Terraetempo.com

TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:55 Página 59 Eduardo Blanco Amor
e A esmorga
O cincuenta aniversario d'A esmorga pasou con máis pena que gloria. Que eu saiba, só a Concellaría de Doutor en Filoloxía Románica pola Cultura do Concello de Ourense, en mans Compostela. É autor dunha ampla obra nacionalistas, articulou unha serie de actividades en de investigación e ensaio en temas lembranza de Eduardo Blanco Amor e a súa lingüísticos, literarios, históricos, excepcional novela, alén dun acto illado noutra cidade culturais e políticos. Destacamos o libro “Eduardo Blanco Amor, o desacougo da (Ferrol) por conta da Sociedade Cultural Medulio. Sen dúbida, todo un síntoma de como anda a promoción da literatura nacional, nomeadamente os clásicos, por conta da oficialidade e da carencia de espallamento e actualización que sofren na práctica cultural popular. 2009 terra e tempo 59
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:55 Página 60 ocasión, a súa persoa e a súa obra ex- tórico do noso país e as súas perspec- niño (1948) é a xustificación da fuxi- ás veces da propia autodestrución.
nón na editorial Citania de Bos Aires.
60 terra e tempo 2009
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:56 Página 61 era director, Blanco Amor deixouconstancia de que saía alí pola mestu-ra de dous impedimentos: “Os crite-rios que até agora funcionaron arre-dor da ineditez d’A esmorga forondous: o moi honroso ditame do Con-sello de Redacción da Editorial Gala-xia –Vigo– para a cal foi escrita, e onon, mondo e lirondo, sen sequera oshabilidosos (até parecer corteses),pretextos de todo xesuitismo, da cen-sura española que prohibiu a súa pu-blicación”. Aproveitaba a ocasión paradenunciar que, na España franquista,funcionaba un aparato policial para apersecución das obras literarias e osseus autores, exercida por un dos or-ganismos máis “arbitrarios, sinistros ecorruptos”.O organismo censor, ta-mén por aquelas datas, impedía a im-presión da Obra Completa de RamónCabanillas, entón octoxenario e enfer-mo. As dilacións na publicación danovela, desde que fora escrita, segura-mente xa ao longo de 1954, indicabanas dificultades para o retorno. As pre-visión e cautelas a respecto da súa si-tuación económica, das súas posibili-dades de subsistencia como escritor Eduardo Blanco Amor co presidente Manuel Azaña na radio nos anos da república ralista e ideolóxica, non favorecía un- e insólito d’A esmorga dentro da lite- e “dun mundo de picaresca” que sería máis importantes dos últimos anos.
ciais e psicolóxicas, de dialécticas his- 2009 terra e tempo 61
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:56 Página 62 Representación da obra “A Esmorga” da man de rrogatorio (os 5 capítulos da novela).
lega na transición finisecular; arrabal- mes); o ‘bisexual’ machista, de aspec- 62 terra e tempo 2009
TerraeTempo_149_152 18/1/10 12:56 Página 63 ción da pobre Socorrito, a toliña, poloBocas, o asasinato deste por Milho-mes, entolecido por tanto sufrimentoconsoante cunha relación sadomaso-quista, e o desfalecemento do Castizo,incapaz de impedir o suicidio de Ela-dio Vilarchao. O único sobreviventeserá aniquilado polo poder estabeleci-do, após narrar os sucesos como acu-sado perante o xuíz, desde a súa pe-culiar interpretación e moralidade.
Mais esta historia non pode chegar anós se non hai autor-cronista para darvoz a estes personaxes oprimidos,sen voz na historia, nunha nación ne-gada. Tamén, para darnos conta do fi-nal desta historia (o narrador-protago-nista, asasinado pola Garda Civil), quedescoñeceríamos, como tantas outrasanónimas, que suceden nos países co-lonizados, ‘sen historia’, se alguén nosfurgase nos papeis e na tradición oral,como historiador, para elaborar máistarde esta obra literaria. A estruturaglobal da novela é tan simbólica e re-presentativa que dela se deriva todaunha imaxe do país, precisamente po-la súa fragmentariedade e pola pre-senza ameazante dun poder estraño.
Orador en Compostela diante do monumento a Rosalía no día da patria galega do ano 1934 nós. Acredito en que a lectura d’A es- mento dos nosos escritores clásicos.
periferia rústica, entre o alto señorío 2009 terra e tempo 63

Source: http://www.terraetempo.com/media/documentos/TT_149_152_Cultura_Francisco_Rodriguez_Sanchez.pdf

Untitled

Scientific Programming 13 (2005) 277–298Interpreting the data: Parallel analysis withSawzallRob Pike, Sean Dorward, Robert Griesemer and Sean Quinlan Google, Inc. CA, USA Abstract Very large data sets often have a flat but regular structure and span multiple disks and machines. Examples include telephone call records, network logs, and web document repositories. These large data sets are no

Il sistema fiscale di cipro

Il sistema fiscale di Cipro Dal 1° maggio 2004, la parte greca di Cipro fa parte dell'UE. L'armonizzazione dellalegislazione cipriota con l'acquis comunitario ha avuto conseguenze sul sistema fiscale alivello di imposizione diretta, IVA, accise, reciproca assistenza e cooperazioneI principi e le procedure giuridiche di Cipro sono basati sul diritto inglese: nelle Corti i case law britan

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment