Szentlőrinc város Önkormányzata képviselő-testülete

Szentlőrinc Városi Önkormányzat
13/2008. (V.30.) KT. Rendelete
az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a
sport feladatok támogatásáról
(Egységes szerkezetben az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelettel) Szentlőrinc Városi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Európai Sport Charta rendelkezéseivel összhangban az alábbi rendeletet alkotja: Preambulum
A modern társadalmakban a testnevelés és a sport egyre inkább az emberek mindennapi életének részévé válik, mint a testkultúra illetve az egészséges életmód része és a szabadidő eltöltésének hasznos módja. A testnevelés és a sport a regeneráció és a rekreáció eszköze. Szentlőrinc Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) biztosítja a testkultúrához az állampolgári alapjog megvalósulását és az állampolgárok számára a sportolási lehetőség megvalósítását. Az önkormányzat alapvető feladata, hogy az élsport és a versenysport mellett támogassa a szabadidő sportot, a fogyatékosok sportját, valamint a diáksportot, esélyegyenlőséget biztosítva ezzel a város valamennyi állampolgárának. Az önkormányzat a testnevelési és sportfeladatainak ellátásával jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi és fizikai nevelésében. A rendelet célja

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat helyi sportfejlesztési koncepciója
megvalósításához szükséges feltételrendszert és a sport támogatására rendelt költségvetési
valamint önkormányzati támogatások évenkénti elosztásának és felhasználásának egységes
alapelvek szerinti szabályait.
A rendelet hatálya
(1) E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott sport intézményre, közoktatási intézményekre, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságokra, amennyiben azok sport feladatot látnak el. (2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazokra a szentlőrinci székhellyel rendelkező nem önkormányzati fenntartású vagy alapítású sport feladatot ellátó intézményekre, gazdasági társaságra, társadalmi és civil szervezetekre, társulásokra és magánszemélyekre is, ha velük az önkormányzat sport feladat ellátására támogatási szerződést köt. II. rész
A sport feladatok ellátásának alapelvei

(1) A sporthoz való jog alapvető emberi joga minden állampolgárnak. E jogok, nemre, korra,
vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra való tekintet nélkül
mindenkit megilletnek. Az önkormányzat a testnevelés és sporttevékenység feltételeinek
szabályozása során arra törekszik, hogy a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. §-ában emberi
alapjogként rögzített rendszeres testedzést minél szélesebb körben biztosítsa az állampolgárok
számára.
(2) Az önkormányzat a sport fejlesztésének és támogatásának a hatékonysága és koordinációja
érdekében figyelembe veszi az oktatás, az egészségügy, a szociális, a városfejlesztési, a
környezetvédelmi, a közművelődési, a költségvetési és más ágazatok véleményét és javaslatait, és
biztosítja a sport integráns szerepét és helyét a helyi kultúra fejlődésében.
(3) Az önkormányzat a testnevelés és a sport rendszerét úgy működteti, hogy értékei a lakosság
minél szélesebb körében érvényesüljenek, hozzájárulva a lakosság egészségi állapotának
megőrzéséhez, illetve fejlesztéséhez, javításához, továbbá a szabadidő hasznos eltöltéséhez.
(4) Az önkormányzat a testnevelés és sport részterületeinek a szabályozása során arra törekszik,
hogy az óvodai és iskolai testnevelés, a diáksport, a versenysport, a lakossági szabadidő sport, a
hátrányos helyzetűek sportja egymással összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet
képezzenek, egyik fejlesztése sem indokolt a másik rovására.
(5) Az önkormányzat által működtetett, illetve támogatott sportszervezetek által szervezett
sportrendezvények egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett nem lehetnek
elkötelezettek. A testnevelési és sporttevékenység szervezése és gyakorlása közben tilos
bármilyen hátrányos megkülönböztetés.
Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai
(1) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátása és támogatása során kiemelt feladatának tekinti: a.) a sporttevékenység támogatását. b.) a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció meghatározását és megvalósítását, c.) a helyi sportszervezetekkel és intézményekkel való együttműködés, d.) az egészséges életmód iránti állampolgári igény kielégítését és a szabadidősport e.) a helyi sportélet alapját képező óvodai, iskolai testnevelés és a diáksport személyi és tárgyi feltételeinek javítását, f.) az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését, a városi és a diákolimpiai sportverseny rendszer működtetését és fejlesztését, illetve az olimpiai utánpótlás - nevelési program segítését és olimpiai műhelyek létesítését, g.) az élsport és a versenysport eredményesség alapján történő támogatását, valamint a hátrányos helyzetűek sportjának támogatását és a sportolási feltételeinek javítását, h.) a tulajdonában álló sportlétesítmény működtetését, fenntartását és fejlesztését. Az önkormányzati sportfeladatok irányítása

(1) Az e rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátásával kapcsolatos hatásköröket a
képviselő-testület, illetve a képviselő-testület által átruházott hatáskörében az Oktatási, Kulturális
és Sportbizottság gyakorolja.
(2) A Képviselő-testület és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a sportfeladatok ellátásával
kapcsolatos feladat-és hatásköreit az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, tárgyévi
költségvetési rendeletei valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság ügyrendje határozza
meg.
A helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátásában
együttműködő intézmények és társadalmi szervezetek
(1) Az önkormányzat a testnevelési és sportfeladatok ellátása érdekében biztosítja az alapfokú oktatási intézmények testnevelési és diáksport tevékenységének működési feltételeit, sportlétesítményeket tart fenn az oktatási intézményekben, valamint sportszervezeteket, egyesületeket és sport tevékenységet folytató gazdasági társaságokat támogat. (2) Az önkormányzat a sportfeladatainak ellátásához az (1) pontban felsorolt szervezeteken kívül, az alábbi intézményeket, létesítményeket és szervezeteket kérheti fel sportfeladat ellátására: a.) a nem testnevelési és sport feladatokat ellátó intézményeket, b.) a nem önkormányzati fenntartású sportlétesítményeket működtető szervezeteket, c.) a sportcélú társadalmi szervezeteket és egyesületeket, d.) sport tevékenységet folytató vállalkozásokat, illetve gazdasági társaságokat. (3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a testnevelés és sport feladatok ellátásába való bevonása az önkormányzat által fenntartott intézmények, sportlétesítmények és szervezetek által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet. Az önkormányzati sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei
(1) Az önkormányzat a helyi sportfeladatok ellátása érdekében az alábbi sport létesítményeket tartja fenn: a.) a közterületi sportpályák, játszóterek. b.) Az oktatási-nevelési intézmények az alapító okiratukban írtak szerint gondoskodnak a kezelésükben álló szabadtéri és fedett sportlétesítmények és játszóterek fenntartásáról. (2) Az önkormányzat évenkénti költségvetésében biztosítja a 7. § (1) bek.-ben felsorolt sportlétesítmények fenntartását és működtetését. III. rész
A sport szervezetek pályáztatási rendszere
Szentlőrinc város Képviselő-testülete a város sportéletének fejlődését szem előtt tartva, az e területeken működő intézményeket, sportszervezeteket különösen az alábbi szempontok figyelembevételével kívánja támogatni: a.) a vállalt sporttevékenység rendszeressége, szervezettsége, az abban aktívan résztvevők száma – különös tekintettel a gyermek és ifjúság korosztály létszámra, - eredményessége, - népszerűsége, - városi hagyományai, c.) a sporttevékenység keretében a fiatalok illetőleg az abban résztvevők felé közvetített d.) a sporttevékenységet folytató szervezet, egyesület átlátható, ellenőrizhető gazdasági, A támogatás formái

(1) Szentlőrinc város Képviselő-testülete a város sportéletében közreműködő szervezeteket az
alábbi módon támogatja:
a.) a tulajdonában lévő létesítmények (kivéve a Városi Sportpálya) térítésmentes illetőleg kedvezményes (önköltségi) áron történő igénybevételi lehetőség biztosításával, b.) a Városi Sportpályát Szentlőrinc város Önkormányzat Képviselő-testülete szerződés keretében működésre átadja a Városi Sportegyesület részére. A sportpálya működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat az éves költségvetésében állapítja meg, melyről az Egyesületnek minden év végéig (számlákkal igazoltan ) el kell számolnia. c.) pályázati rendszer keretében biztosított közvetlen pénzbeli támogatással. (2) A támogató és a támogatott minden esetben külön együttműködési megállapodásban rögzíti a támogatás biztosításának feltételeit, a feltételek teljesülésének ellenőrzési módját, a támogatottal kapcsolatos elvárásokat. (3) A Képviselő-testület a pályázati rendszer keretében felosztható sportcélú támogatási alapot évente a költségvetésről szóló rendeletében határozza meg. A pályázati rendszer működtetése az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság átruházott hatáskörébe tartozik. Sportlétesítmények térítésmentes vagy kedvezményes igénybevételével történõ támogatás
feltételei
Szabadtéri létesítmények
(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, s az általa megbízott szervezet által működtetett sport célú létesítményeket a város közoktatási intézményei szervezett sporttevékenység céljából - a kezelővel történő egyeztetést követően - vehetik igénybe a létesítmény működtetési rendje szerint. (2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, s az általa megbízott szervezet által működtetett sport célú létesítményeket az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező magánszemélyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek (a továbbiakban: igénybevevők) - sportegyesületi tagság keretein belül illetve szervezett szabadidős sporttevékenység céljából - önköltségi áron vehetik igénybe a létesítmény működtetési rendje szerint. Az önköltségi ár magában foglalja a pályahasználatot (felfestés, háló), ill. az öltözési és zuhanyozási lehetőség biztosítását. (3) Az Önkormányzat tulajdonában lévő, s az általa megbízott szervezet által működtetett sport célú létesítményeket az igénybevevők – a létesítmény nyitvatartási idején belül – használhatják, a (2) bekezdésben felsorolt szolgáltatások nélkül. (4) A létesítményhasználat során elsőbbséget élvez az a sportszervezet, amely a.) rendszeresen használja a létesítményt, b.) sportcsoportjai szervezett versenyrendszer keretében végzik tevékenységüket, c.) szakképzett sportvezető, edző felügyelete alatt folytatja tevékenységét. (5) A létesítmény működtetője köteles a fentiek figyelembevételével elkészíteni és jól látható helyen kifüggeszteni a létesítményhasználat általános rendjét, ütemtervét, melyet az igénybevevők kötelesek betartani. Fedett létesítmények
(1) Az Önkormányzat által működtetett intézmények az általuk használt sportcsarnokokat, tornatermeket tanítási napokon 18 óráig az iskolai és diáksport céljára használják. (2) Munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon a sportlétesítmény működtetõje által előre meghatározott működési rend szerint üzemelő sportlétesítmények a verseny és szabadidősport céljait szolgálják. Ennek keretében elsőbbséget élveznek a versenysport egyesületek. (3) A versenysport egyesületek e létesítményeket az egyesület (igénybevevő) az intézmény (létesítménykezelő) és az Önkormányzat (tulajdonos) által kötött háromoldalú megállapodásban részletesen meghatározott feltételek szerint használhatják. (4) A tömeg- és szabadidősport céljaira a fenti időszakban az egyesületek az intézmény által meghatározott áron vehetik igénybe a létesítményeket - előre egyeztetett időpontban - az igénybevevő és a kezelő által megkötött megállapodás alapján. (5) Az ezen felüli intézményi, egyesületi, tömeg- és szabadidősport igények kielégítése a kezelő által meghatározott térítési díj ellenében történik. IV. rész
Pályázati rendszer keretében biztosított pénzbeli támogatás
(1) A sportszervezetek pénzügyi támogatása (a továbbiakban: pénzügyi támogatás) iránti pályázat minden évben a kiírástól számított 30 napon belül nyújtható be.(2) A sportszervezetek a pénzügyi támogatásuk iránti pályázatukat, írásban, az 1. sz. mellékletben szereplő Pályázati Adatlapon a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Intézmény-felügyeleti Osztályához kell benyújtani, a pályázat kiírását követő 30 napon belül. 1 Módosította az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet, hatályos 2010. március 26-tól. Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság a támogatási igény benyújtási határidejét követő első bizottsági ülésen, de legkésőbb 30 napon belül javaslatot tesz a Képviselő-testületnek. A Képviselő-testület a javaslattételt követő legközelebbi testületi ülésén dönt a pályázatokról. A döntést követő 15 munkanapon belül a támogatást igénylő (3) A pályázathoz csatolni kell: a) Az egyesület bíróság általi bejegyzéséről szóló végzést, vagy b) A sportszervezet alapszabályát, vagy működésének egyéb alapdokumentumát; c) Amennyiben a sportszervezet az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát, d) A sportszervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett e) A sportszervezet (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza; f) A sportszervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek (3) Amennyiben a sportszervezet korábban már részesült támogatásban a (2) bekezdés a)-b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. A beérkezett pályázatok véleményezése
(1) A beérkezett pályázatokat – a pályázati határidő elteltét követő 30 napon belül az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság megvizsgálja és indoklással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére illető(2) Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság vizsgálata különösen arra terjed ki, hogy a sportszervezet tevékenysége mennyire közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés szakmai szempontból mennyiben megvalósítható.(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő alatt, a szakbizottsági ülésen valamennyi beérkezett pályázat véleményezésre kerül, és indoklással ellátott javaslatot készül a támogatás odaítélésére illetőleg annak összegére. (4) A bizottság vizsgálata különösen arra terjedjen ki, hogy a) a sportszervezet az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e; b) a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel; c) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása igényli-e az önkormányzat egyéb támogatását; d) a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e (5) Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság eljárása során köteles vizsgálni, hogy a pályázó a pályázatához csatolta-e a 9. § (3) bekezdés szerinti mellékleteket. Amennyiben a pályázat benyújtása hiányosan történt, a pályázót írásban kell felhívni arra, hogy a felhívás kézbesítésétől 2 Módosította az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet, hatályos 2010. március 26-tól. 3 Módosította az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet, hatályos 2010. március 26-tól. 4 Módosította az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet, hatályos 2010. március 26-tól számított 5 napon belül a hiányt pótolja. Azt a pályázatot, melynek kiegészítését a pályázó felhívás ellenére sem végzi el, elbírálás céljából nem lehet a képviselő-testület elé terjeszt A pályázatok elbírálása
(1) Az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság által véleményezett pályázatok képviselő-testület elé terjesztéséről a polgárme(2) Az előterjesztést úgy kell elkészíteni, hogy abból a képviselők számára világos legyen az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság vélemé(3) A pénzügyi támogatások megállapítása során a képviselő-testület előnyben részesíti azt a sportszervezetet, amely e rendelet 4. §-ban foglalt célkitűzések megvalósítása során az önkormányzat kötelezően ellátandó alapfeladatainak ellátását segíti elő, továbbá a település polgárainak közhangulatát jelentős mértékben javítja. (4) A pályázatok elbírálása során a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy pénzügyi támogatás helyett a kért támogatást más formában biztosítja, feltéve, hogy a támogatás más módja a pályázó által megjelölt cél megvalósításának támogatására alkalmas. (5) A pályázatok elbírálásáról szóló döntést a képviselő-testület a bizottság 10. § (4) bekezdése szerinti döntését követően hozza meg. Amennyiben a bizottság döntése és a soron következő képviselő-testületi ülés közötti idő nem elegendő az előterjesztés szervezeti és működési szabályzat szerinti megfelelő előkészítésére, a döntéshozatalra az azt követő testületi ülésen kerül sor. (6) A képviselő-testület kedvező elbírálása esetén a pénzügyi támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni azt is, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. (7) A képviselő-testületi döntés pályázókkal történő közléséről a polgármester gondoskodik. (1)A támogatásban részesülő sportszervezeteknek a rendelet 2. számú melléklete szerinti támogatási szerződést kell megkötnie. (2)A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a képviselő-testület előzőleg – az illetékes szakbizottság véleményének kikérése után – hozzájárult. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az a sportszervezet, a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el; b) az előző évben kapott támogatást – a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott céltól eltérően használta fel. A támogatás kifizetése és felhasználásának elszámolása
5 Módosította az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet, hatályos 2010. március 26-tól 6 Módosította az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet, hatályos 2010. március 26-tól 7 Módosította az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet, hatályos 2010. március 26-tól (1) A képviselő-testület által megállapított pénzügyi támogatás kifizetésének időpontját, ütemezését a döntést követő 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Intézmény-felügyeleti osztály vezetője írásban közli a pályázóval, összhangban az önkormányzat likviditási tervével, valamint a támogatott cél megvalósulásának időpontjával. (2) A kifizetésről a sportszervezet folyószámlájára, illetve bankszámlájára (betétszámlájára) történő utalással kell gondoskodni. (1) A sportszervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles írásban elszámolni tárgyévet követő január 31. napjáig. (2) Az elszámolási kötelezettség a támogatási szerződésbe meghatározottak szerint történik. (3) Az előző évi elszámolások elfogadásáról a képviselő-testület a tárgyévet követő testületi ülésén dönt. Egyéb rendelkezések
(1) A sportszervezetek részére megállapított pénzügyi támogatás összegét valamint annak célját a helyben szokásos módon kell közzé tenni. (2) Ugyancsak közzé kell tenni azt, hogy a kapott támogatással a sportszervezet e rendelet előírásainak megfelelően számolt-e el, s a felhasználás milyen célra történt. (3) A közzétételről a polgármester gondoskodik. Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a 2008. június 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 5/2003.(III.31.) KT. Rendelet.
(3) 2008. évben a rendeletben szabályozott pályáztatási rendszer határideje: 2008. július 1.
(4) Az 5/2010.(III.26.) KT. Rendelet módosításai 2010. március 26-án lépnek hatályba.
Dr.
Győrvári
Karakán
1.számú Melléklet
a 13/2008. (V.30.) KT Rendelethez
Pályázati Adatlap
a sportszervezetek pénzügyi támogatása iránt
A bírósági bejegyzésről szóló végzés száma, kelte: A nyilvántartott tagok létszáma: Kért-e az előző évben önkormányzati pénzügyi támogatást? Az előző évben kapott önkormányzati pénzügyi támogatás összege: A jelen pályázatban kért támogatás összege: A kért összeg tervezett felhasználása (célja): A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglévő) forrásai: A sportszervezet tervezett éves költségvetésének mértéke: a pályázathoz csatoljuk a következő mellékleteket (a nem kívánt rész törlendő): a) a bíróság általi bejegyzésről szóló végzés másolatát; vagy b) az alapszabály másolatát, vagy a sportszervezet SZMSZ-t; c) az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát; d) az előző évi tevékenységünkről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, e) szervezetünk (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza; f) az általunk pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint ………………………………………. a szervezet képviselőjének aláírása 2. sz. Melléklet
az 13/2008. (V.30.) KT Rendelethez
Pályázati Adatlap
a sportszervezetek pénzügyi támogatási szerződése
T Á M O G A T Á S I S Z E R Z Ő D É S

mely létrejött egyrészről: Szentlőrinc Város Önkormányzata (7940 Szentlőrinc, Templom tér
8.) képviseli: dr. Győrvári Márk polgármester, mint támogató (továbbiakban: Támogató)
másrészről a ……………………. által működtetett …………………. (cím…….) képviseli:
…………………. elnök, adószáma: ……………. (továbbiakban: Támogatott) között az alábbi
feltételek szerint:
1.) Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2008. ( ) Kt rendelet alapján
az …………….(költségvetési cím megnevezése)……………..-Ft (azaz ……………
forint) támogatásban részesíti a ………………………….(sportszervezet megnebezése),
mely összeg az alábbiak szerint kerül átutalásra.
2008. …………………… …………………- Ft.
A Támogatott a támogatást az "Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához" (Sportcélú támogatások)-ban megjelölt célokra: I. IV. Személyi jellegű kiadásokra használhatja fel. A Támogató felhívja a Támogatott figyelmét, hogy a támogatás felhasználása során köteles figyelembe venni a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény rendelkezéseit. A Támogató a támogatás összegét az 1.) pontban meghatározottak szerint utalja a támogatott …………………………………………………………… számú
A Támogatott a támogatást 2008. december 31. napjáig használhatja fel. A támogatásnak fenti határidőig fel nem használt részét, a felhasználás határidejének lejártát követő 30 napon belül köteles a Támogatónak a Szentlőrinc Ormánság Takarékszövetkezetnél vezetett ………………………. számú költségvetési elszámolási számlájára visszautalni. A Támogatott a támogatás felhasználásáról a 4.) pontban megjelölt felhasználási határidő lejártát követő 15 napon belül köteles írásban elszámolni az alábbiak szerint: Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitűzött célok megvalósítását bemutató szakmai beszámolót két példányban, melyből egy példányt a Jegyzőhöz kell beküldeni, a egy példányt pedig a pénzügyi beszámolóhoz („Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához”) kell csatolni, melyet a Pénzügyi Osztályhoz kell beküldeni, a szerződés iktatószámára hivatkozva. A Pénzügyi Osztályhoz benyújtott, a támogatási szerződés mellékletét képező „Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához” csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, az egyéb számviteli bizonylatoknak és a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatoknak a Támogatott által utalványozott, szabályszerűen hitelesített (lepecsételt és aláírt) másolatát és a támogatási cél megvalósulása érdekében kötött szerződések másolatát. A Támogatott a nyilatkozattételre jogosult képviselője által kiállított nyilatkozatát köteles csatolni, mely szerint a Támogatott a mellékelt számlák alapján kifizetett kiadásokat kizárólag a támogatási szerződés 2. pontjában meghatározott cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. A számla eredeti példányára rá kell vezeti a Támogatási Szerződés számát, ezt követően a számlát le kell fénymásolni, majd rá kell írni - a képviselő cégszerű aláírásával
igazoltan, dátumozva - a következő szövegrészletet: "a másolat az eredetivel
mindenben megegyezik.

A Pénzügyi Osztály által készített pénzügy beszámolót elfogadó vizsgálati jelentés alapján tekinthető a támogatást lezártnak. A Támogató a Támogatott által készített elszámolást ellenőrzi, és a Támogatottat tájékoztatja arról, hogy az elszámolást elfogadta-e, vagy sem. Ha a Támogató a Támogatott elszámolását nem fogadja el, felhívja a Támogatottat a hiányosságok tíz napon belüli pótlására. Ha a Támogatott hiánypótlási kötelezettségének a megadott határidőig nem tesz eleget, a Támogató a támogatási szerződést felbontja és elrendeli a támogatás összegének azonnali visszafizetését. A Támogatott az általa, a támogatásból beszerzett eszközök és immateriális javak elidegenítésére – az elszámolásnak a Támogató részéről írásban történő elfogadásáig – nem jogosult. A Támogatott köteles a támogatásból vásárolt eszközöket rendeltetésszerűen használni, és karbantartásukról gondoskodni. Ha a Támogatott által kitűzött cél a Támogatott hibáján kívüli okból részben vagy egészben meghiúsul, a Támogatott köteles azt haladéktalanul a Támogatónak bejelenteni és az 5.) pontban meghatározott módon a felhasznált támogatásról elszámolni. A támogatás fel nem használt részét köteles a 4.) pontban meghatározott módon visszautalni, Ha a Támogatott neki felróható okból az általa a kérelemben meghatározott célt részben vagy egészben nem valósítja meg, köteles a támogatás teljes összegét visszautalni, a Támogató által írásban meghatározott időig. 10.) A Támogató a támogatás összegének felhasználását folyamatosan ellenőrizheti. Az ellenőrzés során betekinthet a Támogatott nyilvántartásaiba és könyveibe oly mértékig, hogy megállapíthassa, hogy a támogatás összegét szabályszerűen és jelen szerződésben meghatározottak szerint használta-e fel a Támogatott. Ellenőrizheti a vásárolt eszközök meglétét, rendeltetésszerű használatát, és a megkötött szerződések teljesedésbe menését. 11.) Ha a Támogató ellenőrzése során megállapítja, hogy a Támogatott a támogatás összegét részben vagy egészben szabálytalanul, vagy nem jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően használta fel, a Támogató a támogatási szerződés felbontja, mely a támogatás összegének azonnali visszafizetését vonja maga után. Amennyiben a Támogatott a meghatározott határidőig elszámolását nem nyújtja be, vagy visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Támogató a Támogatott pénzintézeténél beszedési megbízás benyújtásával kezdeményezi a támogatás összegének részben vagy egészben történő visszafizetését. 12.) Amennyiben a Támogatott visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, köteles a támogatásból beszerzett eszközöket, immateriális javakat a Támogató tulajdonába adni. A Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban, rendezvényein és a helyi sajtóban feltünteti a támogatás tényét és ezeket a dokumentumokat az elszámoláshoz mellékeli. 14.) Jelen szerződés elválaszthatatlan része az „Űrlap önkormányzati támogatás A Támogatott a szerződés aláírásával egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy esedékes köztartozása nincs. 16.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Kelt, Szentlőrinc., …………………. Dr. Győrvári Márk
…………………………….

Source: http://www.szentlorinc.hu/data/lorinc-fix/rendeletek/szentlorinc_13_2008.pdf

Microsoft word - nist infectious diseases protocol community handout.doc

New International School Thailand Introduction The New International School Thailand ( NIST ), places a high priority on the need to prevent the spread of infectious diseases in our school and community. By using the information and protocol/s described in this document, it is hoped that the health and regular school attendance of students can be improved so that they may

Department of commerce, government of india

Government of India Department of Commerce Ministry of Commerce & Industry Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties Udyog Bhawan, New Delhi INITIATION NOTIFICATION Subject: Initiation of Anti-Dumping investigations concerning Imports of Chloroquine Phosphate from China PR. No.14/3/2003-DGAD. .A petition has jointly been filed by M/s. Ipca Laboratories Ltd.,

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment