Msds3487-_hypogel_vg8_(nl)

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG
datum laatste herziening: 13.09.2005 1 Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap/onderneming
· Handelsnaam: HYPOGEL VG8
· Toepassing van het product:
Professioneel reinigings-/onderhoudsmiddel voor voedingsmiddelen- en drankenindustrie. · Fabrikant/leverancier:
JohnsonDiversey BVMaarssenbroeksedijk 23542 DN Utrecht, NederlandTel. 030-2476911 · Inlichtingen gevende afdeling: Local Technical Centre
· Inlichtingen in noodsituatie:

Zie bovenvermelde gegevens. In geval van accidentele vergiftiging kan contact worden opgenomenmet:N.V.I.C., Tel 030-2748888 (Uitsluitend door een behandelend arts, buiten de kantooruren) 2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische omschrijving
· Beschrijving: Mengsel in water van hieronder vermelde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

· Gevaarlijke componenten:
N,N-dimethyltetradecylamine-N-oxide EINECS: 222-059-3 Xi, N; R 38-41-50 natriumhypochloriet (actief chloor) EINECS: 231-668-3 C, N; R 31-34-50 benzeensulfonzuur, mono C10-14 alkylderivaten, natriumzouten · Ingrediënten volgens EG Detergentenverordening 648/2004
niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, chloorbleekmiddelen, anionogene oppervlakteactieve stoffen,fosfaten, polycarboxylaten · Aanvullende gegevens:
De volledige tekst van de relevante gevarenzinnen wordt gegeven in hoofdstuk 16. Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG
datum laatste herziening: 13.09.2005 Handelsnaam: HYPOGEL VG8
3 Identificatie van de gevaren
· Gevaaromschrijving:
· Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:
R 31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
R 35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit devakliteratuur en van de onderneming. 4 Eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
· Na het inademen: Bij bewusteloosheid de betrokkene neerleggen en vervoeren in stabiele zijligging.
· Na huidcontact:

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Wanneer de huid geïrriteerd blijft een dokter consulteren.
· Na oogcontact:
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en aansluitend artsconsulteren. · Na inslikken:
Mond omspoelen. Drink één of twee glazen water of melk en onmiddellijk een arts consulteren. 5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim bestrijden. · Speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.
6 Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
· Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:
Ademhalingstoestel gebruiken.
Draag beschermende kleding, handschoenen en bescherming voor ogen/ het gezicht.Niet beschermdepersonen op afstand houden.
· Maatregelen ter bescherming van het milieu: Met veel water verdunnen.
· Procedure voor het reinigen/opnemen:

Opnemen in droog zand of ander inert materiaal.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften afvoeren.
7 Hantering en opslag
· Hantering:
· Informatie m.b.t. veilig hanteren: Algemene regels voor het werken met chemicaliën hanteren.
· Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

· Opslag:
· Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:

Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften. Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG
datum laatste herziening: 13.09.2005 Handelsnaam: HYPOGEL VG8
· Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Niet bewaren met zuren.
Raadpleeg de CPR richtlijnen of de lokaal geldende voorschriften.
· Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
· Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
1310-58-3 kaliumhydroxide (5-15%)
1310-73-2 natriumhydroxide (< 5%)
· Aanvullende gegevens: Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
· Ademhalingsbescherming: Bij normaal gebruik zijn geen speciale maatregelen nodig.
· Handbescherming:

Butyl- of nitrilrubber chemicalie-bestendige veiligheidshandschoenen van categorie III, volgens EN374. In overleg met de leverancier van veiligheidshandschoenen kan een ander type vanovereenkomende kwaliteit gekozen worden. · Oogbescherming: Nauw aansluitende veiligheidsbril.
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Algemene gegevens
Vorm:
Kleur:
Geur:
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smelttraject:
Kookpunt/kooktraject:
· Vlampunt:
· Zelfontbranding:
Het product is niet uit zichzelf ontbrandend. · Ontploffingsgevaar:
Het product is niet ontploffingsgevaarlijk. · Dichtheid bij 20°C:
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water:
· pH-waarde:
Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG
datum laatste herziening: 13.09.2005 Handelsnaam: HYPOGEL VG8
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift. · Gevaarlijke reacties
Sterk exothermische reactie met zuren.
Bij inwerking van zuren ontstaat chloor.
· Gevaarlijke ontledingsproducten: Chloor
11 Toxicologische informatie
· Acute toxiciteit:
· LD50 (oraal):

Op basis van de toxicologische classificatie is de geschatte waarde van de LD50 (oraal) 200-2000mg/kg.
Deze waarde heeft geen praktische betekenis vanwege de bijtende eigenschappen van het product.
· Primaire aandoening:
· huidcontact: Veroorzaakt ernstige brandwonden.
· oogcontact: Veroorzaakt ernstige of blijvende schade.
· inhalatie:

Ernstig irriterend, kan longoedeem veroorzaken en kan bronchospasmen veroorzaken bij personendie overgevoelig zijn voor chloor. · inslikken:
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Bij het slikken sterk bijtende effecten in de mondholte en de keel, bovendien gevaar voor perforatievan de slokdarm en de maag.
· Aanvullende toxicologische informatie:
Het product vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnenvan de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:Bijtend 12 Milieu-informatie
· Algemene informatie:
Mag niet onverdund of niet-geneutraliseerd in oppervlaktewater of in afwateringskanaal geloosdworden.
Nadelige effecten op het milieu worden niet verwacht indien het product gebruikt wordt voor hetbeoogde doel.
13 Instructies voor verwijdering
· Product
· Aanbeveling: Mag niet tezamen met huisvuil verwerkt worden of onverdund in de riolering komen.

· Europese afvalcatalogus
· Niet gereinigde verpakkingen
· Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
· Aanbevolen reinigingsmiddel: Water, eventueel met toevoeging van reinigingsmiddelen.

Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG
datum laatste herziening: 13.09.2005 Handelsnaam: HYPOGEL VG8
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):
· ADR/RID klasse:
· Kemler-getal:
· UN-nummer:
· Verpakkingsgroep:
· Etiket
· Omschrijving van het goed: 1719 BIJTENDE ALKALISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (NATRIUM/
· Vervoer per zeeschip IMDG:
· IMDG-klasse:
· UN-nummer:
· Etiket
· Verpakkingsgroep:
· EMS-nummer:
· Marine pollutant:
· Juiste technische benaming: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM-/POTASSIUM
· Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klasse:
· UN/ID-nummer:
· Etiket
· Verpakkingsgroep:
· Juiste technische benaming: CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM-/POTASSIUM
· Transport/verdere gegevens:
De transportwetgeving bevat bijzondere voorschriften voor bepaalde klassen van gevaarlijkegoederen verpakt in gelimiteerde hoeveelheden. 15 Wettelijk verplichte informatie
· Kenmerking volgens EG-richtlijnen:
Het product is volgens de EG-richtlijnen geclassificeerd en gekenmerkt. · Kenletter en gevaaromschrijving van het product:
Veiligheidsinformatieblad
volgens 91/155/EEG, 93/112/EG, 2001/58/EG
datum laatste herziening: 13.09.2005 Handelsnaam: HYPOGEL VG8
· Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:
· R-zinnen:
31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
· S-zinnen:
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundigmedisch advies inwinnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. 36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indienmogelijk hem dit etiket tonen). 16 Overige informatie
De gegevens zijn gebaseerd op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geengarantie van producteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking. · Tekst van gevarenzinnen behorende bij de stoffen genoemd in hoofdstuk 2
22 Schadelijk bij opname door de mond.
31 Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.
34 Veroorzaakt brandwonden.
35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
38 Irriterend voor de huid.
41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
· De informatie is afkomstig van de afdeling: Local Technical Centre
· Contactpersoon, uitsluitend voor informatie over de veiligheidsbladen: Local Technical Centre

· Internationale referentie: MSDS1610 (14-Jul-2005), VG08-03(02-Nov-2002)
· VIB versie: 4
· Herzieningsdatum: 13.09.2005

· * Wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie zijn in de kantlijn gemarkeerd met een asterisk (*).

Source: http://www.laboclean.nl/uploads/pdf/msds/Hypogel.pdf

dentsply.es

Patient Information Tooth Whitening Gels for Home Treatment Illuminé™ home tooth whitening gels may be used alone or following treatment with anin-office tooth whitener. Illuminé home tooth whitening gels contain the active ingredient of carbamide peroxide,which has shown to be most effective for the treatment of tooth discolourations at home. Illuminé home 10% tooth whitening gel con

0309 pdf.pdf

MEDICATION SAFETY This series brings you up-to-date information about medication safety issues and strategies to prevent medicationerrors. It draws on Australian incidents and US experience, including (with permission) material from ISMP MedicationSafety Alert! a bulletin published by the US Institute for Safe Medication Practices <www.ismp.org>. This series iscoordinated via the C

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment