Tenco anti houtworm

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ANTI-HOUTWORM
OMSCHRIJVING

Tenco Anti-houtworm wordt gebruikt tegen de aantasting van hout door houtworm.
VOORNAAMSTE KENMERKEN

Peventieve en curatieve bescherming tegen houtwormen en boktor.
TOEPASSING
Tenco Anti Houtworm verdelgt houtworm en andere houtaantastende insecten en voorkomt bij een juiste toepassing gedurende lange tijd heraantasting.
BASISGEGEVENS

GEBRUIKSAANWIJZING
Curatieve toepassing: Het houtwerk eerst van stof, vuil en boormeel
ontdoen. Dit moet droog geschieden. Bij aantasting door de huisboktor
is het gewenst eerst de boorgangen open te steken en het aanwezige
boormeel zoveel mogelijk uit te borstelen. Boormeel en afvalhout
moeten worden verwijderd en bij voorkeur verbrand. Alvorens het hout
met dit middel te behandelen eerst aanwezige beits, verf of waslagen
verwijderen. Op het te behandelen oppervlak tenminste 200 gr. per m2
(dit is ca. 250 ml. per m2) van het middel opbrengen d.m.v. bespuiten
onder lage druk met een grove druppel. De vereiste hoeveelheid zo
nodig in meer dan één bewerking opbrengen, zodanig dat er per
bewerking de vloeistof juist niet afdruipt. Voor het bestrijden van de
grote houtworm (Xestobium refovillosum) moet het houtwerk
plaatselijk onder druk worden geïnjecteerd.
Preventieve toepassing: Op het te behandelen houtoppervlak moet
tenminste 100 gram per m2 (dit is ca. 125 ml. per m2) worden
aangebracht. Het middel dient te worden toegepast d.m.v. dompelen,
drenken of vacuümmethoden.
De opnamen die kunnen worden bereikt zijn: Drenken en dubbelvacuüm; 30-40 liter/ m3 Alvorens te verduurzamen dient het hout alle benodigde bewerkingen te hebben ondergaan zoals boren, kepen, e.d. Indien dergelijke bewerkingenna het verduurzamen worden uitgevoerd dient een nabehandeling met dit middel plaats te vinden. Het verdient aanbeveling een jaar na het aanbrengen van de laag een controle uit te voeren om te zien of behandeling effectief is geweest. Diverse kunststoffen (tapijt, beschilderingen etc.) kunnen door het middel worden aangetast. Het middel beïnvloedt de overschilderbaarheid, lijmbaarheid en houtdimensies niet.
VERDUNNING

Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen. G:\document\Product informatie\Tenco Anti houtworm.doc
GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel: a) voor het behandelen van hout onder dak dat door insecten is aangetast, b) voor het preventief behandelen van hout dat bestemd is voor gebruik onder dak, ter voorkoming van aantasting door insecten. Het middel mag preventief uitsluitend worden gebruikt door of onder toezicht van personen, die in dienst zijn van bedrijven die op professionele wijze actief zijn op het gebied van de houtverduurzaming, en door deze bedrijven zijn belast met uitvoeringstaken betreffende de houtverduurzaming. Productinformatie aard van het preparaat
Bevat permethrin. Kan een allergiesche reactie veroorzaken. Zeer giftig
voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken Herhaalde
blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder. Buiten bereik
van kinderen bewaren. Voordat u opnieuw een behandelde ruimte
binnen gaat moet u grondig ventileren. Daarna nog gedurende 48 uur
lang niet langdurig in de behandelde ruimten verblijven.
Veiligheidsaanbevelingen: Niet eten, drinken of roken tijdens het
gebruik. Aanraking met de huid vermijden. Deze stof en de verpakking
als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om
speciale instructies/veiligheidsgegevenskaart. Bij inslikken niet het
braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het
etiket tonen.
OPLOSMIDDELRIJK Schadelijk. Milieugevaarlijk.

TOELATINGSNUMMER


VERPAKKINGEN
Met de uitgifte van dit Productinformatieblad zijn voorgaande uitgaven vervallen. G:\document\Product informatie\Tenco Anti houtworm.doc

Source: http://www.koopverfonline.nl/userfiles/files/PIB%20Tenco%20Anti%20Houtworm(1).pdf

Spamenuhelengeli-en_jan012012f

Welcome to Duniye Spa – step into our world of care Time is left at the door and a new journey begins. Step into a sacred space for healing, touch and aroma - an exclusive place just for yourself! Taking care of oneself is essential for joyful and healthy living. Do you feel stressed or tired? Want to re-charge your energy, rejuvenate body and mind? Feel and look good? Imagine a deep sense

(microsoft word - s\355ntesis informativa 04 marzo de 2010)

Volumen 7, No. 1188 04 de marzo de 2010. COMITÉ FUNDACIÓN CIRT CONSEJO DIRECTIVO 2009-2010 ¡Una tarea bien hecha, merece su recompensa! PRESIDENTA Campañas y programas de contenido social Primer Vicepresidente Los radiodifusores diariamente hacemos una gran labor en beneficio de nuestra comunidad, como un esfuerzo que se brinda gratuita y Vicepresidente

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment