Thanks!

Svensk Exegetisk ÅrsbokSextioårsregister för årgångarna 1–60, 1936–1995.
Siffrorna betecknar årgång och sidor där en artikel återfinns.
ArtiklarAalen, S.: Guds kungavälde eller Guds rike . 30:37–69— Lysets begrep i de synoptiske evangelier.22/23:17–31— Visdomsforestillingen og Jesu kristologiske selvbevissthet.37/38:35–46Aarup, Henning: Ny underlitteratur. 3:61–72Ackroyd, P.R.: Historians and Prophets . 33:18–54Ahlström, G.: Historia och myt i Dom 5:18 ff.41/42:5–9— Kung So och Israels undergång . 54:5–19— Profeten Natan och tempelbygget. 25:5–22— The House of Wisdom . 44:74–76Albrektson, B.: Anteckningar till nyöversättningen av Exodus. 46:7–33— Att översätta Psalm 23 till svenska .41/42:10–26— Dibarns mun och havets stigar. Randanmärkningar till — Luther och den allegoriska tolkningen av Gamla Testamentet. 32:5–20— Recension eller tradition?. 40:18–35— Är översättning också tolkning? . 51:13–22Almgren, L.-O.: Diskussionen om den caesarensiska texttypen . 15:81–100André, G.: Deuterojesaja och Jobsboken. En jämförande studie. 54:33–42— En annan kvinna eller en annans kvinna? Ett översättnings- Arbman, I.: Verbet ”låta” i Nya Testamentet på svenska . 14:88–104Arvedson, T.: Bakgrunden till Matt 10:37–39 et par. 5:74–82— De s.k. tacksägelsepsalmerna från Qumran .22/23:208–218— Fil 2:6 och Matt 10:39. 11:91–93— Jesus som narrkonung . 12:25–35— Lärjungaskapets ”demoni”. Några reflexioner till Mk 8,33 — Några notiser till två nytestamentliga perikoper. 21:27–29— Syneideseos agathes eperotema. En studie till 1 Petr 3:21. 15:55–61Aurelius, E.: Texten i exegetiken — språngbräda, målsnöre eller Barr, J.: Den teologiska värderingen av den efterbibliska Barrett, C.K.: The Apostles in and after the New Testament . 21:30–49Barrick, W. B.: What do we really know about ”high-places”?. 45:50–57Barstad, H.M.: The Historical-Critical Method and the Problem of Old Testament Theology. A Few Marginal Remarks . 45:7–18 — The Old Testament Personal Name ra\hÛa\b. An Onomastic Beijer, E.: Anton Fridrichsen som akademisk lärare till kyrkans — Hans Windisch som nytestamentlig forskare.18/19:109–139— Till Bergspredikans etik. En litteraturöversikt. 2:200–226Benoit, P: The ”plèrôma” in the Epistles to the Colossians and Bentzen, A.: Kan ordet ”Messiansk” anvendes om Salmernes — Övergången över havet.2:93–106Benum, I.: Gud och kejsaren. En studie till Mark 12:13–17 .4:39–62Bergman, J.: Zum Zweiwegemotiv. Religionsgeschichtliche und Beskow, P.: Mission, Trade and Emigration in the Second Betz, H.D.: Spirit, Freedom, and Law.39:145–160Bic], M.: The Theology of the Biblical Creation Epic. 28/29:9–38Birkeland, H.: Grunddrag i profeten Jeremias förkunnelse.1:31–46— Oppstandelsestroen i Det Gamle Testament.13:22–54Black, M.: Theological Conceptions in The Dead Sea Scrolls. 18/19:72–97Block, P.: Några tankar om styrfaktorer vid tolkningsval.60:5–21— Teorier om kristendomens uppkomst: utkast till en typologi .51:23–31Blomqvist, K.: Chryseïs and Clea, Eumetis and the Interlocutress. Plutarch of Chaeronea and Dio Chrysostomon Women’s Education .60:173–190 Boers, H.: The Problem of Jews and Gentiles in the Macro- Borgen, P.: Logos var det sanne lys. Momenter til tolkning av — Nattverdtradisjonen i 1 Kor. 10 og 11 som evangelietradisjon .51:32–39Brandt, K: Anteckningar från översättningen av 1 Sam.43:7–21Brandt, O.: Hur uppstod katakomberna? .58:139–147Bring, R.: Några reflexioner till tolkningen av Gal 3:19 f.12:51–66Brun, L.: Ordet, lyset, livet Joh 1: 1–5 .5:95–115— Rom 7:7–25 ennu engang .12:67–84Campenhausen, H. von: Prästbegreppets uppkomst i den gamla Caragounis, C.C.: “To Boast” or “To be Burned”? The Crux of Carlson, R.A.: P-prologen i Gen 1:1–2:3. 41/42:57–68— Templum et somnium .54:50–56Cavallin, H.C.: De visa lärarnas död och uppståndelse. 37/38:47–61— Jesus gör de döda levande. Jh 11:25 jämfört med saddukeer- perikopen och paulinska texter om de dödas uppståndelsesom bidrag till johanneisk kristologi.51:40–49 Cavallin, H.C. m.fl.: Från verkstadsgolvet i Uppsala.47:172–183Cazelles, H.: Jesajas kallelse och kungaritualet.39:38–58Cervall, L.: Un Lectionnaire de l’Ancien Testament .24:89–96Christoffersson, O.: På jakt efter den rätta bakgrunden till Conzelmann, H.: Jesu självmedvetande . 28/29:39–53Corell, A.: Det historiska och det homiletiska nu. Till Joh 12:31 .10:186–191Dahl, N.A.: Markusevangeliets sikte. 22/23:32–46— Trinitariske dåpsbekjennelser og nytestamentlig teologi .48:118–143Danell, G.A.: Var Amos verkligen en nabi?.16:7–20Davies, W.D.: Dödahavsrullarna och kristendomens ursprung.21:5–26de Jonge, M.: Recent Studies on the Testaments of the Twelve Dewailly, L.-M.: ”… den del ni tar i evangelium …” .37/38:274–283— Den ”förtegade” hemligheten. 31:114–121— Finns det många hendiadys i Nya Testamentet?. 51:50–56— Roland de Vaux In memoriam. 36:166–170— Varifrån är du? (Joh 19:9). 49:126–135— Vilket bröd avses i Fader vår?. 45:77–89Dolfe, K.G.: The Greek Word of ‘Blood’ and the Interpretation Edsman, C.-M.: Gammal och ny typologisk tolkning av GT . 12:85–109— Uppståndelsetron. Ett motargument och dess historia. I. 9:69–102— Uppståndelsetron. Ett motargument och dess historia. II . 11:5–46Ekenberg, A.: ”Allsmäktig” eller ”Allhärskare”?. 60:165–172— ”Det var om honom han talade” Jes 53, Jes 6 och Joh 12 . 59:119–126Eklund, H.: Nytestamentlig och modern verklighetssyn . 13:1–8Elat, M.: Monarkin och handelsutvecklingen i det gamla Israel . 45:19–39Engdahl, E.: Jesu liknelser som språkhändelser . 39:90–108Engnell, I.: Die Urmenschvorstellung und das Alte Testament.22/23:265–289(—) Från Ivan Engnells seminarium: Notiser till Hosea . 32:21–35— Profetia och tradition. Några synpunkter på ett gammaltestamentligt centralproblem. 12:110–139 — Till frågan om Ebed Jahve-sångerna och den lidande Messias — Work in the Old Testament. 26:5–12Eriksson, L.O.: Vad är en kommentar? — några reflexioner . 49:29–43— Amos 5:25–27, ett crux interpretum . 33:76–82— Jesaja 11:10–16 och dess historiska bakgrund. 36:24–44— Kampen om Babels tron — den assyriske världsfursten som — Några exempel på Waw Explicativum.41/42:69–76Esking, E.: Johannesevangeliet och historien . 10:165–185Fahlgren, K. Hj.: haæalma. En undersökning till Jes 7 . 4:13–24Fendt, Leonhard: Vetenskaplig och praktisk Bibelutläggning. 6:9–22Fenz, P.A.K.: Ein Drache in Babel. Exegetische Skizze über Fjärstedt, B.: Fråga och svar i Matt 19:3–12. 33:118–140Forkman, G.: Människans förändring — ett tema i Fornberg, T.: Bibeln och de många religionerna. Harmoni eller Franck, E.: Att översätta dubbeltydigheter — några iakttagelser. 48:102–108Frid, B.: A brief note on — Structure and Argumentation in 1 Cor 12. 60:95–113Fridrichsen, A.: Epilog. 13:116–123— Excepta fornicationis causa . 9:54–58— Herdekapitlet. Joh 10 . 8:30–48— Jesu avskedstal i fjärde evangeliet. En introduktion till den — Missionstanken i Fjärde evangeliet. 2:137–148— Nya Testamentets enhet . 6:43–54— Nyare litteratur till Uppenbarelseboken. 3:44–46 — Realistisk bibelutläggning. Ett vetenskapligt krav och ett — Reviderade bibelöversättningar .3:169–172— Scholia in Novum Testamentum.12:140–147— Till Jesu liknelser.1:47–49— Till Mark 12:17.4:60–62— Älska, hata, förneka (försaka).5:152–162Fridrichsen, A. – Wetter, D.: Gillis Wetter. Minnesord .8:5–11Friedrich, G.: Till kritiken mot semantiken i Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament.35:17–32 Gerhardsson, B.: Om vi inte skär ut liknelserna ur ramarna .56:29–44— 1 Kor 13 . 39:121–l44— Andlig offertjänst enligt Matt 6:1–6, 16–21.36:117–125— Bekännelse och förnekelse inför människorna. Jesus och — De berättande maschalerna i de synoptiska evangelierna.53:36–62— De kristologiska utsagorna i sändebreven i Uppenbarelseboken (kap. 2–3).30:70–90 — De sju liknelserna i Matteus 13 .34:77–106— Den historiska frågan om kristendomens uppkomst. En — Det hermeneutiska programmet i Matt 22:37–40.40:66–89— Die Boten Gottes und die Apostel Christi .27:89–131— Ein griechisches Lektionar in Uppsala .24:72–88— Jesu maktgärningar. Om de urkristna berättarnas val av — Kristi exousia och den undergörande tron .46:74–94— Kristi makt och den undermottagande tron. De matteiska perikoperna om Jesu terapeutiska under .45:58–76 — Liknelsen om fyrahanda sädesåker och dess uttydning.31:80–113— Mashalen om de tio bröllopstärnorna (Matt 25:1–13).60:83–94— Monoteism och högkristologi i Matteusevangeliet. 37/38:125–144— Några anmärkningar till Apg 4:32.35:96–103— Utlämnad och övergiven.32:92–120Gerleman, G.: Bemerkungen zur Terminologie der ”Blindheit” — Hesekielsbokens Gog .12:148–162— Johannes Lindblom.40:106–109— Struktur und Eigenart der Hebräischen Sprache. 22/23:252–264Gese, H.: Die Weisheit, der Menschensohn und die Ursprünge der Christologie als konsequente Entfaltung derbiblischen Theologie .44:77–114 Gierow, K.: Bibliografi över professor Johannes Lindbloms Goguel, M.: Den andra kristna generationens problem.14:43–87Good, E.M.: The Composition of Hosea.31:21–63Gossai, H.: Saddi{q in Theological and Economic Perspectives .53:7–13Goulder, M.: Translation and Exegesis: Some Reflections on the Swedish NT Translations of 1917 and 1981 .57:102–114 Gray, J.: The Day of Yahweh in Cultic Experience and Grefbäck, G.: Fiskens symbol och det kristna dopet. En studie i Grönbæk, J.K.: Zur Frage der Eschatologie in der Verkündigung Gyllenberg, R.: De inledande hälsningsformlerna i de paulinska — Den barmhärtige samariten . 12:163–174— Den exegetiska forskningen i Finland under det senaste — Die Komposition des Hebräerbriefs.22/23:137–147— Intåget i Jerusalem ochJohannesevangeliets uppbyggnad .41/42:81–86— Johannesevangeliet som historisk källa . 43:74–86— Till julevangeliets exeges. 5:83–94Gärtner, B.E.: Den historiske Jesus och trons Kristus .37/38:175–184— Judas Iskariot. 21:50–81— Missionspredikan i Apostlagärningarna. 15:34–54— Vilken karaktär hade Jesu sista måltid? .22/23:87–97— Work in the New Testament . 26:13–18— Haglund, E.: Kung David och exodus. 57:60–85Haldar, A.: Till frågan om uppståndelsetrons ursprung. 32:36–54Hammershaimb, E.: Om lignelser og billedtaler i de gammeltestamentlige Pseudepigrafer. 40:36–65 Haran, M.: Präst, tempel, bön . 46:55–68Harbsmeier, C.: Marginalia sino-theologica. 53:69–84Hartman, L.: ”Comfort of the Scriptures”—an Early Jewish Interpretation of Noah’s Salvation, 1 En 10:16–11:2.41/42:87–96 — Att förstå en nytestamentlig text. Undersökningsmetoder och — Att tolka eskatologiska texter. 60:23–38— Davids son. Apropå Acta 13,16–41 .28/29:117–134— Dop, ande och barnaskap .37/38:88–106— Dopet ”till Jesu namn” och tidig kristologi. 36:136–163— Från ”patternism” till bildspråk. 58:51–58— “He spoke of the Temple of His Body” (Jn 2:13–22). 54:70–79— ”Kroppsligen”, ”personligen” eller vad? Till Kol 2:9. 51:72–79— Obligatory Baptism—but Why? On Baptism in the Didache and in the Shepherd of Hermas. 59:127–143 — Some remarks on 1 Cor. 2:1–5. 39:109–120— ”Såsom det är skrivet”. Några reflexioner över citat som kommunikationsmedel i Matteusevangeliet . 35:33–43 Harviainen, T: Finsk nyöversättning av Bibeln . 48:109–117Hedsby, K.: Handpåläggningsrit och försoningsoffer . 49:58–65Hellestam, S.: Mysteriet med saltet . 55:59–63Hellholm, D.: ”Den narrative Jesus” och Markusevangeliet. En — En textgrammatisk konstruktion i Matteusevangeliet. 51:80–89Hengel, M.: Den nytestamentliga vetenskapens uppgifter . 59:145–161Herner, S.: Skapelsen enligt prästskriften och jahvisten. 5:20–28Hidal, S.: The Land of Cush in the Old Testament.41/42:97–106Hjärpe, J.: ”Pärlor åt svin”. Ett ”Jesusord” i arabisk tradition. 36:126–135 Holm-Nielsen, S.: ”… Han har ock lagt evigheten i människornas hjärtan …”. 41/42:107–119 — Silo — endnu en gang.54:80–89Holmberg, B.: Herren och molnet i Gamla testamentet .48:31–47— Judisk contra kristen identitet i urkyrkan? .60:49–67— Reciprocitetsnyanser i — Sociologiska perspektiv på Gal 2:11–14(21).55:71–92Hultgren, A.J.: The Self-Definition of Paul and His Hylander, I.: Den gammaltestamentliga litterärkritikens kris. Ett bidrag till traditionsproblemet i nyarereligionsvetenskaplig forskning .2:16–64 — Det profetiska ordet .4:5–12— Finns det en trosrättfärdighet i Gamla Testamentet?.12:175–182— Huvudtyper och arbetslinjer inom nyare gammaltestamentlig — Tradition och tolkning .5:9–19Hyldahl, N : Nya testamentet, 1981, eksegetisk betragtet.47:102–114— Jesus og jøderne ifølge 1 Tess. 2,14–16 . 37/38:238–254— , 1 Kor 11,25 (og Luk 22,20) .51:100–107 Illman, K.-J.: ’Döden’ i Gamla testamentets formelspråk.44:23–37— Till tolkningen av Psalm 73. 41/42:120–129— Vän och fiende i bönepsalmerna.54:90–100Janzon [Beskow], P.: Nikolaiterna i Nya Testamentet och i Jeremias, J.: Fader vår i den nyare forskningens ljus .27:33–54Jervell, J.: Den omskårne Messias. 37/38:145–155Johansson, A.: Från bibeltext till predikan .40:90–105Johnson, B.: On the Masoretic Text at the Beginning of the First — Who reckoned righteousness to whom? .51:108–115Kapelrud, A.S.: Evig liv var ikke gitt ham .54:101–108— Guden som sviktet?. 41/42:138–146— Israels profeter og retten . 18/19:17–31— Liv og død i Det Gamle Testamentes klage- og takkesalmer.13:55–61— Noen momenter i forholdet mellom Ras Shamra-textene og — Sigmund Mowinckel 1884–1965.49:66–73Kieffer, R.: Judiska reningar och det dop som Jesus kommer — Kristi uppståndelse och den allmänna uppståndelsen.46:111–127— ”Mer-än”-kristologien hos synoptikerna .44:134–147— Om Jesu under och liknelser. Semiotiska analyser.43:98–106— Rum och tid i Johannesevangeliets teologiska struktur.49:100–125— Tankar kring människosyn och frälsning hos Paulus . 37/38:284–295— Vishet och välsignelse som grundmotiv i saligprisningarna (—) René Kieffers bibliografi i urval.60:191–194Kingsbury, J.D.: Korsets betydelse i Matteusevangeliets ”plot”.58:85–98Knox, Sir T.M.: The Computer and the New Testament . 28/29:111–116Kronholm, T.: Anteckningar till nyöversättningen av Ruts bok .44:38–67 — Den kommande Hiskia.54:l09–117— Polygami och monogami i Gamla testamentet. Med en utblick över den antika judendomen och Nya testamentet . 47:48–92 — Tosefta, Jom hakkippurim och konsten att utge rabbinska Kümmel, W.G.: Futurisk och presentisk eskatologi i den äldsta Laato, A.: Predikaren och Salomo . 53:14–25Lambert, F.: Tribal Influences in Old Testament Tradition. 59:33–58Larsson, E.: Kristologiska spörsmål hos Harald Riesenfeld. 58:59–69— Om Hebreerbrevets syfte .37/38:296–309— Paulus och den hellenistiska församlingsteologin. Ett blad i den vetenskapliga dogmbildningens historia.28/29:81–110 — Uppsala Exegetiska Sällskap 25 år. En tillbakablick. 26:125–132— ”Vi”-passager och itinerarer. Om traditionsunderlaget för Apg:s skildring av Paulus’ missionsresor. 51:127–136 Lauha, A.: Några randanmärkningar till diskussionen om kungaideologien i Gamla Testamentet . 12:183–191 Le Déaut, R.: s]a\vu\æo\t och den kristna pingsten i NT. 44:148–170Leivestad, R.: Var det noe alternativ til Messias? .37/38:21–34Lemche, N.P.: Mysteriet om det forsvundne tempel . 54:118–126Lindblom, J.: Gamla testamentet i urkristendomen. Tillika ett bidrag till bibeltolkningens historia. 6:23–42 — Joblegenden traditionshistoriskt undersökt. 5:29–42— Till frågan om 1917 års bibelöversättning. Tillika några anmärkningar till Lindblom, J. Svenska teologiskainstitutet i Jerusalem . 17:161–163 Heikel–Fridrichsens nystestamentliga ordbok. Med tillägg av Linder, S.: Domprosten Erik Stave. En minnesteckning . 5:224–269Lindeskog, G.: Claude G. Montefiore. En judisk — Das Problem des Glaubens in der Exegese Martin Bubers.22/23:219–237— De senaste textfynden till Nya Testamentet. 2:169–173— Förnyelse, nyskapelse, nyfödelse. 8:12–29— Israel in the New Testament. Some few remarks on a great — Kristusbrevet . 12:192–202— Litteratur till Nya testamentet . 17:144–160— O.F. Myrbergs vetenskapliga gärning. 11:94–117— Rafael Gyllenberg in piam memoriam. 48:7–9— Romanens Jesusbild . 6:55–74— Theoskristologien i Nya testamentet.37/38:222–237— Till frågan om utvecklingen av terminologien i Nya Lindhagen, C.: Ebed Jahve-problemet i svensk exegetik. En Linton, O.: En dementi och dess öde . 12:203–219— Fornkristna evangeliecitat i traditionshistorisk belysning . 2:107–136— ”Gammalt” och ”nytt”. En studie i nytestamentlig — Johannesevangeliet och eskatologien . 22/23:98–110— Sonen och sönerna . 37/38:185–195Ljung, I.: Om ”Isebel” i Samaria, Tyatira och frankerriket.54:127–134— Tolkning av GT:s utsagor om kvinnor.49:44–57Ljungman, H.: En Sifre-text till Matt. 11,18 f. par. 22/23:238–242Ljungvik, H.: Randanmärkningar till 1963 års bibelkommittés — Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet. I.30:102–120 — Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet. II.32:121–147 — Översättningsförslag och språkliga förklaringar till skilda ställen i Nya Testamentet. III .33:149–174 Lohse, E.: Synagogue of Satan and Church of God .58:105–123Lundbom, J.R.: Jeremiah and the Break-Away from Authority Löfgren, O.: Fakta och dokument angående det apokryfiska Lönnermark, L.G.: Till frågan om Romarbrevets integritet .33:141–148Lövestam, E.: Apokalypsen 3:8b.30:91–101— — en gammalpalestinensisk skilsmässoterm.27:132–135 — Davids-son-kristologin hos synoptikerna . 37/38:196–210— De synoptiska Jesus-orden om skilsmässa och omgifte: referensramar och implikationer .43:65–73 — Die Davidssohnfrage.27:72–82— Die Frage des Hohenpriesters (Mark. 14,61, par.
— En gammaltestamentlig nyckel till Paulus-talet i Miletos — En problematisk eskatologisk utsaga: Mark. 13:30 par. 28/29:64–80— Logiet om hädelse mot den helige Ande .33:101–117— Till förståelsen av Luk. 7:35. 22/23:47–63Löw, G.: Den historiska bakgrunden till Jes 3:12a.9:49–53— ”Varför har du talat till dem denna liknelse?” Matt 13:10–17 .1:49–55Löwenhjelm, C.: Idolf Rosengren. In memoriam.9:128–130McKane, W.: Is there a Place for Theology in the Exegesis of Meeks, W.A.: Om tilltron till en oförutsägbar Gud. En hermeneutisk meditation över Rom 9–11 .56:101–117 Merrill, A.L.: The House of Keret: A Study of the Keret Legend .33:5–17Mettinger, T.N.D.: Den närvarande Guden — Om tempelteologi och gudsbild i Gamla testamentet .47:21–47 — Exodus, drak-kamp och historisk beroendeforskning .43:87–97— Härskarornas Gud .44:7–21— In Search of the Hidden Structure: YHWH as King in — Israels religion med nya accenter — sociologi och ideologikritik enligt Rainer Albertz .59:21–32 — ”The Last Words of David”. A Study of Structure and Meaning in II Samuel 23:1–7. 41/42:147–156 — The Study of the Gottesbild — Problems and Suggestions .54:135–145 Moe, O.: Logosbegrepet i Johannesevangeliets sammenheng.22/23:111–118Mosbech, H.: Markusevangeliets slutning. 5:56–73Moule, C.F.D.: Punishment and Retribution. An attempt to delimit their scope in New Testament thought . 30:21–36 Mowinckel, S.: Natanforjettelsen 2 Sam kap 7. 12:220–229(—) Sigmund Mowinckel 60 år . 9:125–126Moxnes, H.: Meals and the new community in Luke . 51:158–167Munck, J.: Judekristendomen efter apostlarnas dagar . 25:78–96— Presbytere og Herrens disciple hos Papias.22/23:172–190Müller, M.: Mattæusevangeliets messiasbillede. Et forsøg på at bestemme Mattæusevangeliets forståelse av Jesumessianitet . 51:168–179 Negoitsa, A.: The Psalter in the Orthodox Church . 32:55–68Nepper-Christensen, P.: Utugtsklausulen og Josef i Neusner, J.: De rabbinska traditionerna om fariséerna före år 70.
Problemet om muntlig tradition. 36:97–116 — Penningväxlarna i templet (Mark 11:15–19). Mishnas Nielsen, E.: Homo faber–sapientia dei .41/42:157–165— Hvad syntes man om fisken? . 54:146–150Nikolainen, A.T.: Om planläggningens problem i en totalframställning av Nya testamentets teologi.37/38:310–319 — Till frågan om Apostlagärningarnas komposition .22/23:119–126Noack, B.: Arbejdet med Bibeloversættelsen i Danmark i nyere — De Sibyllinske Oraklers baggrund . 31:64–79— Qumran and the Book of Jubilees .22/23:191–207— Si passibilis Christus.37/38:211–221Nordberg, G. Olsson: Några anteckningar till liknelsen om det förlorade fåret (Matt 18:10–14, Luk 15: 1–10) . 1:55–63 Nyberg, H.S.: Korah’s uppror (Num 16 f.). 12:230–252— Smärtornas man. En studie till Jes 52:13 – 53:12. 7:5–82Nygren, A.: Kristus nådastolen. 12:253–257Odeberg, H.: Ett stycke ur Zohar Chadash . 5:206–223— Om judisk och nytestamentlig mystik.37/38:62–87Olofsson, S.: Septuaginta och äldre judisk tolkningstradition . 58:15–32Olsson, B.: Allenast med beläten och figurer. Om Luthers försök att förstå Johannes uppenbarelse . 50:60–86 — Ett bidrag till metodfrågan . 45:110–121— Ett hem för hemlösa. Om sociologisk exeges av NT. 49:89–108— Första Johannesbrevet: diskursanalyser och tolkningar. 60:141–163— Mission à la Lukas, Johannes och Petrus. 51:180–191— Moderna bibelkommentarer och omoderna . 46:34–54— Rom 1:3 f. enligt Paulus.37/38:255–273— Textbeskrivning och texttolkning . 47:197–219Ottosson, M.: Från Megiddo till Masada. På härvägar och krigsskådeplatser i det gamla Palestina . 26:19–41 — Hexagrammet och Pentagrammet i främreorientalisk kontext . 36:45–76— Sarepta under fenicisk tid. 45:40–49 — Tell el-Fukhar. Den skandinaviska expeditionen till norra — Tempel och palats i Jerusalem och Beth Shan . 41/42:166–178Otzen, B.: Indskrifterne fra Kuntillet Ajrud. Tekst — Form — Percy, E.: Liknelseteorien i Mark 4:11 f. och kompositionen av — Messiashemligheten i Markusevangeliet.17:47–67— Mikta–b R. Jo\h>a\na\n Ben Zakkai Mijéru\s]a\le\m. Ett dokument från judisk kristendomspolemik i urkristen tid?.5:184–205 Persson [Backman], H.: Perikopen om skattepenningen i svensk Peterson, E.: Job och döden.7:83–109Petri, S.: Tillbedjan i ande och sanning. En exegeshistorisk skiss — Tillbedjan i tro. Den lutherska tolkningen av Joh 4:21–24 från Luther till 1800-talets mitt .21:109–151 Plantin, H.: Deuteronomium och lövhyddofestens psalmer i — Leviternas veckodagspsalmer i templet.48:48–76Porter, J.R.: The Background of Joshua III–V .36:5–23Pritchard , J.B.: Arkeologiens plats i studiet av Gamla Qwarnström, R.: Paulinsk skriftanvändning — ett par Reicke, B.: Analogier mellan Josefberättelsen i Genesis och — Döparens förkunnelse enligt Lukas . 37/38:156–166— Jesus och judarna enligt Markusevangeliet .17:68–84— Lagen och denna världen hos Paulus. Några tankar inför — Mik 7 såsom ”messiansk” text, med särskild hänsyn till — Natürliche Theologie nach Paulus. 22/23:154–167Rendtorff, R.: Litterärkritik och traditionshistoria .31:5–20Rengstorf, K.H.: Paulus ooh den äldsta romerska kristenheten .27:55–71Riesenfeld, H.: Anteckningar till Luk 14:5 .49:83–88— Anton Fridrichsen, 4/1 1888–16/11 1953. 18/19:7–13— Bo Reicke till minne .53:85–87— Criteria and Valuations in Biblical Studies.39:74–89— De fientliga andarna. 22/23:64–74— De kvantitativa metodernas begränsade räckvidd .33:83–100— Erling Eidem 1880–1972.36:164–165— Evangelierna och den historiske Jesus.20:25–57— Guds söner och de heligas församling. 41/42:179–188— Gudsriket — här eller där, mitt ibland människor eller inom — Gösta Lindeskog till minne.49:7–10— Har vi två kulturer? Till dateringen av Jesu död.51:192–202— Hugo Odeberg.39:161–165— Ivan Engnell 1906–1964. 28/29:5–8 — Kristen gudstjänst i ljuset av Nya Testamentet. 16:32–65— Kristi andes helighet, Rom 1:4. 50:105–115— Kristologi och kontingens . 58:33–50— Liknelserna i den synoptiska och johanneiska traditionen. 25:37–61— Observations on the Question of the Self-Consciousness of — Olof Linton till minne . 46:128–129— Omvändelse i Lukasevangeliet . 35:44–60— Perikopen de adultera i den fornkyrkliga traditionen. 17:106–118— Symboliken som uttrycksmedel i evangelierna . 26:42–56— Till betydelsen av verbet — Till frågan om den historiske Jesus. 34:51–76— Till Markusevangeliets komposition.18/19:140–160— Translating the Gospel in New Testament Times. 34:43–50— Var de kristna i Efesos fortfarande hedningar? — Varmed sysslar Nya testamentets exegetik. 33:179–184— Översättandets överraskningar. 43:22–39Ringgren, H.: Esther and Purim. 20:5–24— ”Förlossa” och ”förlossare” i Gamla testamentet . 33:68–75— Gnosis i Qumrantexterna . 24:41–53— H.S. Nyberg. 39:166–168— Luthers psaltarutläggning. 50:49–59— Mål och uppgifter i Gamla testamentets exegetik. 33:175–178— Psalm 8 och kristologin.37/38:16–20— Skönhetstävlingen i Esters bok . 46:69–73— Tacka Herren, ty han är god. Ett översättningsproblem . 54:165–167— Vredens kalk . 17:19–30— Är den bibliska skapelseberättelsen en kulttext? . 13:9–21Robbins, V.K.: Interpreting Miracle Culture in Mark 4–11 . 59:59–81Rudberg, G.: Kring Codex Cantabrigiensis . 12:303–308— Nya Testamentets dräkt. 4:25–38— Paleografiskt till de nya fynden . 2:174–179— Parentesen i Nya Testamentet. 5:126–138— Spår av germaner i Nya Testamentet? . 1:84–86— Tankar om tolkning. 2:9–15Rudberg, S.Y.: In memoriam Gunnar Rudberg .18/19:14–16Runesson, A.: Skapelseverb i aktivt particip i GT — teologiska Räisänen, H.: Islamsk koranutläggning och kristlig bibelexeges . 51:203–213— Urkristen eskatologi . 58:125–137Sahlin, H.: Chassidismen och Nya testamentets Kristusbild . 17:119–143— Ett svårt ställe i Bergspredikan (Mt 5:39–42). 51:214–218— Lasarus-gestalten.37/38:167–174— Några randanmärkningar till NT 81. 49:74–82— Paulus och Danielsboken . 46:95–110— Till förståelsen av Joh 7:37–41. 11:77–90— Till förståelsen av två ställen i Apostlagärningarna.22/23:127–136Sandelin, K.-G.: Tradition och uppenbarelse i några Schilling, B.: Die Frage nach der synoptischen Wunderge- schichten in der deutschen neutestamentlichen Forschung.35:61–78 Schweizer, E.: Kyrkan som Kristi kropp i de paulinska Simonsen, H.: Dansk disputas om udtrykket ”menneskesønnen”.51:219–228— Messiashemligheden og Markusevangeliets struktur. 37/38:107–124Sjöberg, E.: De förexiliska profeternas förkunnelse. Några — Frågan om den lidande Människosonen i 1 Henok .7:141–144— Herrens bud 1 Kor. 14:37 . 22/23:168–171— ”Om edra synder äro blodröda …” Till tolkningen av — Kände 1 Henok och 4 Esra tanken på den lidande — Ljuset i dig. Till tolkningen av Matt 6:22 f. par .17:31–46— Series professorum exegeseos biblicæ Lundensium.2:230–248— Ville Jesus vara Messias? Bestridandet av Jesu messiasmedvetande i det sista seklets forskning.10:82–151 Sjöberg, Å.: I Sumers städer.27:5–32Skemp, J.B.: Platons gudsuppfattning .32:79–91Soggin, A.: Den gammaltestamentliga teologin efter G. von Rad .47:7–20Soisalon-Soininen, I.: Begreppet funktion i gammaltestamentlig — Verschiedene Wiedergaben der hebräischen status- constructus-Verbindung im griechischen Pentateuch . 41/42:214–223 Sollamo, R.: Den bibliska formeln ”Inför Herren/Inför Gud”.50:21–32— The Simile in Ps 74:5. A Wood-cutter entering a Forest Starfelt, E.: Landaus teori om gesera schawa som ursprunglig Stave, E.F.: Förteckning över Domprosten Erik Staves av trycket utgivna skrifter under åren 1922–1932 .2:227–229 Steingrimsson, S.Ö.: Att räkna upp Herrens under .44:68–73— Zeit und Relationen in Ho 10,1–2. Einige literaturwissen- Stendahl, K.: Gamla Testamentets föreställningar om helandet.
Rafaæ-utsagorna i kontext och ideologi.15:5–33 — Lagen som övervakare intill Kristus. 18/19:161–173— Paulus och samvetet.25:62–77— Prayer and Forgiveness. 22/23:75–86Strange, J.: Architecture and Theology .54:199–206Ström, Å.V.: En märklig lekmannaexeget för hundra år sedan.
Något om Jonas Hallenbergs förbisedda teologiskaproduktion .3:17–46 — Om apokalyptik .50:144–153— Series professorum Exegeseos Biblicæ ordinariorum Stuhlmacher, P.: Paul’s Understanding of the Law in the Letter Syrén, R.: The Book of Jonah—a Reversed Diaspora-novella?.58:7–14 Sæbø, M.: Hvem var Israels teologer? Om struktureringen av ”den gammeltestamentlige teologi”.41/42:189–205 — The Relation of Sheshbazzar and Zerubbabel Reconsidered. 54:168–177Tamulenas, J.: Översättningen av fågellistorna i Lev 11:13–19 Tengström, S.: Exegetisk metod och dateringsproblem i — Kristen tolkning av Gamla testamentet. 48:77–101— Patriarklöftena i Genesis. Metodiska överväganden i anslutning till ett arbete av Claus Westermann . 45:90–109 — Återuppväckandet av de förtorkade benen. Några synpunkter Thordarson, T.: Notes on the Semiotic Context of the Verb nihÛam in the Book of Jonah. 54:226–235 Treu, K.: Patristische Fragen. 34:170–200Ulrichsen, J.H.: Heil durch Kindergebären. 58:99–104van der Woude, A.S.: The Dead Sea Scrolls: Some Issues. 57:86–101Veijola, T.: Abrahams offer (Gen 22) — tid och budskap . 54:236–244— Finns det en gammaltestamentlig teologi?. 48:10–30Viviano, B.T.: Eight Beatitudes at Qumran and in Matthew?. 58:71–84Westerholm, S.: On Fulfilling the Whole Law (Gal 5:14). 51:229–237Wetter, D., se: Fridrichsen, A. – Wetter, D.
Widengren, G.: De senaste utgrävningarna i Palestina och — En la maison de mon Père sont demeures nombreuses.37/38:9–15— Konungens vistelse i dödsriket. En studie till Psalm 88 . 10:66–81— The Gathering of the Dispersed.41/42:224–234Wifstrand, A.: Ett nytestamentligt ordföljdsproblem. 12:327–341— Lukas och den grekiska klassicismen . 5:139–151Wiig, A.: Mene, mene, tekel u-farsin. 53:26–35Wiklander, B.: Begreppet Rabbin i Daniel 8–12 . 39:59–73— The Context and Meaning of NHRæL in Jer 51:44 . 43:40–64Wikström, L.: Till frågan om begreppet myt. 16:66–80Wilhelms, E.: Den främmande exorcisten. En studie till Willis, J.T.: The Structure of the Book of Micah . 34:5–42Wyatt, N.: Symbols of exile. 55:39–58Yadin, Y.: The Fourth Season of Excavations at Hazor . 24:22–40Übelacker, W.: Lukasskrifternas förhållande till Åkerhielm, H.: Liknelsen om den rike mannen och den fattige — Nyare liknelselitteratur. 3:47–60Åsberg, C.: Om språk och stil i NT 1981. 47:115–150 Allmän tidshistoria. Hellenismen (litteraturöversikt) A Greek-English Lexicon of the Septuagint, Part I: A–I Aalders, G.C.: Ezechiël I–II (Commentaar op Het Oude Aejmaelaeus, L.: Wachen vor dem Ende (C. Cavallin).55:152–153Agrell, G.: Work, Toil and Sustenance (C. Caragounis) .43:141–143Ahlström, G.: Psalm 89 (Å. Sjöberg) .25:97–108Aland, K.(ed.): Synopsis Quattuor Evangeliorum (L. Hartman). 28/29:156–157Aland, K. and Aland, B.: The Text of the New Testament (R.
Albrektson, B.: Kapitlet om Jehu och andra uppsatser om Gamla Albright, W.F.: Recent Discoveries in Bible Lands Alonso Schökel, L.: A Manual of Hebrew Poetics André, G.: Determining the Destiny. PQD in the Old Testament Arvedson, T.: Kristus-mysteriet (J. Jeremias) .3:138–146Aurelius, E.: Der Fürbitter Israels. Eine Studie zum Mosebild im Alten Testament (E. Nielsen).56:125–126 Auvray, P.: Ezéchiel (SB) (A. Carlson).26:164–165Axelsson, L.E.: The Lord Rose up from Seir (M. Ottosson).55:100–104Bachmann, M.: Sünder oder Übertreter. Studien zur Argumentation in Gal 2,15 ff (R. Kieffer) .58:175 Barbel, J.: Christos Angelos (B. Reicke).8:164–165Barrett, C.K.: The First Epistle to the Corinthians Barstad, H.M.: Det Gamle Testamente. En Innføring Barth, Chr.: Die Errettung vom Tode (S. Kapelrud) .13:55–61Barth, H. – Steck, O.H.: Exegese des Alten Testaments, Leitfaden der Methodik (H. Ringgren).40:110–112 Bartlett, J.R.: Edom and the Edomites (M. Cheney) .58:157–158Bauernfeind, O.: Die Apostelgeschichte (A. Fridrichsen) .4:170–172Baumann, R.: Mitte und Norm des Christlichen (H.C. Cavallin).35:144–151Beasley-Murray, G.R.: Gospel of Life. Theology in the Fourth Gospel (O. Christoffersson) .59:183–185 Beaucamp, E.: Sous la main de Dieu, I (A. Carlson).25:172–174Beisser, F.: Das Reich Gottes (C. Caragounis).44:203–205Benoit, P. – Boismard, M.E.: Synopse des quatre évangelies en Bentzen, A.: Daniel (B. Lewin) .4:102–103— Fortolkning til de gammeltestamentlige Salmer. D:o: Indled- ning til de gammeltestamentlige Salmer (S. Mowinckel) .6:101–110 Bentzen, A.A. – Feveile, J.: Haandbog i Kristendomskundskab Bernhardt, K.-H.: Das Problem der altorientalischen Königsideologie im Alten Testament unter besondererBerücksichtigung der Geschichte der Psalmenexegesedargestellt und kritisch gewürdigt (G. Ahlström) .26:135–143 Betz, H.D.: Hellenismus und Urchristentum (T. Fornberg) . 57:125–126— Studien zur Bergpredigt (T. Fornberg) . 53:123–124— Synoptische Studien. Gesammelte Aufsätze II (T. Fornberg) . 59:185–187— The Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells, I: Texts (R. Holton Pierce). 57:122–125 Beyschlag, K.: Simon Magus und die christliche Gnosis Bibeltjänsts skriftserie (C. Duhne). 4:164–168Biblia Hebraica Stuttgartensia (G. André). 44:171–172Billing, E.: De etiska tankarna i urkristendomen i deras samband med dess religiösa tro (E. Beijer) . 4:119–136 Biørn, S.: Lad os opbygge Jerusalems mure (M. Ottosson). 36:172–175Björck, G.: Konstruktionen im Griechischen (D. Tabachovitz). 6:111–114 Blass, F. – Debrunner, A.: Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 7 Aufl. (H. Riesenfeld). 9:119 — Grammatik des neutestamentlichen Griechisch, 14 Aufl.
Boismard, M.-E. – Lamouille, A.: Synopsis Graeca Quattuor — Texte occidental des Actes des Apôtres (R. Kieffer). 55:130–132Boling, R.G.: Judges (S. Lindhagen) . 40:113–114Boman, T.: Die Jesus-Überlieferung im Lichte der neueren Bonnard, P.: L’Epitre de Saint Paul aux Galates (R. Kieffer) . 40:147–148— Anamnesis. Recherches sur le Nouveau Testament Borgen, P.: Bread from Heaven (L. Hartman). 32:154–156Born, A. van den: Ezechiël (De Boeken van Oude Testament) Boström, L.: The God of the Sages. The Portrayal of God in the Book of Proverbs (J. Bergman) . 57:115–117 Bovon, F.: Luc le théologien (E. Larsson). 48:173–174Brandenburger, E.: Markus 13 und die Apokalyptik Bring, R.: Lag och frihet i Galaterbrevet (E. Larsson) . 24:111–119Brown, R.E.: The Gospel According to John (B. Olsson). 43:145–149Brun, L.: Lukas-Evangeliet (O. Linton). 3:132–134— Segen und Fluch im Urchristentum (J. Wellhagen). 4:137–140Bruno, A.: Die Bücher Genesis–Exodus. Eine rhythmische Untersuchung (I. Engnell).18/19:186–193 — Die Psalmen. Eine rhythmische und textkritische Untersuchung (I. Engnell).18/19:186–193 — Jeremia. Eine rhythmische Untersuchung (I. Engnell).18/19:186–193— Jesaja. Eine rhythmische und textkritische Untersuchung Buccellati, G.: The Amorites of the Ur III Period (A. Haldar) . 35:115–128Buchanan, G.W.: To the Hebrews (A. Ekenberg). 40:112–113Bull, N.J.: The Rise of the Prophets (G. Ahlström). 25:170–171Bultmann, R.: Das Johannesevangelium. Kap. 1:1 – 12:10 — Das Evangelium des Johannes (G. Lundström).8:89–113— Der zweite Brief an die Korinther erklärt (H.C. Cavallin) .43:157–162Bundy, W.E.: Jesus and the First Three Gospels (K. Stendahl) .20:71–72Burchard, Chr.: Der dreizehnte Zeuge (L. Hartman).36:180–181Cadbury, H.J.: The peril of modernizing Jesus (A. Fridrichsen).4:172–173Cancik, H. (utg.): Markus-Philologie (L. Hartman) .53:124–126Caragounis, C.: The Ephesian Mysterion. Meaning and Content Carlson, R.A.: Litteratur till ”D-verket”.24:150–156— David, the Chosen King (R.A. Carlson).31:122–132Carmignac, J.: La naissance des Evangiles Synoptiques — Le Mirage de l’Eschatologie. Royaute, Règne et Royaume de Dieu … sans eschatologie (R. Kieffer) .47:243–245 Cavallin, H.C.: Life after Death (H.C. Cavallin).40:121–123Cazelles, H.: A la recherche de Moïse (H. Ringgren) .45:122–123— Autour de l’Exode (T.N.D. Mettinger).55:98–99Cervall, L.: Litteratur till ”K-verket”.24:157–161Charlesworth, J.H.: Graphic Concordance to the Dead Sea Chary, T.: Les prophètes et le culte à partir de l’exil Choeps, H.J.: Jüdisch-christliches Religionsgespräch — Theologie und Geschichte des Judenchristentums Christoffersson, O.: The Earnest Expectation of the Creature: The Flood-Tradition as Matrix of Romans 8:18–27(C. Cavallin) .57:129–134 Collins, J.J.: The Apocalyptic Imagination (L. Hartman) .55:120–121Conzelmann, H.: Der erste Brief an die Korinther — Geschichte des Urchristentums (E. Larsson).36:188–192— Heiden–Juden–Christen (B. Olsson) .48:165–168Conzelmann, H. – Lindemann, A.: Arbeitsbuch zum Neuen — Interpreting the New Testament. An Introduction to the Principles and Methods of N.T. Exegesis (T. Fornberg).59:205–207 Coppens, J.: La Rèleve apocalyptique du messianisme royal. I.
La Royauté, le Règne, le Royaume de Dieu, cadre de laRelève apocalyptique (S. Tengström) .47:222–228 Corell, A.: Consummatum est (K. Stendahl).15:122–126Craigie, P.C.: Psalms I–50 och L.C. Allen, Psalms Crenshaw, J.L.: Old Testament Story and Faith. A Literary and Theological Introduction (M. Ottosson).58:163 Dahl, N.A.: Apostelen Paulus’ høisang om kjærligheten — Das Volk Gottes (E. Sjöberg) .8:75–78Danell, G.A.: Jeremias bok (B. Albrektson).50:159 — Jeremias’ bog og Klagesangene. En inledning og fortolkning De apostoliske fedre i norsk oversettelse (O. Andrén) . 50:180–181de Vaux, R.: Les institutions de l’Ancien Testament — Les institutions de l’Ancien Testament 2 (M. Ottosson) . 26:144–146Delling, G.: Die Bevältigung der Diasporasituation durch das hellenistische Judentum (L. Hartman). 55:119–120 — Studien zum Neuen Testament und zum hellenistischen Dibelius, M.: Die Formgeschichte des Evangeliums. 3.
durchgesehene Auflage mit einem Nachtrag von G. Iber(B. Gerhardsson). 25:157–158 — Jesus (A. Fridrichsen) . 4:172–173Dietrich, E.K.: Die Umkehr (G.A. Danell) . 3:79–83Dodd, C.H.: New Testament Studies (K. Stendahl). 20:76–79Drury, J.: The Parables in the Gospels. History and Allegory Edelman, D. (ed.): Toward a Consensus on the Emergence of Israel in Canaan (P.E. McGovern). 58:153–157 Edsman, C.-M.: Le baptême de feu (H. von Campenhausen) . 6:114–120Edwards, J.R.: Romans (O. Christoffersson). 59:187–189Ehrhardt, A.A.T.: Politische Metaphysik von Solon bis Augustin, 1–2 (P. Beskow). 26:147–151 Eichrodt, W.: Hesekiel 1–18. (ATD) (A. Carlson) . 26:157–158Elliott, J.K.: The Language and Style of the Gospel of Mark. An Edition of C.H. Turner’s “Notes on Markan Usage”Together with Other Comparable Studies (K. Búason). 59:177–179 Ellis, E.: Paul’s Use of the Old Testament (L. Thunberg). 24:162–169— The Old Testament in Early Christianity (T. Fornberg) . 57:134–136Encyclopaedia biblica (K. Wilhelm). 16:92–96Encyclopaedia Mikrait (Bibelencyklopedi), Vol. II (K. Wilhelm). 20:67–69Enermalm-Ogawa, A.: Un langage de prière juif en grec Engnell, I.: Gamla Testamentet. I (E. Hammershaimb). 14:105–111— Grammatik i gammaltestamentlig hebreiska (S. Dedering). 26:133–134— Studies in divine kingship in the ancient Near East Engnell–Fridrichsen: Svenskt Bibliskt Uppslagsverk, I–II, 2.
Eriksson, L.O.: “Come, children, listen to me!” Psalm 34 in the Hebrew Bible and in Early Christian Writings(S. Samuelsson) . 59:163–170 — Filipperbrevet (H. Ringgren). 49:186–187Erlandsson, S.: The Burden of Babylon. A study of Isaiah 13:2 – Eskhult, M.: Studies in Verbal Aspect and Narrative Technique in Biblical Hebrew Prose (B. Johnson). 56:120–121 Euler, K.F.: Die Verkündigung vom leidenden Gottesknecht aus Jes. 53 in der griechischen Bibel (G.A. Danell) . 3:89–91 Evander, H.: Det kristna dopet (B. Reicke) . 8:161 Vajta, V. (hrsg.): Evangelium als Geschichte (A. Ekenberg).43:144–145Fatum, L. – Nielsen, E. (red.): Fortolkning som Formidling. Om den bibelske eksegeses funktion (L.O. Eriksson).59:176–177 Fee, G.D.: Gospel and Spirit: Issues in New Testament Hermeneutics (C.C. Caragounis).59:204–205 Finegan, Jack: Light from the Ancient Past (A. Haldar) .16:81–82Finkelstein, L.: The Pharisees. The sociological background of their faith. Vol 1–2 (B. Reicke).8:149–150 Fisch, S.: Ezekiel (Soncino Books of the Bible) (A. Carlson) .26:165Fischer, K.M.: Das Ostergeschehen (H. Riesenfeld).47:229–235Fitzmyer, J.A.: Paulinsk teologi (T. Fornberg).39:192–194— The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1. A Commentary Fohrer, G. – Hoffmann, H.W. – Huber, Fr. – Markert, L. – Wanke, G.: Exegese des Alten Testaments, Einführung indie Methodik (H. Ringgren) .40:110–112 Fohrer, H. – Galling, K.: Ezechiel (HAT) (A. Carlson) .26:161–163Fornberg, T.: An Early Church in a Pluralistic Society — Evangelium enligt Matteus (H. Kvalbein).48:168–171— Jewish-Christian Dialogue and Biblical Exegesis — Matteusevangeliet 1:1–13:52 (K. Syreeni).56:128–129Fraine, J. de: L’aspect religieux de la royauté israélite Franck, E. (red.): Din uppståndelse bekänner vi (C. Cavallin).55:176–178Friis Plum, K.: Kvindehistoria og kvindehistorier — i det gamle Frøvig, D.A.: Kommentar till Matthæus-Evangeliet (O. Linton).3:132–134Fuchs, E. – Reymond, P.: La deuxième épître de Saint Pierre, L’épitre de Saint Jude (E. Lövestam).48:185–188 Fusco, V.: Oltre La Parabola (T. Lind).50:165–166— Parola e regno. La sezione delle parabole (Mc. 4,1–34) nella prospettiva marciana (H.C. Cavallin).47:237 Gelander, S.: David and his God. Religious ideas as reflected in biblical historiography and literature (A. Carlsson).59:171–173 Gelin, A.: Jérémie (Témoins de Dieu) (Å. Runmark) .27:159–160Gerhardsson, B.: ”med hela ditt hjärta”. Om Bibelns ethos — Evangeliernas förhistoria (T. Fornberg) .45:145— Hör Israel! Om Jesus och den gamla bekännelsen — The Good Samaritan — The Good Shepherd? — The Gospel Tradition (A. Ekenberg).55:134–137— The Mighty Acts of Jesus according to Matthew (G. Delling).46:180–181Gerleman, G.: Der Menschensohn (C. Caragounis).53:119–120— Studien zur alttestamentlichen Theologie (H. Ringgren) .47:220–221— Zephanja textkritisch und literarisch untersucht (B. Lewin) .8:147–149Gese, H.: Der Verfassungsentwurf des Ezechiel (40–48) Gibson, C.L.: Textbook of Syrian Semitic Inscriptions Ginsberg, H.H.: The Legend of King Keret (S. Mowinckel). 13:62–65Goodenough, E.R.: By Light, Light (G.A. Danell). 3:94–97Goppelt, L.: Der Erste Petrusbrief (B. Olsson). 47:247–250— Die apostolische und nachapostolische Zeit (O. Andrén). 27:142–146— Theologie des Neuen Testaments (G. Lundström) . 43:132–136— Theologie des Neuen Testaments I (G. Lundström). 40:148–150Goshen-Gottstein: The Book of Isaiah (Jerusalem) Gottlieb, H.: A Study on the Text of Lamentations (E. Haglund) . 45:135–136Goulder, M.D.: Midrash and Lection in Matthew Graf Reventlow, H.: Hauptprobleme der alttestamentlichen Theologie im 20. Jahrhundert (B. Johnson). 49:161–163 The Greek New Testament (H.C. Cavallin). 32:158–162Grelot, P.: L’origine des evangiles (A. Ekenberg). 55:134–137Grenholm, C.: Romans Interpreted. A Comparative Analysis of the Commentaries of Barth, Nygren, Cranfield andWilckens on Paul’s Epistle to the Romans (E. Larsson) . 57:138–141 Grobel, K.: The Gospel of Truth (E. Segelberg). 30:130–131Gräsbeck, U.: Bergspredikan och Jesu verksamhet (K. Stendahl). 15:118–122Grönbech, V.: Jesus Människosonen (N. Forsberg) . 3:136–138— Paulus, Jesu Kristi Apostel (I. Benum). 6:137–139— Kristus. Den opstandne Frelser. Den äldste kristne Menighet Grözinger, K.E. – Ilg, N. – Lichtenberger, H. – Nebe, G.-W. – Past, H. (hrsg.): Qumran (H. Ringgren). 47:222 Gulin, E.G.: Die Freude im Neuen Testament (T. Arvedson) . 4:156–160Gundry Volf, J.M.: Paul and Perseverance. Staying in and Falling Away (C.C. Caragounis) . 58:175–177 Gunneweg, A.H.J.: Mündliche und schriftliche Tradition der vor exilischen Prophetenbücher als Problem derProphetenforschung (B. Gerhardsson). 25:175–181 — Sola Scriptura (G. André) . 50:154–155Gärtner, B.: Ett nytt evangelium? Thomasevangeliets hemliga Gärtner, B.: Johannaeica (Å.V. Ström). 25:125–138— The Areopagus Speech and Natural Revelation Halbe, J.: Das Privilegrecht Jahves (P. Stille). 43:118–119Haldar, A.: Associations of Cult Prophets (J. Pedersen) . 11:118–120— Replik till Åke W. Sjöberg. 30:132–133— Studies in the Book of Nahum (H. Ringgren). 13:81–85Hamerton-Kelly, R.G.: Pre-existence, Wisdom, and the Son of Hammershaimb, E.: Amos, fortolket (H. Ringgren). 13:81Hansen, M.: Trosbegrebet hos Paulus (O. Linton) . 4:153–156Hardmeier, C.: Texttheorie und biblische Exegese. Zur rheto–rischen Funktion der Trauermetaphorik in derProphetie (B. Wiklander). 46:172–176 Harnisch, W.: Eschatologische Existenz (H.C. Cavallin) .39:194–199— (hrsg.): Gleichnisse Jesu; Die neutestamentliche Gleichnis- forschung im Horizont von Hermeneutik undLiteraturwissenschaft (P. Block) .49:192–195 Harrington, D.J., S.J.: The Gospel of Matthew (T. Fornberg).58:171–172Hartman, L.: Kolosserbrevet (N.A. Dahl) .53:138–141— Prophecy Interpreted (L. Hartman).32:148–152Hartman, L.F. – Di Lella, A.A.: The Book of Daniel Hawthorne, G.: Philippians (L.O. Eriksson).53:135–138Heidland, H.W.: Die Anrechnung des Glaubens zür Gerechtig- Hengel, M. – Heckel U. (hrsg): Paulus und das antike Judentum Hengel, M. – Schwemer, A.M. (hrsg.): Königsherrschaft Gottes und himmlischer Kult. Im Judentum, Urchristentum undin der hellenistischen Welt (C.C. Caragounis).58:168–171 Hentschke, R.: Die Stellung der vorexilischen Schriftpropheten Héring, J.: Le royaume de Dieu et sa venue (A. Fridrichsen) .4:172–173Herrenbrück, F.: Jesus und die Zöllner (A. Hultgård).59:181–182Herrmann, S.: Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit Hidal, S.: Interpretatio Syriaca (T. Kronholm).44:182–186— Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria (P. Stille).57:117–118 Hillman, W.: Aufbau und Deutung der synoptischen Leidens Hofius, O.: Paulusstudien (L. Aejmelaeus) .56:145–147Hofmann, H.-U.: Luther und die Johannes-Apokalypse Hogenhaven, J.: Den gamle pagt. En introduktion til den nyere debat om pagten i det Gamle Testamente (H. Hagelia) .56:123–124 Holmberg, B.: Paul and Power. The Structure of Authority in the Primitive Church as Reflected in the Pauline Epistles(G. Theissen) .45:159–161 Howie, C.G.: The Date and Composition of Ezekiel Hultgård, A.: Croyances Messianiques des Test. XII Patr.
Humbert, P.: Etudes sur le récit du Paradis (S. Mowinckel) .13:66–71— La TerouÆa (S. Mowinckel).13:75–76— Problèmes du livre d’Habacuc (S. Mowinckel).13:71–75Hvidberg, F.F.: Den israelitiske Religions Historie (I. Engnell).9:103–107— Biblische Theologie des Neuen Testaments, Band 1.
— Das Gesetz bei Paulus (S. Westerholm) .44:194–199Hylander, I.: Gamla Testamentets psalmbok (C. Lindhagen) .3:124–126Hölscher, G.: Die Anfänge der hebräischen Geschichtsschreibung (J. Lindblom).8:143–146 — Die Hohenpriesterliste bei Josephus und die evangelische Illman, K.-J. och Harviainen, T.: Judisk historia (J. Bergman) . 55:124–125— Leitwort—Tendenz—Synthese (T. Kronholm) . 44:186–191— Old Testament Formulas about Death (I. Ljung). 46:176–177In memoriam Sven Herner. 15:134Itala. Das Neue Testament in altlatinischer Überlieferung, nach den Handschriften herausgegeben von Adolf Jülicher. IMatthäus-Evangelium (A. Fridrichsen). 4:169–170 Jenni, E.: Die politischen Voraussagender Propheten Jeremias, C.: Die Nachtgesichte des Sacharja. Untersuchungen zu ihrer Stellung im Zusammenhang der Visionsberichteim Alten Testament und zu ihrem Bildmaterial(F. Lindström). 46:170–172 Jeremias, G.: Der Lehrer Der Gerechtigkeit (B. Gerhardsson).28/29:151–155Jeremias, J.: Abba (L. Hartman) . 32:152–154— Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums(L. Hartman) . 46:183–184 — Jerusalem zur Zeit Jesu (B. Gerhardsson).28/29:151–155Jervell, J.: Imago Dei i Nya Testamentet (E. Larsson) . 25:139–147— Luke and the People of God (L. Hartman). 39:190–191Johannesen, E.: Studier over Esras og Nehemjas Historie Johanson, B.: To All the Brethren (B. Holmberg). 53:142–144Johansson, N.: Det urkristna nattvardsfirandet (N.A. Dahl). 9:112–119— Parakletoi. Vorstellungen von Fürsprechern für die Menschen vor Gott in der alttestamentlichen Religion, imSpätjudentum und Urchristentum (G.W. Kümmel). 6:120–130 Johnson, B.: Rättfärdigheten i Bibeln (H. Ringgren). 53:111Johnson, B. – Kieffer, R. (red.): Text och tolkning (P. Block). 55:93–95Jónsson, G.: The Image of God (S. Hidal). 55:95–98Kalugila, L.: The Wise King. Studies in Royal Wisdom as Divine Revelation in the Old Testament and itsEnvironment (T.K. Thordarson). 46:161–164 Kapelrud, A.S.: Joel studies (H. Ringgren). 13:85–88— The question of authorship in the Ezra-narrative (I. Engnell) . 9:107–109— Central Ideas in Amos (A. Carlson). 24:138–141— Israel fra eldste tider til Jesu fødsel (M. Ottosson) . 26:143Keel, O.: Jahwes Entgegnung an Ijob (F. Lindström) . 44:175–179Kenyon, Sir F.: Our Bible and the ancient manuscripts Kieffer, R.: Au delà des recensions? L’évolution de la tradition textuelle dans Jean VI, 52–71 (R. Kieffer). 35:142–144 — Essais de méthodologie néo-testamentaire (H. Conzelmann). 39:176–179— Foi et justification à Antioche (T. Fornberg) . 53:134— Johannesevangeliet 1–10 (J. Sveinbjörnsson). 55:142–145— Johannesevangeliet 11–21 (J. Sveinbjörnsson). 55:142–145— Le monde symbolique de saint Jean (H. Riesenfeld). 56:138–141— Nytestamentlig teologi (L.-M. Dewailly) . 43:136–138 Kieffer, R. – Rydbeck, L.: Existence païenne au début du christianisme (L. Portefaix).50:162–164 Kippenberg, H.G.: Religion und Klassenbildung im antiken Kjaer-Hansen, K.: Studier i navnet Jesus (G. Lindeskog).49:197–200Kjöllerström, S.: Tillkomsten av 1541 års bibel (G. Lindeskog) .7:145–147Knox, J. – Cragg, G.R.: The Epistle to the Romans.
Introduction, Exegesis and Exposition. The Interpreter’sBible, Vol. 9 (K. Stendahl).20:72–76 Koch, K. – Niewisch, T. – Tubach, J.: Das Buch Daniel Koenig, J.: L’herméneutique analogique du judaïsme antique d’après les témoins textuels d’Isaïe (A. Hultgård).50:160–162 Koet, B.J.: Five Studies on Interpretation of Scripture in griechischen Bibel (E. Sjöberg).3:91–92 Kraft, H.: Die Entstehung des Christentums (E. Larsson).50:172–175— Die Offenbarung des Johannes (L. Hartman).43:168–169Kramer, S.N.: From the Tablets of Sumer (Å. Sjöberg).24:120–131Kremer, J.: Lazarus. Die Geschichte einer Auferstehung Kristoffersen, A.: Åpenbaringstanke og misionsforkynnelse hos Kronholm, T.: Motifs from Genesis 1–11 in the Genuine Hymns of Ephrem the Syrian (S. Hidal).44:179–182 Kuhl, C.: Israels propheten (A. Carlson) .25:172–174Kuhn, H.-W.: Enderwartung und gegenwärtiges Heil — Ältere Sammlungen im Markus-evangelium (L. Hartman).39:188–189Kuhn, K.G.: Die älteste Textgestalt der Psalmen Salomos insbesondere auf Grund der syrischen Übersetzung neuuntersucht (E. Sjöberg).3:93–94 — Achtzengebet und Vater Unser und der Reim (H. Sahlin) .16:85–87Kvale, D. och Rian, D.: Sigmund Mowinckel’s Life and Work Kümmel, W.G.: Die Eschatologie der Evangelien, ihre Geschichte und ihr Sinn (E. Sjöberg).4:147–149 Kürzinger, J.: Papias von Hierapolis und die Evangelien des Neuen Testaments (A. Ekenberg) .50:179–180 Käsemann, E.: An die Römer (H.D. Betz) .40:143–145Köhler, W.-D.: Die Rezeption des Matthäusevangeliums in der Zeit vor Irenäus (T. Fornberg).55:172–173 Köster, H.: Einführung in das Neue Testament im Rahmen der Religions-geschichte und Kulturgeschichte derhellenistischen und römischen Zeit (L. Hartman).46:179–180 Laato, T.: Paulus und das Judentum. Anthropologische Lack, R.: La symbolique du livre d’Isaïe (H. Ringgren).39:172–174Lampe, P.: Die stadtrömischen Christen in den ersten beiden Lang, B.: Ezechiel (S.Ö. Steingrimsson) . 48:145–146Lang, F.: Die Briefe an die Korinther (C. Cavallin) . 53:131–133Langerbeck, H.: Aufsätze zur Gnosis (E. Segelberg) . 33:189–190Langhe, R. de: Het Ugarietisch Keretgedicht (S. Mowinckel) . 13:62–65— Les Textes de Ras Shamra (S. Mowinckel) . 13:62–65Larsson, E.: Apostlagärningarna 1–12 (H. Ringgren) . 49:186–187Lattke, M.: Einheit im Wort. Die spezifische Bedeutung von ”agape”, ”agapan” und ”filein” im Johannes-Evangelium(B. Olsson). 45:150–152 Lauha, A.: Zaphon. Der Norden und die Nordvölker im Alten Leeuw, V. de: De Koninklijke Verklaring van de Ebed-Jahweh- — Le serviteur de Jahvé. Figure royale ou prophétique? Legarth, P.V.: Guds tempel. Tempelsymbolisme og kristologi hos Ignatius af Antiokia (L. Koen). 58:187–189 Leivestad, R.: Christ the Conqueror (E. Larsson). 21:157–162Lemaire, A.: Les écoles et la formation de la Bible dans l’ancien Léon-Dufour, X.: Face à la mort Jesus et Paul (H.C. Cavallin). 46:188–190Leslie, E.A.: Jeremiah (Å. Runmark). 27:153155–Levin, B.: Die griechisch-arabische Evangelien-Übersetzung Liber Jesaiae (Stuttgart) (H. Ringgren). 33:187–189Lichtenberger, H.: Studien zum Menschenbild in Texten der Qumrangemeinde (H. Ringgren) . 46:177–179 Limbeck, M. (hrsg.): Redaktion und Theologie des Passionsberichtes nach den Synoptikern (E. Franck). 47:235–236 Lindars, B.: The Gospel of John (B. Olsson). 40:129–136Lindblom, J.: Boken om Job och hans lidande (G. Lindeskog). 6:98–101— Die Jesaja-Apocalypse Jes. 24–27 (G. Hölscher) . 3:113–124— Israels religion i gammaltestamentlig tid (G. Hölscher). 3:113— Profetismen i Israel (G. Hölscher) . 3:107–113— Till frågan om förlagorna för 1541 års översättning av Gamla — Zur Frage des kanaanäischen Ursprungs des alttestamentlichen Prophetismus (G. Ahlström). 25:171–172 Lindemann, A.: Die Clemensbriefe. Handbuch zum Neuen Testament, 17. Die Apostolischen Väter 1 (L. Koen) . 58:189–192 Lindemann, A. – Paulsen H. (hrsg.): Die Apostolischen Väter, Griechisch–deutsche Parallelausgabe (R. Kieffer). 59:207–208 Lindeskog, G.: Das jüdisch-christlische Problem — Die Jesusfrage im neuzeitlichen Judentum (O. Linton). 3:158–161Lindskrog, C.: Fortolkning til Förste Johannesbrev Lindström, F.: God and the Origin of Evil (S. Norin) . 49:166–168Lips, H. von.: Glaube–Gemeinde–Amt. Zum Verständnis der Ordination in den Pastoralbriefen (O. Christoffersson). 47:245–247 ”Litteratur” eller ”tradition”? (I. Hylander) . 3:101–107 Ljung, I.: Tradition and Interpretation. A Study of the Use and Application of Formulaic Language in the so-called Ebed-YHWH-psalms (R.C. Culley) .45:133–135 Ljungman, H.: Guds barmhärtighet och dom (E. Sjöberg).15:103–110Loewenich, W. v.: Johanneisches Denken, ein Beitrag zur Erkenntnis der Johanneischen Eigenart (E. Sjöberg) .4:147–149 Lohmeyer, E.: Gottesknecht und Davidssohn (L. Brun) .13:99–107— Kultus und Evangelium (H. Sahlin).8:79–89Lohse, E.: Die Briefe an die Kolosser und an Philemon Ludin Jansen, H.: Die Politik Antiochos des IV (A. Fridrichsen).8:149— Die spätjüdische Psalmendichtung, ihr Entstehungskreis und ihr ”Sitz im Leben” (J. Begrich).3:126–132 Lund, N.W.: Chiasmus in the New Testament (G. Lindeskog).14:119–128Lundberg, P.: La typologie baptismale dans l’ancienne Eglise Lundsteen, A.C.: Hermann Samuel Reimarus und die Anfänge der Leben-Jesu-Forchung (A. Fridrichsen) .4:168–169 Lundström, G.: Guds rike i Jesu förkunnelse (H. Mosbech).13:107–112Luttikhuizen, G.: The Revelation of Elchasai (J.-E. Eriksson) .53:144–145Lux, U. – Weder, H. (hrsg.): Die Mitte des Neuen Testaments.
Festschrift für Eduard Schweizer (B. Olsson).49:183–185 Lüdemann, G.: Das frühe Christentum nach den Traditionen der — Paulus der Heidenapostel (E. Larsson).48:176–179— Untersuchungen zur simonianischen Gnosis (J. Bergman) .43:150–154Lührmann, D.: Das Markusevangelium (K. Buason).56:129–135Lyk-Jensen, P.: Jordan — en kulturhistorisk rejsefører Löfgren, O.: Det apokryfiska Johannesevangeliet (H. Ringgren) .33:185–187Lövestam, E.: Apostlagärningarna (P. Block).56:141–143— Axplock (P. Block) .55:160–163Maag, V.: Hiob (H. Ringgren).50:157–158— Kultur, Kulturkontakt und Religion. Gesammelte Studien zur allgemeinen und alttestamentlichen Religionsgeschichte(H. Ringgren).46:153–154 Mack, B.L.: Logos und Sophia (L. Hartman).39:174–176Maier, G.: Die Johannessoffenbarung und die Kirche Maier, J.: Grundzüge der Geschichte des Judentums — Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Margerie, B. de: Introduction à l´histoire de l´exegèse. I–III Marucci, C.: Parole di Gesù sul divorsio (H. Riesenfeld) .49:195–197May, H.G.: Ezekiel (The Interpreter’s Bible) (A. Carlson).26:163–164Mengel, B.: Studien zum Philipperbrief (L.O. Eriksson).49:204–205Menken, M.J.: Numerical Literary Techniques in John Merkel, H.: Die Pastoralbriefe (C.C. Caragounis).59:191–192 Messel, N.: Ezechielfragen (A. Kapelrud). 13:88–91Mettinger, T.N.D.: Namnet och Närvaron (H. Ringgren). 53:112Meyer, R.: Hellenistisches in der rabbinischen Anthropologie Michaelis, W.: Der Herr verzieht nicht die Verheissung — Ego eimi (A. Fridrichsen). 4:174— Zur Engelchristologie im Urchristentum (B. Reicke). 8:164–165Michel, O.: Das Zeugnis des Neuen Testaments von der Michelet, S., Mowinckel, S. – Messel, N.: Det Gamle Miscellanea (G. Lindeskog). 15:127–133Mitchell, M.M.: Paul and the Rhetoric of Reconciliation. An Exegetical Investigation of the Language andComposition of 1 Corinthians (W. Übelacker). 59:193–203 Moe, O.: Brevet til Romerne (O. Linton) . 3:132–134— Johannesevangeliet, innledet og fortolket (T. Arvedson) . 3:134–136Molland, E.: Das paulinische Euangelion, das Wort und die — The Conception of the Gospel in the Alexandrian Theology Morris, L.: Commentary on the Gospel of John (B. Olsson). 40:129–136Mosbech, H.: Apostlenes Gerninger indledet og forklaret — Evangelieliteraturens tilblivelse (G. Lindeskog) . 4:115–116— Første Korinthierbrev indledet og forklaret (G. Lindeskog). 4:117–119— Sproglig Fortolkning til Johannes’ Aabenbaring (B. Reicke). 9:120— Sproglig fortolkning til Første Korinthierbrev (G. Lindeskog) . 4:117–119Moule, C.F.D.: Essays in New Testament Interpretation Mowinckel, S.: Det gamle Testamente IV. Skriftene 1.
— Die Erkenntnis Gottes bei den alttestamentlichen Propheten (—) Interpretationes ad Vetus Testamentum pertinentes Sigmundo Mowinckel septuagenario missae(G. Ahlström). 20:58–66 Muller, M.: Der Ausdruck ’Menschensohn’ in den Evangelien Munoz Léon, C.: Palabra y Gloria (R. Kieffer) . 53:120–121Munro, W.: Authority in Paul and Peter (B. Olsson). 50:169–171Mussner, F.: Der Galaterbrief (H.D. Betz) . 40:145–146Müller, M.: Gnostikerne og Bibelen. Ptolemaeus og hans brev til Flora. Indledning, oversaettelse og kommentarer(E. Segelberg) . 57:136–138 — Messias og ”menneskesøn” i Daniels Bog, Første Enoksbog og Fjerde Ezrabog (L. Hartman). 40:120–121 Münchow, C.: Ethik und Eschatologie (B. Olsson). 48:162–165Månsson, N.: Paulus och judarna (B. Noack). 13:112–115Månsson, N.: Paulus och judarna (B. Noack). 14:116–119 Na’aman, N.: Borders–Districts in Biblical Historiography Neher, A.: L’essence du prophétisme (H. Ringgren) .25:164–165Neirynck, F. et alii: The Gospel of Mark. A Cumulative Bibliography 1950–1990 (L. Hartman).59:179–181 Neirynck, F. – Segbroeck, F. van: New Testament Vocabulary Nepper-Christensen, P.: Das Matthäusevangelium ein judenchristliches Evangelium? (B. Gerhardsson) .24:97–110 Nestle, E. – Aland, K.: Novum Testamentum Graece et Latine — Novum Testamentum Graece, 26. neu bearbeitete Auflage — Judedomen i den förste kristne tid (K. Svensson) .55:123–124Neyrey, J. (ed.): The Social World of Luke–Acts: Models for Interpretation (B. Holmberg).58:172–174 Neyrey, J.H.: The Form and Background of the Polemic in Nickelsburg, G. – MacRae, G.: Christians Among Jews and Nielsen, E.: 31 udvalgte salmer fra Det gamle Testamente — Deuterozakarja (H. Ringgren) .36:171–172— Grundrids af Israels Historie (M. Ottosson) .26:143–144— Shechem (H. Ringgren) .24:132–136Nielsen, K.: There is Hope for a Tree (I. Ljung) .55:111–115— Satan — den fortabte søn? (I. Ljung) .58:150–153Nikolainen, A.T.: Auferstehungsglaube II (H. Mosbech) .13:97–99— Der Auferstehungsglaube I (H. Birkeland).13:22–54Noack, B.: Matthæusevangeliets folkelighed (H. Ivarsson).40:127–129— Satanás and Soteria. Untersuchungen zur neutestamentlichen North, C.R.: The Second Isaiah (A. Carlson).30:121–124Nytestamentlige Studier. Udgivelse fra Institut for Ny Testamente ved Aarhus Universitet (A. Ekenberg).43:126 Nötscher, F.: Biblische Altertumskunde (G.A. Danell).8:142–143O’Brien P.T.: Colossians Philemon (C.C. Caragounis).49:202–203Oberforcher, R.: Die Flutprologe als Kompositionsschlüssel der biblischen Urgeschichte (S. Tengström) .49:174–178 Odeberg, H.: Fariseism och kristendom (E. Sjöberg).9:109–112Olofsson, S.: God is My Rock. A study of Translation Technique and Theological Exegesis in the Septuagint(A. Aejmelaeus).57:119–121 — Guds ord och människors språk. En bok om bibelöversättning — The LXX Version. A Guide to the Translation Technique of the Septuagint (A. Aejmelaeus).57:119–121 Olsson, B.: Första Petrusbrevet (E. Beijer).48:182–185— Structure and Meaning in the Fourth Gospel (H. Thyen).40:136–143Oppenheimer, A.: The ÆAm-ha-aretz (T. Fornberg).44:191–192 Osiek, C.: Rich and poor in the Shepherd of Hermas Osten-Sacken, P. van der: Gott und Belial. Traditions- geschichtliche Untersuchungen zum Dualismus in denTexten aus Qumran (H. Ringgren) . 35:140–141 Ottosson, M.: Josuaboken — en programskrift för davidisk restauration (N. Winther-Nielsen) . 58:149–150 — Litteratur till ”P-verket”. 24:143–149— Temples and Cult Places in Palestine (S. Holm-Nielsen). 46:155–159Otzen, B.: Den antike jødendom, politisk udvikling og religiøse strømninger fra Aleksander den Store til kejser Hadrian(A. Hultgård). 50:159–160 — Israeliterne i Palaestina (G. André). 43:107–109— Studien über Deuterosacharja (A. Carlson) . 30:124–129Paillard, J.: Närmare Paulus, del I (B. Fjärstedt) . 33:197–198— Paulus i ny dager (C.C. Caragounis). 46:184–188Paulsen, H.: Die Briefe des Ignatius von Antiochia und der Brief des Polykarp von Smyrna. Zweite, neubearbeitete Auflageder Auslegung von Walter Bauer (A. Ekenberg). 58:187 Percy, E.: Der Leib Christi (Å.V. Ström). 8:114–124— Untersuchungen über den Ursprung der johanneischen Theologie, zugleich ein Beitrag zur Frage nach derEntstehung des Gnostizismus (J. Jeremias). 4:140–147 Pfaff, E.: Die Bekehrung des H. Paulus in der Exegese des 20.
Philonenko, M.: Qumranlitteraturen och De tolv patriarkernas Plum, K.F. – Hallbeck, G. (red.): Det gamle Testamente og den kristne fortolkning (L.O. Eriksson) . 55:117–119 Plümacher, E.: Lukas als hellenistischer Schriftsteller Pohlmann, K.-F.: Studien zum Jeremiabuch (O. Sandin). 44:173–175Pokorny, P.: Colossians, A Commentary (B. Ericson) . 59:189–191Pope, M.H.: Song of Songs (H. Ringgren) . 43:119–120Portefaix, L.: Sisters Rejoice (I.S. Gilhus). 55:149–152Porter, P.A.: Metaphors and Monsters (G. André) . 49:178–180Preuss, H.-D.: Deuteronomium (H. Ringgren) . 48:144Prigent, P.: L’apocalypse de Saint Jean (H. Ulfgard) . 48:188–190Pritchard, J.B. (ed.): Ancient Near Eastern Texts Relating to the Probst, H.: Paulus und der Brief. Die Rhetorik des antiken Briefes als Form der paulinischen Korinther-korrespondenz (W. Übelacker). 59:193–203 Quaere Paulum (R. Kieffer). 48:190–192Ragnarsson, P.E.: Thessalonikerbreven (H. Ringgren) . 49:186–187Refoulé, F.: ”… et ainsi tout Israël sera sauvé” (R. Kieffer) . 53:129–131Reikkinen, V.: Römer 13 (H.C. Cavallin). 48:179–182The Relationship Among the Gospels. An Interdisciplinary Religio. Skrifter utgivna av teologiska institutionen i Lund Rengstorf, K.H.: Die Auferstehung Jesu (E. Larsson) .21:153–157Reviderade bibelöversättningar (A. Fridrichsen) .3:169–172Richter, W.: Exegese als Literaturwissenschaft. Entwurf einer alttestamentliche Literaturtheorie und Methodologie(H. Ringgren).40:110–112 Ringgren, H.: Israelitische Religion (Å. Sjöberg) . 28/29:141–149— Psaltaren 1–41 (F. Lindström) .55:106–111— World and Wisdom (A. Kapelrud) .13:94–96Roloff; J.: Die Apostelgeschichte (E. Larsson) .48:174–175Roon, A. van.: The Authenticity of Ephesians (C.C. Caragounis).44:200–203Rudin-O’Brasky, T.: The Patriarchs in Hebron and Sodom Rudolph, W.: Jeremia (HAT) (Å. Runmark).27:149–153Räisänen, H.: Die Mutter Jesu im Neuen Testament — The Torah and Christ (C.C. Caragounis).56:147–148Sandelin, K.-G.: Die Auseinandersetzung mit der Weisheit in 1. Korinther 15 (H.C. Cavallin).43:154–157 — Wisdom as Nourisher (J. Bergman).53:118–119Sander, R.: Furcht und Liebe im palästinensischen Judentum Santayana, G.: Kristus i evangelierna (B.S. Wiking) .14:111–116Scandinavian Journal of the Old Testament (L.O. Eriksson) .53:110Schade, H.-H.: Apokalyptische Christologie bei Paulus. Studien zum Zusammenhang von Christologie und Eschatologiein den Paulusbriefen (H.C. Cavallin) .47:238–241 Scharlemann, M.H.: Stephen: A singular Saint (S. Lundgren) .33:191–193Schelkle, K.H.: Paulus: Leben–Briefe–Theologie (B. Johanson) .50:166–167Schlier, H.: Der Galaterbrief. 1:1–3:1 (A. Fridrichsen).4:170–172— Der Römerbrief (H.D. Betz) .45:161–163Schmidt, W.H.: Exodus, Sinai und Mose (L.O. Eriksson) .50:156Schmithals, W.: Neues Testament und Gnosis (J. Bergman).50:176–179Schnackenburg, R.: Das Johannesevangelium (B. Olsson).43:145–149Schneemelcher, W. (red.): Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung (E. Thomassen) .55:167–171 Schousboe, J.: La secte juive de l’alliance nouvelle au pays de Damas et le christianisme naissant (B. Reicke) .8:150–151 Schulz, S.: Das Evangelium nach Johannes (B. Olsson).40:129–136Schweizer, E.: Das Evangelium nach Lukas (H.C. Cavallin) .48:171–173— Das Evangelium nach Markus (L. Hartman).32:152–154— Das Evangelium nach Matthäus (A. Ekenberg) .39:185–188— Die Bergpredigt (L. Hartman) .49:191–192Schüpphaus, J.: Die Psalmen Salomos (T. Kronholm).45:137–142Schütz, C.: Einführung in die Pneumatologie (S. Svensson) .53:145–146Senft, C.: La première épître de Saint Paul aux Corinthiens Shelton, J.B.: Mighty in Word and Deed. The Role of the Holy Spirit in Luke–Acts (C.C. Caragounis) .59:182–183 Siber, P.: Mit Christus leben (H.C. Cavallin).39:194–199Sieben, H.J.: Exegesis patrum (A. Ekenberg) .53:146–149 Sjöberg, E.: Gott und die Sünder im Palästinischen Judentum nach dem Zeugnis der Tannaiten und der apokryphisch-pseudepigraphischen Literatur (J. Hering) . 4:103–108 Sjöberg, Å.W.: Replik till A. Haldars Replik till Å.W. Sjöberg, Svensk Exegetisk Årsbok XXVIII–XXIX s. 150. 31:136–137 Skarsaune, O.: The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr’s Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance,Theological Profile (A. Ekenberg) . 58:186 Smend, R.: Jahwekrieg und Stämmebund. Erwägungen zur ältesten Geschichte Israels (A. Carlson). 27:136–142 Smith, M.: Jesus the Magician (P. Beskow) . 45:156–158Soares Prabhu, G.M.: The Formula Quotations in the Infancy Narrative of Matthew (T. Fornberg). 47:228–229 Soiron, T.: Die Bergpredigt Jesu (T. Wanngård). 6:131–133Starfelt, E.: Studier i rabbinsk och nytestamentlig skrifttolkning Staudinger, J.: Die Bergpredigt (B. Gerhardsson) . 25:159–160Stauffer, E.: Die theologie des Neuen Testaments Steingrimsson, S.Ö.: Vom Zeichen zur Geschichte (T. Veijola). 46:159–160Steinmann, J.: Le Prophète Jérémie (Å. Runmark). 27:157–159— Le prophète Ézéchiel et les Débuts de l’Exil (A. Carlson) . 26:163Stemberger, G.: La symbolique du bien et du mal selon saint Stockhausen, C.K.: Moses’ Veil and the Glory of the New Stoll, B.: De virtute in virtutem (A. Härdelin). 55:173–176Stolz, F.: Psalmen im nachkultischen Raum (H. Ringgren) . 50:158Strecker, G. (hrsg.): Das Problem der Theologie des Neuen Strecker, G.: Der Weg der Gerechtigkeit. Untersuchung zur Theologie des Matthäus (A. Isaksson). 27:146–148 Ström, Å.V.: Vetekornet (N.A. Dahl). 11:120–135Strömberg Krantz, E.: Des Schiffes Weg mitten im Meer Studia Orientalia Ioanni Pedersen dicata (I. Engnell).18/19:174–185Synoptica (L. Hartman). 31:133–135Syrén, R.: The Blessings in the Targums (B. Isaksson). 55:121–123Sæbø, M.: Fortolkning til Salomos ordspråk, Forkynneren, Höysangen, Klagesangene (L.O. Eriksson). 53:114–116 Tate, M.E: Psalms 51–100 (L.O. Eriksson) . 59:170–171Taylor, R.O.P.: The groundwork of the Gospels, with some collected papers (B. Reicke). 15:114–115 Taylor, V.: Jesus and his sacrifice (Å.V. Ström) . 6:134–137— The Life and Ministry of Jesus (K. Stendahl). 20:69–71Tengström, S.: Die Hexateucherzählung (E. Nielsen). 43:114–117— Die Toledotformel und die literarische Struktur der priester- lichen Erweiterungsschicht im Pentateuch (H.-J. Zobel) . 49:169–173 Theissen, G.: Urchristliche Wundergeschichten (B. Olsson) . 39:179–185Thurén, L.: The Rhetorical Strategy of I Peter with Special Regard to Ambiguous Expressions (R. Kieffer). 56:148–149 Thörnell, G.: Pastoralbrevens äkthet (A. Fridrichsen .4:160–162Till, W.C.: Das Evangelium nach Philippos (E. Segelberg).30:131Torm, F.E.: Nytestamentlig Hermenevtik (E. Beijer). .4:108–115Tov, E.: The Text-Critical Use of the Septuagint (S. Olofsson).48:156–161Tradition and Interpretation. Essays by Members of the Society for Old Testament Study (G. André).46:154–155 Traductions hébraïques des Evangiles rassemblées par Jean Carmignac 1–3 (K. Kjaer-Hansen).49:187–191 Trilling, W.: Untersuchungen zum zweiten Thessalonicherbrief Trummer, P.: Die Blutende Frau. Wunderheilung im Neuen Tur-Sinai, N.H.: Tre uppsatser (H. Sahlin).16:88–92Ulfgard, H.: Feast and Future. Revelation 7:9–17 and the Feast of Tabernacles (J.H. Ulrichsen).56:149–151 Usami, K.: Somatic Comprehension of Unity: The Church in Vaganay, L.: Initiation à la critique textuelle du Nouveau Testament. 2e édition, entièrement revue et actualisée parC.-B. Amphoux (A. Ekenberg) .58:184–185 Vanoni, G.: Das Buch Jona. Literar- und formkritische Untersuchung (L.O. Eriksson).46:168–170 Veijola, T.: Verheissung in der Krise (E. Haglund) .48:146–147Viberg, Å.: Symbols of Law: A Contextual Analysis of Legal Symbolic Acts in the Old Testament (J.C. de Moor) .58:159–163 Vielhauer, P.: Geschichte der urchristlichen Literatur Vouga, F.: Die Johannesbriefe (W. Übelacker).59:193–203Vögtle, A.: Das Neue Testament und die Zukunft des Kosmos Walker, R.: Die Heilsgeschichte im ersten Evangelium Wall, R.W.: Revelation (J.H. Ulrichsen).58:181–182Walles, J.: Jonas Walles resa i Nordsyrien och Palestina 1904 Waltke, B.K. – Connor, M.O.: An Introduction to Biblical Wedderburn, A.J.M.: Baptism and Resurrection (L. Hartman).55:154–156Weder, H.: Das Kreuz Jesu bei Paulus (R. Kieffer) .49:200–202— Die Gleichnisse Jesu als Metaphern. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und Interpretationen(P. Block).45:152–156 Weiser, A.: Der Prophet Jeremia, übersetzt und erklärt, 1–25:25 Welch, A.C.: Prophet and Priest in Old Israel (A. Carlson).25:172–174Welten, P.: Geschichte und Geschichtsdarstellung in den Chronikbüchern (B. Wiklander).40:116–119 Wendland, H.D.: Die Briefe an die Korinther (H.C. Cavallin) .35:144–151Werner, M.: Die Entstehung des christlichen Dogmas problem- geschichtlich dargestellt (B. Reicke).8:164–165 (Westermann, C.): Werden und Wirken des Alten Testaments.
Festschrift für Claus Westermann (H. Ringgren). 45:125–127 Wichman, W.: Die Leidenstheologie. Eine Form der Leidensdeutung im Spätjudentum (G.A. Danell) . 3:87–89 Wiencke, G.: Paulus über Jesu Tod (Å.V. Ström) . 6:134–137Wiles, G.P.: Paul’s Intercessory Prayers (T. Fornberg). 40:114–115Willi, Th.: Die Chronik als Auslegung (B. Wiklander). 40:116–119Wilson, R. McL.: Studies in the Gospel of Thomas Witzenrath, H.: Das Buch Jona. Eine literaturwissenschaftliche Untersuchung (L.O. Eriksson). 46:169–170 Wolff, H.W.: Anthropologie des Alten Testaments — Jesaja 53 im Urchristentum (B. Reicke) . 8:160Würthwein, E.: Der Text des Alten Testaments (L.O. Eriksson) . 55:115–116— Der Æamm haæ arez im Alte Testament (G.A. Danell). 3:75–76(—) Textgemäss. Aufsätze und Beiträge zur Hermeneutik des Alten Testaments. Festschrift für Ernst Würthwein(H. Ringgren). 45:125–127 Übelacker, W.: Der Hebräerbrief als Appell (B. Holmberg) . 55:156–160Ziegler, J.: Ezechiel (EcB) (A. Carlson) . 26:161Zimmerli, W.: Ezechiel, Hefte 1–6. (Biblischer Kommentar) (—) Beiträge zur Alttestamentlichen Theologie. Festschrift für Walther Zimmerli (B. Albrektson) . 43:109–112 Zwicker, H.: Reich Gottes, Nachfolge und Neuschöpfung Östborn, G.: Tora in the Old Testament (S. Mowinckel) . 13:76–80

Source: http://exegetiskasallskapet.se/onewebmedia/SEA1936-1996.pdf

Microsoft word - birchwood patient newsletter.doc

Birchwood MEDICAL PRACTICE in this issue… Birchwood www.birchwoodmedicalpractice.co.uk Partners BIRCHWOOD EDUCATION EVENT – Living with Diabetes This extremely successful event was held at the Horley Methodist Church, on the 24th September. This was another event run by the Birchwood Patient Support Group. The Speakers were Philip Malone Tutor EPPCIC, Chris Bur

Jta. gral. ordi de accionistas

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº21 En Santiago de Chile, a 30 de Abril de 2010, siendo las 10:36 horas, en el Salón Auditorio Sofofa, ubicado en Avenida Andrés Bello Nº2.777, piso 2º, Comuna de Las Condes, se efectuó la Junta General Ordinaria de Accionistas de ANTARCHILE S.A., a que se había citado por acuerdo del Presidió la reunión el titular don Roberto Angelini Rossi, a

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment