Ime 2007_2.qxd

KLINIKUM TERÁPIA
Inkretinhatáson alapuló
antidiabetikus terápia
A 2-es típusú diabéteszben szenvedô betegek száma
rôl a Dr. Winkler Gábor professzorral közösen írt „Inkretin- világszerte meredeken nô. A betegség súlyos szövôd-
hatáson alapuló antidiabetikus terápia cukorbetegségben” ményei jelentôsen befolyásolják az életminôséget, ke-
c. könyvünkben olvashatók további részletek. Röviden zelésük komoly terhet ró az egészségügyi ellátórend-
összefoglalva: miután bebizonyosodott, hogy szájon át tör- szerre. Nem véletlen tehát, hogy a cukorbaj terápiás le-
ténô glukózterhelést követôen nagyobb mennyiségû inzulin hetôségeinek bôvítése a tudományos érdeklôdés kö-
választódik el, mint parenterális bevitel esetén, a kutatók fi- zéppontjában áll. Az orális antidiabetikumok köre új ha-
gyelme az emésztô traktus speciális sejtjeiben termelôdô tástani csoporttal, az inkretintengely mentén ható ké-
hormontermészetû faktorok felé irányult. 1966-ban fedezték szítményekkel bôvült – tudtuk meg Dr. Jermendy
fel a DPP-4 enzimet, amelyrôl a 90-es években kiderült, György belgyógyász professzortól, akinek e témáról
hogy gyorsan bontja a GLP-1 (glukagonszerû-peptid-1) hor- társszerzôségben írt könyve a közelmúltban látott nap-
mont. E szerep felismerését követôen az 1990-es évek má- világot.
sodik felében indult meg a DPP-4 aktivitását gátló vegyüle- tek klinikai tanulmányozása. A gyógyszeripari kutatások – Köztudott, hogy a világ fejlett országaiban a diabé-
eredményeképpen külföldön és már Magyarországon is teszt ma már népbetegségként tartják számon. Milyen
megjelentek az elsô inkretintengelyen ható gyógyszerek, az növekedéssel számolhatunk?
ún. DPP-4 gátló készítmények. Ezek közös tulajdonsága, A cukorbetegség ijesztô méretekben terjed: míg az ez- hogy inaktívvá teszik a DPP-4 enzimet, és az enzimgátlás redfordulón 171 millió beteget tartottak számon, 2025-re e következtében tartósan az élettanihoz közeli inkretinszintet szám megduplázódását várják. Becslések szerint tehát kb.
biztosítanak 2-es típusú cukorbetegségben. A DPP-4 gátló 380 millió embert, a világ felnôtt népességének 7,3%-át fog- szerek egyike a sitagliptin, amely a DPP-4 enzim hatékony ja sújtani ez a kór. A fô problémát a diabétesz súlyos szív- és érrendszeri szövôdményei – a miokardiális infarktus, az angina, a stroke és a perifériás érbetegségek – okozzák, – Milyen esetekben írható fel cukorbetegek számára
amelyeknek ellátása komoly terhet ró a betegekre, a hozzá- a sitagliptin?
tartozókra, az egészségügyre és a társadalom egészére.
Az új készítményt a cukorbetegség kezelésére már Emellett a betegség elôrehaladtával egyéb szövôdmények – egyébként is szedett, vércukorszint-csökkentô gyógyszerrel diabéteszes retinopátia, nefropátia, neuropátia stb. – megje- (metforminnal) együtt, kombinációban kell alkalmazni, az elôírt diéta és fokozott fizikai aktivitás betartása mellett. Spe- ciális esetekben, amennyiben a beteg valamilyen okból (pél- – Milyen terápiás lehetôségek állnak ma rendelke-
dául hasmenés miatt) nem tudja szedni a metformint, szul- zésre a cukorbetegség kezelésében?
fonilurea mellé is adható. A sitagliptint naponta egyszer 100 A 2-es típusú diabétesz kezelése mindig több pilléren mg tabletta formájában veszi be a beteg, étellel vagy anél- nyugszik. Ha az életmódterápia – a fizikai aktivitás fokozása kül (igazolták ugyanis, hogy magas zsírtartalmú étel egyide- és a diéta – önmagában nem elegendô, orális antidiabetiku- jû fogyasztása nincs hatással a farmakokinetikára). Dózistit- mot alkalmazunk. A gyógyszeres kezelés elsô lépcsôfoka a rálásra nincs szükség, alkalmazását követôen a plazmában metformin-monoterápia. A betegek jelentôs részénél azon- tartós élettani inkretinszint biztosítható. Ez utóbbi révén nô ban a metformin adása önmagában nem elégséges, a meg- az étkezést követô inzulinelválasztás, csökken a glukagon- kívánt kezelési célértéket, azaz 7% alatti HbA1C értéket szekréció, csökken az étkezés utáni és az éhomi vércukor, nem tudjuk elérni monoterápiával. Ez esetben a metformint aminek következtében a HbA1C érték is. más hatástani csoporttal (szulfonilureával, tiazolindindion- A készítmény igazolt hatékonysága mellett elônyös tulaj- nal, akarbózzal, prandialis glukózregulátorral), vagy inzulin- donsága, hogy biztonságosan szedhetô, a betegek jól tole- nal kombináljuk. E lehetôségek köre a közelmúltban egy rálják. Alkalmazása során érdemi mellékhatás nem alakul ki, merôben új hatásmechanizmuson alapuló hatástani cso- az egyes antidiabetikumokra jellemzô gasztrointesztinális porttal, az ún. DPP-4 (dipeptil-peptidáz-4) inhibitor gyógy- mellékhatások (például hányinger, hasmenés) nem jelent- keznek. Fontos megjegyezni még, hogy a sitagliptin nem emeli meg a hypoglikaemia kockázatát, mivel hatásmecha- – Mi ennek az új hatásmechanizmusnak a lényege?
nizmusa révén akkor indítja be az inzulinelválasztást és Az orvostudomány közel fél évszázada ismeri az inkretin csökkenti a glukagonelválasztást, amikor a vércukorszint nevû hormonok imzulinelválasztást segítô szerepét. Minder- magas. Nem csökkenti tehát feleslegesen, nemkívánatos, IME VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JÚNIUS
KLINIKUM INTERJÚ
alsóbb tartományba a vércukorértéket, csak akkor hat, ami- primálja az alfasejt mûködését – így biztosítva a jó vércukor- kor szükséges. Jelentôs elônye továbbá, hogy testsúlysem- kontrollt a beteg szervezetében. Hangsúlyozni kell azonban, leges, azaz nem növeli a testsúlyt, ami az ab ovo túlsúlyos hogy a sitagliptin β-sejt megóvó hatását egyelôre csupán ál- cukorbetegek esetében fontos körülmény.
latkísérletekben igazolták. A humán megfigyelés terén a ta- pasztalatszerzés fázisában vagyunk, sokévi klinikai adat- – A diabetológia egyik legnagyobb kérdése a béta-
gyûjtés szükséges tehát annak bizonyításához, hogy ember- sejt pusztulásának megakadályozása. Képes-e megóvni
ben is mûködik a sitagliptin β-sejt megóvó hatása.
a β-sejteket a sitagliptin?
Valóban nagy probléma, hogy a tudomány mai állása – Innovatív készítményrôl lévén szó, felmerül a kér-
szerint, az eddigi terápiás lehetôségekkel nem sikerült meg- dés: milyen anyagi terhet ró a gyógyszer szedése a be-
állítanunk a bétasejtek pusztulását a cukorbetegekben. A β- tegekre?
sejt diszfunkció ugyanis már preklinikai állapotban is kimutat- A sitagliptint metforminnal, illetve a fent említett speciá- ható, ami a kórfolyamat elôrehaladásával mind kifejezetteb- lis esetekben szulfonilureával kombináltan 70%-os támoga- bé válik. Mire tehát a beteg orvoshoz kerül, olyan nagymér- tással írhatjuk fel. Örvendetes, hogy a gyártó (az EGIS tékû pusztulás következik be a β-sejtekben, amelyet már le- Gyógyszergyár Nyrt. és az MSD Kft.) forgalomba hozta a hetetlen feltartóztatni. Az inkretintengely mentén ható készít- sitagliptin és a metformin fix kombinációját is, ami lényege- mények körében – idetartozik a sitagliptin – állatkísérletek- sen megkönnyíti a gyógyszer szedését a betegek számára.
ben nagyon impozáns és biztató eredményeket figyeltek A készítményt 2008. augusztus 1-jén hirdették ki, ezért a meg ezzel kapcsolatosan. E vizsgálatok adatai szerint gyakorlati alkalmazás terén egyelôre kevés hazai tapaszta- sitagliptin mellett javultak a szénhidrát- és lipidanyagcsere lattal rendelkezünk. Bízunk abban, hogy a sitagliptin haté- paraméterei, valamint nôtt az inzulinpozitív bétasejtek szá- konyságával, biztonságosságával és jó tolerálhatóságával ma. Elônyösen változott a béta/alfa sejtek aránya is, ami az- kapcsolatos meggyôzô nemzetközi adatokat az itthoni klini- zal magyarázható, hogy a sitagliptin kettôs pankreatikus tá- kai megfigyelések is igazolni fogják.
madásponttal hat: egyidôben stimulálja a bétasejtet, és szup- Dr. Jermendy György a Fôvárosi Baj-
egyetemi tanára. A Magyar Belgyógyász Társaság és a Ma- csy-Zsilinszky Kórház III. Belgyógyá- gyar Hypertonia Társaság vezetôségének tagja, a Belgyó- szati Osztályának osztályvezetô fôor- gyász Szakmai Kollégium tagja, a Magyar Diabetes Társa- ság fôtitkára (1995-2004), elnöke (2004-2007), majd elnök- Gyermeknapi vigasság a Tûzoltó utcában
Vidám programsorozaton vehettek részt a gyermekklinika betegei A Tûzoltó utcai Gyermekklinika idén is megrendezte hagyományos gyermeknapi programját a kórházban
kezelt gyerekek számára. A családi mulatságon koncerttel, mesével, bábszínházzal ünnepeltek, emellett a kis
betegek és testvéreik kézmûves foglalkozásokon és arcfestésen is részt vehettek.
Garami Miklós, a klinika onkológiai osztályának vezetôje elmondta: „Betegeink sok megpróbáltatáson mennek ke- resztül a gyógyulásig, ezért is nagy öröm nekünk, ha mosolyt láthatunk az arcukon. A gyermeknapi programsorozat kiváló alkalom arra, hogy a gyerekek kiszakadhassanak a kórházban eltöltött idô és a kezelések által okozott fásult- ságból. Az ilyen élmények nagymértékben hozzájárulnak a gyógyuláshoz és a sikeres rehabilitációhoz. Ebben nyúj- tanak segítséget alapítványaink, a Játszóház Alapítvány és a Tumor Leukémiás Gyermekekért Alapítvány.” IME VIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JÚNIUS

Source: http://www.imeonline.hu/article/948/31_32.pdf

Recomendaciones

Rev Med Chil. 2002 Mar;130(3):322-31. Recomendaciones para el manejo de las crisis hipertensivas: Documento de Consenso de la Sociedad Chilena de Hipertensión Arterial Gloria Valdés S1,Emilio Roessler B2 Recommendations for the management of hypertensive crisis. A consensus document of the Chilean Society of Hypertension Correspondencia a : Dr. Emilio Roessler B. Sección de Ne

Prescriptions in women’s health

Prescriptions in Women’s Health IWHIM January 2013 • Scientific Advisory Boards Integrative Therapeutics Inc Gaia Herbs Nordic Naturals Natural Health International• Lichen sclerosis• Vulvar vestibulitis• Cystitis• Bacterial vaginosis• osteoporosis• Menopause symptoms Rx: Temovate ointment (clobetasol How to use: • Apply a thick layer of Temovate ointment • affe

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment