Vsvverkenner.nl

SOMA College
Aanval op schooluitval
Convenantjaar 2011-2012
Nieuwe voortijdige schoolverlaters
Definitieve cijfers
04NZ - SOMA College
Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College .
De tabellen zijn gebaseerd op de definitieve cijfers van het schooljaar 2011-2012. Overzichten van alle mbo-instellingen zijn te downloaden op www.aanvalopschooluitval.nl In deze factsheet staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers dit zijn de zogenaamde 'witte vlekken'. Deze zijn: algemeen particulier vo-onderwijs, particulier mbo-onderwijs, Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) de politieschool, opleidingen bij Defensie is bepaald door een vergelijking te maken tussen twee (niet via een ROC), onderwijs aan gedetineerde jongeren, peilmomenten. Van de deelnemers die op 1 oktober 2011 overstap naar onderwijs in Belgie tijdens of na het een voor bekostiging aangemelde inschrijving hadden op voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, een deel van deze instelling, is nagegaan welke deelnemers op de minderjarige asielzoekers die na een periode op school 1 oktober 2012 als voor bekostiging aangemelde in Nederland terugkeren naar het land van herkomst, deelnemers het onderwijs hebben verlaten zonder een jongeren die tijdens het voortgezet of middelbaar startkwalificatie (havo, vwo of een mbo-diploma beroepsonderwijs een vrijstelling van inschrijving krijgen op niveau 2 of hoger). De startkwalificatie kan behaald van de leerplichtambtenaar op basis van hun lichamelijke zijn in het betreffende schooljaar of eerder. of psychische gesteldheid en tot slot de jongeren die na Deze deelnemers staan op 1 oktober 2012 dus ook niet hun mbo-1 diploma een baan hebben gevonden van enige op een andere mbo instelling ingeschreven en hebben ook geen (bekostigde)inschrijving in vo, vavo, hbo of wo. Voor deze notitie is gebruikt gemaakt van de volgende Examendeelnemers en overige niet-bekostigde deelnemers worden aan het begin en het eind van het schooljaar niet meegeteld als onderwijsvolgend en kunnen daardoor ook geen nieuwe voortijdig schoolverlater worden. Vavo-leerlingen, die ook in - BRON-foto volwasseneducatie 2009 tot 2012 het voortgezet onderwijs ingeschreven zijn, zijn wel in de cijfers opgenomen, maar dan logischerwijs bij de betreffende vo-instelling, dus niet in deze overzichten. Deelnemers die in het buitenland wonen of in de loop van het schooljaar emigreren, zijn niet meegenomen in de vsv-berekening. Tenslotte is de landelijke correctie voor onvolledige examenregistratie en doorstroom naar voortgezet speciaal onderwijs niet meegenomen. Een beperking bij het bepalen van het aantal nieuwe vsv’ers is dat de schoolcarriere van een kleine groep jongeren (0,2%-0,3% van de 1,3 miljoen jongeren in het vo en mbo) niet volledig in beeld is. Anders gezegd, er is sprake van een overschatting van het aantal nieuwe vsv’ers. Een aantal redenen leiden tot deze overschatting, Convenantjaar 2011-2012 Definitieve cijfers Tabel 1: ontwikkeling nieuwe vsv’ers in aantal en percentageBron: DUO 2005-2006
2005-2006
2005-2006
2011-2012
2011-2012
2011-2012
% ontwik-
deelnemers
deelnemers
2005-2006
Landelijk mbo
Tabel 2: nieuwe vsv’ers naar leerweg en niveauBron: DUO 2005-2006
2005-2006
2005-2006
2011-2012
2011-2012
2011-2012
% ontwik-
deelnemers
deelnemers
2005-2006
Totaal instelling
De landelijke vsv-cijfers zijn gecorrigeerd op basis van informatie die alleen op landelijk niveau beschikbaar is.
Convenantjaar 2011-2012 Definitieve cijfers Tabel 3: nieuwe vsv’ers naar sectorBron: DUO 2005-2006
2005-2006
2005-2006
2011-2012
2011-2012
2011-2012
% ontwik-
deelnemers
deelnemers
2005-2006
Totaal instelling
Tabel 4: nieuwe vsv’ers naar geslacht en etnische herkomstBron: DUO 2005-2006
2005-2006
2005-2006
2011-2012
2011-2012
2011-2012
% ontwik-
deelnemers
deelnemers
2005-2006
Totaal instelling
Convenantjaar 2011-2012 Definitieve cijfers Tabel 5: nieuwe vsv’ers naar leeftijdBron: DUO 2005-2006
2005-2006
2005-2006
2011-2012
2011-2012
2011-2012
% ontwik-
deelnemers
deelnemers
2005-2006
Totaal instelling
Convenantjaar 2011-2012 Definitieve cijfers Tabel 6: nieuwe vsv’ers naar leeftijdscategorie van de gemeenten met de grootste aantallenBron: DUO 2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
2011-2012
Totaal 18-
Totaal 18+
Totaal instelling
Convenantjaar 2011-2012 Definitieve cijfers Tabel 7: nieuwe vsv’ers naar opleidingen in 2011-2012 Bron: DUO 2011-2012
2011-2012
2011-2012
Omschrijving
deelnemers
Mobiele Werktuigen (Allround monteur mobiele werktuigen Kaderfunctionaris bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij (Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra) Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap
Download dit product op www.aanvalopschooluitval.nl Meer informatie over de vsv-cijfers bij het Informatiecentrum.Onderwijs van DUO: Mail naar voortijdigschoolverlaten@ocwduo.nl of bel op werkdagen van 8.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur naar 079-323 2444 (voortgezet onderwijs) en 079-323 2666 (middelbaar beroepsonderwijs).
Projectdirectie voortijdig schoolverlaten Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Source: http://www.vsvverkenner.nl/factsheets/mbo-1112-definitief/04nz.pdf

Microsoft word - quando il filosofo diventa consulente giornale 11-10-2010.doc

Quando il filosofo diventa consulente di vita quotidiana di Gioia Locati Crescono i pazienti di laboratori etici gestiti da docenti e professionisti. E i siti on line sono frequentati da migliaia di persone in cerca d i risposte Dalle questioni esistenziali a quelle personali, dall’etica al sesso, passando per le difficoltà di relazione. L’importante è parlarne. La risposta, prima o poi,

Historique et évolution monique seve

Monique SEVE, 61 ans Historique et évolution de ma maladie, description des nombreux symptômes qui se succèdent et, pour certains s’additionnent, depuis plus de quatre ans, maintenant. Depuis 13 ans, nous habitons en lisière de forêt. Nous possédons un chien depuis une dizaine d’années, avec qui j’ai l’habitude d’effectuer de grandes ballades à travers bois et sur les entiers fo

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment