Meamedica.ch

bijsluiter
gen geeft. Maar ook de angst voor bijwerkin­ Stel uw vraag aan de web­apotheker op
gen is een belangrijke reden om te stoppen. www.apotheek.nl. U krijgt binnen enkele da­ Bedenk echter dat iedereen anders op medi­ gen per e­mail antwoord van een apotheker. cijnen reageert, en dat u van een flink deel van Gebruikt u medicijnen vanwege een bepaal­
de bijwerkingen nooit last zult krijgen. Wilt u de aandoening, dan is er vaak een patiënten­ weten hoe vaak een bijwerking écht voor­ organisatie die u meer informatie kan geven komt? Ga dan naar de website van het Neder­ over uw medicijnen. Wilt u weten of er voor lands Bijwerkingen Centrum Lareb: www.la- uw aandoening een patiëntenorganisatie is? reb.nl. Hier kunt u zien welke bijwerkingen van Kijk op www.npcf.nl, klik in de navigatiebalk op ‘Service’ en ga naar de ‘Adressengids’. De ervaringen van andere patiënten met een bepaald medicijn kunt u bekijken op www. meldpuntmedicijnen.nl of op de nieuwe web­ Luister naar
Hij is slecht te lezen. En voor 60 procent van de Nederlanders is de bijsluiter
de bijsluiter bovendien onbegrijpelijk. Met als gevolg dat velen hun Hebt u moeite de bijsluiter te lezen vanwege Doorgrond
dagelijkse medicijnen vaak niet op de juiste manier innemen. de kleine lettertjes? Bel dan de Nationale Bij­ de bijsluiter
sluiter Telefoon: ☎ 0900­0125 (op werkdagen Tekst Marjan Hopman
van 9 tot 17 uur). Tegen lokaal tarief kunt u Voor 60 procent van de Nederlanders is de hier gesproken bijsluiterteksten van alle gere­ bijsluiter onbegrijpelijk, blijkt uit een recente gistreerde medicijnen beluisteren. Houd het zondheid en medicijngebruik doorneemt met Overleg vóóraf
de arts, hoe beter. Van Berkel: “De bijsluiter is BureauTaal. Wendela Wessels, apotheker en met uw arts
een naslagwerkje: hoe zat het ook alweer?” initiatiefnemer van www.mijnmedicijn.nl kijkt Kijk voor meer informatie op de website daar niet van op: “De bijsluiter is een korte sa­ www.nationalebijsluitertelefoon.nl. De bijsluiter is toegespitst op de algemene menvatting van ingewikkelde materie. Boven­ werking en bijwerkingen van een medicijn, dien zijn medische termen vaak lastig te verta­ maar geeft weinig praktische en persoonlijke Ontmasker
informatie. 30 procent van de Nederlanders de bijwerkingen
Veel apotheken geven bij nieuwe medicijnen Meld al uw recep-
gaat dan ook op zoek naar aanvullende infor­ ten bij de apotheker
matie, blijkt uit onderzoek door marktonder­ Fabrikanten zijn wettelijk verplicht alle bijwer­ informatie, als aanvulling op de fabrikanten­ zoekbureau InSites Consulting. Het begrip kingen die ooit zijn voorgekomen, in de bij­ bijsluiter. De informatie is geprint op A4­ In de bijsluiter staat met welke andere midde­ van het gebruik van een geneesmiddel begint sluiter te vermelden. Dat kan een lijst bijwer­ papier, de letters zijn goed te lezen en de in­ len het medicijn niet goed samengaat. Toch echter al in de spreekkamer, vindt weten­ kingen opleveren die meer dan de helft van de houd is meestal duidelijker en uitgebreider schapper Jantien van Berkel. Zij doet onder­ bijsluiter beslaat. Sommige mensen schrikken zoek naar bijsluiters bij het VU Medisch Cen­ daar zo van dat ze voortijdig met het medicijn Wanneer u ook het informatieblad niet be­ trum in Amsterdam. “Vraag meteen zo veel stoppen of zelfs niet eens met slikken begin­ grijpt of aanvullende vragen hebt, kunt u na­ mogelijk informatie aan de arts als hij een me­ nen, zo toont onderzoek aan door het Pharmo tuurlijk altijd terecht bij uw arts of apotheker. dicijn voorschrijft. Wat doet dit medicijn pre­ Instituut. Maar liefst 50 tot 70 procent van de Maar er zijn ook nog andere mogelijkheden cies? Wat gebeurt er als ik het niet neem of er­ mee stop? Welke bijwerkingen kan ik ver­ slikken vanwege een chronische aandoening, Hebt u een dringende vraag? Bel dan de Ge­
wachten? Kunnen de medicijnen in combina­ stopt binnen één jaar; de helft al binnen drie neesmiddel­Infolijn: ☎ 0900­999 88 00 (€0,20 gaat op zoek naar aanvullende informatie tie worden gebruikt met mijn andere medicij­ maanden. Soms omdat het middel niet (goed) pm). U wordt te woord gestaan door een apo­ nen?” Hoe grondiger u uw persoonlijke ge­ werkt, soms omdat het vervelende bijwerkin­ gaat er veel mis bij het voorschrijven van medicijnen aan mensen die ook al andere ge­ Zorg dat u geen
neesmiddelen gebruiken. 30 procent krijgt enkele twijfel hebt
medicijnen die zij eigenlijk niet gecombineerd mogen innemen, blijkt uit recent onderzoek van het UMC St. Radboud in Nijmegen. Nog blijkt dat een kwart van de ondervraagden schokkender is de uitkomst van een nieuwe belangrijke informatie niet in de bijsluiter studie van het Erasmus Medisch Centrum in kan vinden. Daarbij gaat het vooral om in­ Rotterdam: 3 procent van de 70­plussers krijgt formatie over contra­indicaties (situaties geneesmiddelen voorgeschreven die in com­ binatie dodelijk kunnen zijn. Zo kan de com­ bruikt), bijwerkingen en wisselwerkingen binatie van de plaspil spironolacton (merk­ Hoe kunt u voorkomen dat u verkeerde com­ binaties van medicijnen gebruikt? Apotheker Wendela Wessels: “Ga met al uw recepten, van huisarts én specialist, altijd naar de eigen apotheek. Apotheken hebben een geautomati­ seerd systeem dat een waarschuwing geeft als u medicijnen gebruikt die niet samen kunnen. geneesmiddelen voorgeschreven die En meld ook de gebruikte middelen zónder recept. Of het nu gaat om een hoestdrankje, een pijnstiller of een natuurlijk product als sint­janskruid. Het kan namelijk allemaal bij­ eens voorkomt is dat je je eigen gezond­ werkingen geven in wisselwerking met andere heidsklachten niet in de bijsluiter kunt terugvinden. In dat geval heeft de arts het voor een kwaal waarvoor het officieel niet is Luister naar
Ook komt het veel voor dat in de bijsluiter een hogere dosering staat vermeld dan op het etiket. “De reden is vaak dat je op oudere Een bijsluiter met een ellenlange lijst met bij­ leeftijd toe kunt met een lagere dosering: de werkingen, maar die van u staat er niet eens bij? Ook dat komt voor! “Houd daarom altijd af, waardoor die langer in het lichaam blij­ goed in de gaten hoe uw lichaam reageert op nieuwe medicijnen”, zegt apotheker Wendela Wessels. “Hebt u bijwerkingen die niet in de zoekt? Vraagt u zich af of u wel het juiste bijsluiter staan? Neem dan contact op met de medicijn of de juiste dosering krijgt? Of apotheek. Die kan uitzoeken of de bijwerking van het medicijn kan komen, of van een wis­ van het middel opweegt tegen de mogelijke bijwerkingen? Neem dan contact op met uw Bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan, kunt arts of apotheek. Wendela Wessels: “De arts u ook melden op de website van het Neder­ lands Bijwerkingen Centrum Lareb: www.lareb. overleggen. Misschien kan een ander medi­ nl. Na het inzenden van uw melding ontvangt u cijn worden voorgeschreven of de dosis of een persoonlijke, inhoudelijke reactie.

Source: http://www.meamedica.ch/Docs/Plus%20Magazine%20okt2008.pdf

matriacares.com

The HealthTrack Advantage program does not currently cover a hypertension program. Any "blood pressure" medications listed are connected to one of our other indicated conditions. Please call HealthTrack with questions, 454-TRAK (8725). ACE INHIBITORS (Blood Pressure) Brand Name Brand Name ADRENERGIC ANTAGONISTS & RELATED DRUGS (Blood Pressure) Brand Name

kirken.no

IDENTITET INNLEDNING: Om meg som skriver og det jeg har skrevet Jeg heter Julie Elise Tuvik og er 84-modell. For tiden er jeg student i Oslo og tar fagene religion, fransk og engelsk. Hvis alt går etter planen, ender jeg opp som lærer på en videregående skole. Jeg har drevet en del med arbeid som leir, kor, ungdomsklubber og ledertrening. Jeg har vært et år i Paris og jobbet i en kirke

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment