Metropa-rotterdam.nl


OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) 1907/2006
Handelsnaam : LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2
Opnieuw bewerkt op :
20.05.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 29-06-2010
Bladzijde : 1 / 3
( NL / NL )

01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming
Handelsnaam
LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2
Fabrikant/Leverancier
OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
Straat/Postbus
BRAILLESTRAAT 14
Landcode/Postcode/Plaats
2652 XV BERKEL EN RODENRIJS
Telefoon / Fax
+31 10 4156655 / +31 10 4155216
Contactpersoon
E.Teunisse (E-mail: info@metropa-rotterdam.nl)
Telefoonnummer voor noodgevallen
+31 475 - 560300 (all een op kantooruren 8:00 - 16:30)

02. Identificatie van de gevaren
Het product is volgens ons beschikbare gegevens niet gevaarlijk als bedoeld in de stoffenrichtlijn 67/548/EEG .
Gevaaromschrijving
-
03. Samenstelling en informatie over de bestanddelen
geen
Gevaarlijke inhoudstoffen
-
04. Eerstehulpmaatregelen
Algemene informatie
Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen. Nooit iets oraal toedienen aan een bewusteloos persoon.
Verders
aanwijzingen zie onder:"informatie over toxicologie".
Contact met de huid
Verontreinigde kledingstukken onmiddel ijk verwijderen. Met water en zeep wassen en goed naspoelen met water.
Contact met de ogen
Contactlenzen verwijderen, oogleden geopend houden. Royaal met water spoelen (10-15 min.). Een arts bellen.
Opname door de mond
Veel water drinken. Een arts bellen. Patiënt laten rusten.

05. Brandbestrijdingsmaatregelen
Geschikte blusmiddelen
Tegen alcohol bestand schuim, kooldioxide, poederblussers, waternevel.
Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden
Water straal.
Speciale blootstellingsgevaren die veroorzaakt worden door de stof of het preparaat zelf;
verbrandingsproducten of vrijkomende gassen
Brandgassen niet inademen.
Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden
Geen bijzondere maatregelen vereist.
Aanvullende gegevens
Bedreigde verpakkingen bij brand met water afkoelen.

06. Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen
Bladzijde : 1 / 3

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) 1907/2006
Handelsnaam : LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2

Opnieuw bewerkt op : 20.05.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 29-06-2010
Bladzijde : 2 / 3
( NL / NL )

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de secties 7 en 8 op.
Milieuvoorzorgsmaatregelen
Indien het product meren, rivieren of de riolering vervuilt, dient u de autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen in
overeenkomst met
de plaatselijk geldende regels.
Reinigingsmethoden
Mechanisch verwijderen, rest met absorberende stoffen opnemen. Wegspoelen

07. Hantering en opslag
Hantering
Bij het werk niet eten en drinken - niet roken. Houdt u aan de veiligheids en gezondheidsvoorschriften op het werk.
Opslagruimte en tanks
Vaten droog opslaan en goed gesloten houden.
Gezamenlijke opslag
Vermijd contact met ontstekingspunten. Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, van sterk basische en sterk zure
materialen.
Aanvullende gegevens
Bewaar het product altijd in containers van hetzelfde materiaal als de originele container. Houdt u aan de aanbevelingen op het
etiket. Sla
het product uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.

08. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties
Geen bijzondere maatregelen vereist.
Persoonlijke beschermingsmaatregelen
Bescherming van de ademhalingswegen
Geen, echter inademen van de dampen zo mogelijk vermijden.
Bescherming van de ogen
Geen bijzondere maatregelen vereist.

09. Fysische en chemische eigenschappen
Veiligheidsrelevante gegevens
Toestand aggregaat :
solid (vast)
Reuk : karakteristiek
Kleur : donkerbruin
Kookpunt/-bereik : ( 1013 hPa ) > 300 °C
Vlampunt : > 200 °C
Dichtheid : ( 20 °C ) ca. 1 g/cm3
Oplosbaarheid in water : ( 20 °C ) niet oplosbaar
Viscositeit: ( 20 °C ) niet toepasbaar

10. Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden
Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven (zie sectie 7) stabiel.
Te vermijden materialen
Vermijd ieder contact met oxidatiemiddelen, sterk alkalische en sterk zure materialen om exothermische reacties tegen te gaan.
Gevaarlijke ontledingsproducten
Ontstaat niet tot het kookbegin.

Bladzijde : 2 / 3

OLIEHANDEL METROPA ROTTERDAM B.V.
MANUFACTURERS OF LUBRICATING OILS

Veiligheidsinformatieblad
volgens Verordening (EG) 1907/2006
Handelsnaam : LITHIUM COMPLEX GREASE EP 2
Opnieuw bewerkt op :
20.05.2010 Versie : 5.0.0
Afdrukdatum : 29-06-2010
Bladzijde : 3 / 3
Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften

11. Toxicologische informatie
Betreffende het product zelf is geen informatie beschikbaar. De toxicologische classificatie van het product is op grond van de
resultaten van de berekeningsmethode van de preparatenrichtlijn (1999/45/EG) uitgevoerd. Schadelijke invloed op gezondheid bij dit product, met in achtname van arbeidshygiënische maatregelen en vakkundig contact, niet te verwachten
12. Ecologische informatie
Product niet in de riolering of water lozen en niet op een openbare depot opslaan.

13. Instructies voor verwijdering
Met in acht name van de plaatselijke overheidsvoorschriften

14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Vervoer over land ADR/RID
Classificatie
De stof is niet onderworpen aan ADR-RID richtlijnen.
Klasse : -
Vervoer per zeeschip IMDG/GGVSee
Classificatie
De stof is niet onderworpen aan de IMDG code.
IMDG-Code : -
Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR
Classificatie
De stof is niet onderworpen aan IATA inrichtingen.
Klasse : -
Aanvullende informatie met betrekking tot het vervoer
geen

15. Wettelijk verplichte informatie
Het product is volgens ons beschikbare gegevens niet gevaarlijk als bedoeld in de stoffenrichtlijn 67/548/EEG .

16. Overige informatie
De gegevens in dit veiligheidsdocument voldoen aan de nationale en EG wetgeving. De bij de gebruiker bestaande
omstandigheden waaronder gewerkt wordt, onttrekken zich echter aan onze kennis en controle. De gebruiker is voor het opvolgen van alle noodzakelijke
wettelijke bepalingen verantwoordelijk.
Aanvullende gegevens
Veiligheidsrelevante wijzigingen
03. Gevaarlijke inhoudstoffen . 15. Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen
De gegevens zijn gebaseerd op ons huidig kennisniveau. Zij geven geen garantie omtrent de producteigenschappen en leiden niet tot een

Source: http://www.metropa-rotterdam.nl/content/metropa-rotterdam/producten/pdf/LITHIUM%20COMPLEX%20GREASE.pdf

hls.is

British Journal of Dermatology 2003; 149 (Suppl. 65): 15–18. J . H . O L A F S S O N , B . S I G U R G E I R S S O N * A N D R . B A R A N †Department of Dermatology, Landspitali University Hospital, Tverholt 18, 105 Reykjavik, Iceland*Hudlaeknastodin, Smaratorg 1, 200 Kopavogur, Iceland†Nail Disease Centre, Le Grand Palais, 42 rue des Serbes, 06400 Cannes, FranceCombination therapy is one

burundanga.net

What Will Jesus Do? Duncan MacIvor “What would Jesus do?” This question has become a practically meaningless cliché. It’s not a bad or disrespectful question – in fact, it’s a very good one to ask, provided that it means, “What would Jesus want me to do?” Some people who go for the fad of wearing WWJD wrist beads are genuinely seeking the Lord’s wisdom for moral behavio

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment