Untitled

De Vraagbaak
R. Beckers, Urgentiearts SPGD AZ VUB Een 40-jarige man wordt op de SPGD binnengebracht in Een patiënt wordt op de SPGD binnengebracht met een respiratoir arrest na een industriële brand in de fabriek vermoeden van een heroineoverdosage. Welke van de vol- waar hij werkzaam is. Naast een CO-intoxicatie wordt gende stand van de pupillen wordt er bij deze patiënt ver- eveneens rekening gehouden met een cyanide-intoxicatie gezien de chemische producten met dewelke in de fabriekwordt gewerkt. Wanneer een patiënt met een vermoeden van cyanide-intoxicatie wordt verzorgd, moet de verpleeg- C: bilateraal vernauwde pupillen D: een nystagmus A: de waarden van de saturatiemeting kunnen vals ver- B: de waarden van de saturatiemeting kunnen vals ver- C: de nitrieten die in het antidotum van cyanide zitten kunnen een ernstige hypertensie veroorzaken D: methemoglobine dat geproduceerd wordt door de ni- trieten van het antidotum van cyanide kan een hypo- A: Een patiënt moet 3 mg Haldol IM krijgen. Haldol is beschikbaar in amp. van 2 ml die 5 mg/ml bevatten. Welke hoeveelheid zal worden toegediend? B: Een patiënt moet 1,5 l Ringer Lactaat toegediend krij gen over 12 uur. De perfusietrousse is een trousse van 20 druppels per ml. Aan welke snelheid in druppels Welke van de volgende maatregelen om op te warmen zul- per minuut zal de perfusie moeten lopen? len gebruikt worden bij een 30-jarige traumapatiënt meteen lichaamstemperatuur van 32 °C? A: bedek het hoofd van de patiënt met een warme hand- B: breng warme dekens aanC: breng een elektrisch deken aanD: infuseer opgewarmde vloeistoffen met een hoge snel- Welke van de volgende gevolgen van een thoraxtrauma ishet meest levensbedreigend? A: spanningspneumothorax B: een gesloten pneumothoraxC: subcutaan emfyseemD: een open pneumothorax Spoedgevallen JG 23 (2004) Nr. 5
ANTWOORDEN
Vraag 1: A
Vraag 3: A
De waarden van de saturatiemeting bij patiënten met een Bij een spanningspneumothorax komt er lucht bij elke vermoeden van een cyanideintoxicatie kunnen vals ver- ademhaling in de pleurale holte maar kan er niet uit ont- hoogd zijn. Zuurstof bevindt zich in het bloed onder de snappen. Hierdoor worden het hart en de niet beschadigde vorm van oxyhemoglobine, maar is niet beschikbaar voor long samengedrukt met een mediastinale shift als gevolg.
de cel. Nitrieten, die in de antidotumkit zitten onder de Hierdoor kan er compressie en torsie ontstaan van de grote vorm van amylnitriet en natriumnitriet, kunnen een ernsti- vaten. Tractie op deze grote bloedvaten (aorta) is meestal ge hypotensie veroorzaken, zeker als ze te snel worden toegediend. De toediening van nitrieten kan een hypoxieverergeren wegens de aanmaak van methemoglobine(geoxideerd Fe (Fe3+) in de plaats van Fe2+) dat samenmet het carboxyhemoglobine een cellulair zuurstoftekort Vraag 4: C
Een opiaatintoxicatie veroorzaakt bilateraal vernauwdepupillen. Opiaten hebben een diffuus niet focaal effect opde hersenen. Gedilateerde pupillen worden gerelateerd met Vraag 2: D
atropine, sympathomimetica, gebruik van cociane ofMDMA (XTC). Een nystagmus is gewoonlijk geassoci- Patiënten met milde tot ernstige hypothermie hebben een actieve opwarming nodig. Actieve interne opwarming kangebeuren via verwarmde gasmengsels via de endotrachea-le tube, het toedienen van opgewarmde infuusvloeistoffen,de irrigatie van lichaamsholten met opgewarmde vloei- stoffen, een cardiopulmonaire bypass en continue arterio-veneuse opwarming. De andere methodes zijn passieve methodes en kunnen gebruikt worden, maar zijn nieteffectvol om op een korte tijdsspanne een patiënt op te Spoedgevallen JG 23 (2004) Nr. 5

Source: http://www.vvvs.be/spoedgevallen/JG23-5/JG%2023-5-Vraagbaak.pdf

Colon_halflytely_prep

• Bring a current copy of your Advance Directive (i.e. Living Patient Name:__________________________________ Will or Medical Power of Attorney) to place in your medical Physician:_____________________________________ record, unless you have recently done so. Procedure Date:________________________________ Procedure Time:________________________________ Arrival Time:____

falauderzeniowa-novina.pl

Radial extracorporeal shockwave treatment compared withsupervised exercises in patients with subacromial painsyndrome: single blind randomised studyKaia Engebretsen, physiotherapist,1,2 Margreth Grotle, research leader,2,3 Erik Bautz-Holter, professor,1,2 LeivSandvik, professor,4 Niels G Juel, MD consultant,1,2 Ole Marius Ekeberg, Research fellow,1,2 Jens Ivar Brox, MDconsultant2,5inflammatory d

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment