Microsoft word - ersättningsinformation 2006.doc

Ersättningsinformation 2006
Ersättning och rutiner till hemkallad personal 2006 under Års-, SO- och Info- möte

Utsänd personal som är på av UBV godkänd vistelse i Sverige erhåller Sverigelön istället för
ordinarie volontärlön eller resetraktamente. Det innebär t ex att för personal i fält som har
beordrad arbetstid i Sverige under Samordnings (SO)- eller Info-möte eller är valda delegater
på årsmöte i Sverige, byts den ordinarie volontärlönen ut mot Sverigelön. Sverigelön baseras
på den ordinarie nettolönen i SEK samt ett Sverigetillägg à belopp motsvarande
kanslipersonals dagtraktamente för arbetsresor inom Sverige utslaget på månadsbasis.
Sverigelönen beräknas veckovis, dvs per 7 dagar. Om den anställde befinner sig i Sverige
under två veckor erhålls Sverigelön under två veckor + resterande del av månadslönen enligt
index i respektive land. Har den anställde hyreskostnader i Latinamerika under tiden i Sverige
(för gällande kontraktstid) betalas dessa av UBV. Hemmatillägg utbetalas i vanlig ordning
under gällande kontraktstid. Sverigelön betalas ej ut om semester förläggs i Sverige, eller vid
tjänstledighet utan lön, ej heller om den anställde är inskriven i svenskt
socialförsäkringssystem.

Sverigelön uppgår 2006
till 9.900 SEK/ månad (skattefritt i 72 dagar under volontärkontrakt,
eller i direkt anslutning till kontrakt vid t ex ” infomånad ” ). Sverigelönen inkluderar
traktamente
/ Sverigetillägg på f.n 100 SEK/dygn. Hemmatillägg uppgår f. n till 1.500 SEK/
månad. Ersättning för boende utgår endast i samband med godkänd/ beordrad vistelse.
Ersättning för boende i Sverige (motsvarande vandrarhemsstandard ) uppgår till faktisk
kostnad, dock max 250 SEK/ dygn . Överstiger kostnaden denna summa, betalas detta av den
anställde. Betalning sker endast mot faktura eller uppvisande av originalkvitton. Ersättning för
privat boende i Sverige uppgår till max 95 SEK/ dygn. Ersättning för godkända
arbetsrelaterade resor inom Sverige, utgår mot faktura eller originalkvitton. Alla resor ska ske
enligt principen lägsta möjliga kostnad för billigaste resväg.
Rutin:
Sverigelön:
Planering av arbete i Sverige som innebär Sverigelön, samt kostnader för boende
och resor skall ske tillsammans med resp. koordinatör och/ eller handläggare på LAS.
Löneunderlag för Sverigelön ska lämnas in till respektive handläggare på LAS.
Ersättning för boende, resor etc:
Använd UBVs blankett ” Reseräkning 2006 ” , klistra fast originalkvitton. Ange alltid
Aktivitet och datum för alla arbetade dagar överst! Under ÖVRIGT kan du ange ansvarig
handläggare på LAS (eller INFO för infomötet).

Fakturering:
Vid fakturering (från t ex vandrarhem) skall det på fakturan tydligt framgå vilken person som
avses, kostnad/ dygn, datum för boendet samt vilken aktivitet/ möte som personen deltar i.
Fakturan skall ställas till: UBV/ Latinamerika, ekonom Åke Wickberg, Tegelviksgatan 40,
116 41 Stockholm, eller mailto:ake.wickberg@ubv.se

Source: http://www.latinamerika.nu/files/Ersattning.pdf

Chloramphenicol policies, testing challenged

REGULATION aquaculture news from southeast asia Daniel Fegan Chloramphenicol Policies, Shrimp Biotechnology ProgramNational Center for Genetic Testing Challenged Antibiotic residues in shrimp, and chloramphenicol inparticular, have been big issues in Asia recently, dueto the European Union’s implementation of both “zero tol-erance” and enzyme-linked immuno-assay (ELISA) test

thelittleexplorers.co.uk

Illness/ Exclusion Policy We will not accept an unwell child who may present infection or hygiene issues towards the other children in our care or the staff team. Any child with an infectious or modifiable disease (measles, mumps or food poisoning) must be kept at home. Similarly any child who presents with sickness and/ or diarrhoea must be symptom free for 48 hours before returning to the

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment