Samverkanvg.se

REKLISTAN 2010 75
rEKommENdErAd FySISK AKtIvItEt vId ArtroS,
LåNGvArIG SmÄrtA uNS och FIbromyALGI
ArtroS
Träningen bör inledningsvis ske som anpassad träning under
ledning av sjukgymnast. Styrketräning kompletterad med rörlighet, balans och koordinationsfrämjande träning bör vara individuellt avpassad och ske 3 gånger/v. Konditionsfrämjande träning av mått- lig intensitet rekommenderas 30 min ≥3 gånger/vecka. Lämpliga träningsformer initialt för att avlasta leden är vattenträning, cykling och stavgång. Effekter kan förväntas tidigast efter 6-8 veckor. Mer info kring omhändertagande vid artros finns under www.boaregistret.se LåNGvArIG SmÄrtA uNS
Regelbunden medelintensiv konditionsfrämjande träning med start från lågintensiv nivå som successivt (under 4-5 månader) stegras vad gäller duration och intensitet till nivåer som motsvarar rekommen- FIbromyALGI
Vid svårare symptom rekommenderas anpassad lågintensiv rörelse- och styrke- och konditionsfrämjande träning för att öka tränings- toleransen. Vid mildare symptom rekommenderas medelintensiv styrke- och konditionsfrämjande träning. Undvik övningar med många excentriska muskelkontraktioner. Träningen bör initialt ske under ledning av sjukgymnast för att säkerställa rätt belastning och terapigruppen Fysisk aktivitet.
www.vgregion.se/vardgivarstod/reumatologi 76 REKLISTAN 2010
REkOMMENDERADE LÄkEMEDEL
ANALGEtIKA
NSAId (cox-hÄmmArE)
För SyStEmISKt bruK
R naproxen∏
dokumentationen om det ger bättre effekt än enbart NSAID ALLmÄNt
alltid effekten! Vid långvariga smärttillstånd kan smärtan ändra PArAcEtAmoL
NSAId (cox-hÄmmArE)
AKut SmÄrtA
För SyStEmISKt bruK
Lägsta möjliga dos och kortast
möjliga behandlingstid efter-
strävas. Tydligt samband mellan
REKLISTAN 2010 77
SvAGA oPIoIdEr
StArKA oPIoIdEr
predisponerande faktorer och ska hos patienter med nedsatt njur- ketoprofen är tredjehandsval. I ett NSAId (cox-hÄmmArE)
toPIKALt
och ibuprofen i låg dos, max 1200 skeletala smärttillstånd. Risk för mg/dygn. Observationsstudier har hudbiverkningar finns vid sol- andra skäl talar för att diklofenak kontraindikation även vid topikal i det aktuella fallet är särskilt lämpligt. För ketoprofen finns sparsamt med data och bedöm- GLuKoSAmIN
ning av kardiovaskulär risk för den Rekommenderas inte pga dåligt oPIoIdEr
behandling med antikoagulantia, in i ”svaga” och ”starka”. Till stor Vid tidig graviditet eller önskan framför en svag opioid i hög dos.
om graviditet ska NSAID endast användas efter särskilt övervä- gande. Under tredje trimestern är Kombinera alltid med parace-de kontraindicerade.
78 REKLISTAN 2010
REkOMMENDERADE LÄkEMEDEL
LoKALANEStEtIKA
TERAPIRÅDKodein: Stor risk för tillvänjning dagsläget inte vara skäl att välja upp för att undvika biverkningar. patienten tidigare använt svaga Viss risk för abstinenssymtom, av dygnsdosen. Gör tät smärt-
analys!
Ge antiemetisk profylax,
REKLISTAN 2010 79
NEuroPAtISK SmÄrtA
Perifer neuropatisk smärta
trigeminusneuralgi
smärta” och få smärtgenombrott. Det svagaste fentanylplåstret NEuroPAtISK SmÄrtA
byts ej till generiskt gabapentin behandling av akut och postope-rativ smärta. Ketobemidon har SmÄrtA hoS ÄLdrE
nad av aktiva metaboliter och förhållandevis kort halveringstid. 80 REKLISTAN 2010
uPPhANdLAdE LÄKEmEdEL
Anestetika
Analgetika - opioider
Lokalanestetika
övriga analgetika
Gabapentin Hexal, kapslar 100 mg, 300 mg, 400 mgPamol, tabletter 500 mg muskelrelaxantia
Atracurium-hameln
Esmeron Schering-Plough

Source: http://www.samverkanvg.se/upload/L%C3%A4kemedel/Sm%C3%A4rta/REK%202010%20Sm%C3%A4rta.pdf

jsibd.jp

Young Investigator Award / Best oral Award Presenting Author Affiliations A functional variant of SLC26A3 in association with ulcerative colitis down regulatesDepartment of Medicine and Clinical Science, GraduateSchool of Medical Sciences, Kyushu UniversityNFIL3 deficient mice develop IL-12/23 driven spontaneous colitisIBD center, Kitasato University Kitasato Institute HopspitalFecal

2011-201728-1and4-brochure-v3_layout

STUDENT INJURY AND SICKNESSINSURANCE PLAN HOPE INTERNATIONAL UNIVERSITY 06-BR-CA 04-201728-1/4 Table of Contents Privacy Policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1Eligibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment