Klassikerforbundet.se

ÖVNING
TILL DE LATINSKA VERBEN
av Eva Tidner, 2008 reviderar 2012
ÖVNING TILL DE LATINSKA VERBEN

CED- / CESS- gå, skrida, träda, komma, vika (cedo, cessi, cessus, cedere 3.)
eng. överskrida, överträffa överdrift, utsvävning
***********************************************************************************

DUC- / DUCT-
leda, föra (duco, duxi, ductus, ducere 3.)
franska/spanska/italienska: översättning ("överföring") eng. uppfostran, utbildning eng. uppförande ("utledning")
***********************************************************************************

FER- / LAT-
leda, föra (fero, tuli, latus, ferre)
återberätta ("bära tillbaka" / föra över 3:e komparationsgraden ("överbärande") eng. upprymd, förtjust ("utburen") eng. uthärda ("bära under") eng. översätta ("överbära")
***********************************************************************************
-GRAD- / -GRED- / -GRESS-
gå (in- /m.fl. prefix/ -gredior, -gressus sum, -gredi 3)***********************************************************************************
IT- gå (eo, ii itus, ire)


samlag ("sammangående") begynnelsebokstäver ingång, första steget ("ingående") *********************************************************************************** MITT- / MISS- skicka, släppa (mitto, misi, missus, mittere 3.)

***********************************************************************************
MOV- / MOT- röra, flytta (moveo, movi, motus, movere 2.)

***********************************************************************************
PELL- / PULS- driva, slå, stöta ( pello, pepuli, pulsus, pellere 3. )
eng. tvingande, obligatorisk eng. motbjudande /mosquito/ ("tillbakastötande")
***********************************************************************************
PON- / POSIT- sätta, ställa, lägga ( pono, posui, positus, ponere 3.)

***********************************************************************************

PORT-
/ PORTAT bära, föra (porto, portavi, portatus, portare 1.)
eng./ sve. återberättare ("återbärare")
***********************************************************************************
-SPIC/I/ - / SPECT- se, skåda (in-/m.fl. prefix -spicio,-spexi,-spectus, -spicere 3.)

***********************************************************************************
TRAH- / TRACT- draga (traho, traxi, tractus, trahere 3.)
störa, förströ ("särdraga /någons uppmärksamhet/") från franskan
***********************************************************************************
VEN- / VENT- komma (venio, veni, ventus, venire 4.)
undsättning, understöd, ("kommande under")
***********************************************************************************
VERT- / VERS- vända (verto, verti, versus 3.)


sjöng vända mot varandra, parterna i en rättegång) eng. vänd mot, motvänd t.ex. ett mynts framsida
***********************************************************************************
VID- / VIS-
se (video, vidi, visus, videre 2.)

***********************************************************************************

VIV- / VICT-
leva (vivo, vixi, victus, vivere 3.)

***********************************************************************************
I likhet med ovanstående övningar kan eleverna - eventuellt i grupper - göra egna övningar
på andra vanliga latinska verb med lånord i svenska och engelska, t.ex.: agere, capere,
caedere, cadere, currere, dicere, facere, fingere, frangere, fundere, iacere, legere,
loqui, pingere, premere, rumpere, regere, ridere, scribere, sequi, tangere, vadere,
vincere.
Eventuellt kan en lista med lånord ges till eleverna om deras egen
uppfinningsförmåga tar slut.
Vilket latinskt verb? Ta tema! Verbets betydelse? Vilken verbstam i lånordet? Lånordets betydelse? Dess sammanhang med det grundliggande verbet?
Svenska:
Engelska:

vara konsekvent
science fiction
fraktur på ett ben
interrupt the conversation
pigment på huden
disruptive schoolchildren
röra vid tangenterna
go to the pictures
linjen tangerar cirkeln
to be confused at the puzzling words
integrera allt detta
try to convince everybody
korrumperade domare
to transport convicts away
Korruption föreligger på högsta nivå.
to be invincible in every game
eruptiva bergarter
evict the tenants from the land
ett fingerat anfall
colloquial language
att vara högst konfunderad
loquacious birds
återstående fragment av verket
admire the speaker's eloquence
fortsätta att hålla kontakt
persecute with tricky questions
Elden rasade men kyrkan var ännu
the criminal's prosecutor at the trial
intakt.

take the consequences
störa en persons integritet
the executive power
samtal med din interlokutör
consequently go to be executed
använda fusion i stället för fission i
subscribe to a newspaper
atomkraft

describe it further
läsa ur manuskriptet
descriptive language
skriva ett P.S. från Den Samme
a contagious infection
transkribera från det grekiska alfabetet Swedish currency
Vincent
är villig. Viktor är viktig.
current affairs
Victoria vinner.

incur great expenses
tyda inskriptioner
It suddenly occurred to me
gå på kurs
use condom during intercourse
läsa kursivt
a horrible circumcision with a pair of
tsarens kurir
scissors
hård konkurrens
a homocide, not a suicide
uttrycka sig klart och koncist
the first fratricide
precis vad hon ville
a cruel parricide
starka biocider
genocides among the natives
en cesur i versraden
strong herbicides
böjning i alla kasus
a Caesarian operation
bara en liten incident
in that special case
Orienten och Occidenten
a casual visitor
en gubbe på dekis (= dekadensen)
on a special occasion
fall into decay
a terrible accident
a strange coincidence
a ridiculous incident
bring into derision
Fyll i ett av följande lånord i luckorna och översätt då det behövs: (E = engelska) dicere: säga dikt diktera diktamen diktator diktatur E contradict predictable Demokrati i motsats till __________, styrd av en ____________ __________vad som ska göras / en _________ med svåra ord E __________ every statement / not ___________ summer weather Fortsätt på samma sätt med följande lånord och uttryck: regere: styra, rikta rektor regent regera dirigent direktiv direktör direktion erigera erektion korrigera korrektur E correct director direction landets _________ /skolans _________/orkesterns _________/firmans _________ / följa _________ / _________ felen / läsa _________ / ta Viagra för kraftig _________ / E _________ the mistakes / a film ____________ legere: läsa, plocka lektor, lektion, lektyr, legend, kollektiv selektiv, negligera E diligent lecture neglect collect collector eligible elect election läsa helgon-__________ som uppbygglig _________ , förlagets _________-er / _________-n höll en _________ i skolan. / rusta upp _________ -trafiken / _________-t understöd / totalt _________ protesterna / uppträda i _________ på morgonen / E a president ___________ / a ___________ pupil / to be ___________ for an office / a bus ___________ / __________ the warning iacere, sammansättning -iicere: kasta injicera projekt projektor adjektiv, subjekt, objekt injektion interjektion konjektur E abject/ion/ adject dejected eject object reject subject __________ en bild på duken från en __________ / __________ ett vaccin / starta ett stort __________/ lägga till några förstärkande __________ / __________är underkastat predikatets handling. / Med __________menades föremål som var kastade mot någon. / Ack, O, Oj. Aj är exempel på____________. Oklara ställen texter där man bara kan gissa sig till vad som står blir______________. / E press the button to __________the tape / I __________to that statement. / a king and his __________ / to study subjects at school / to feel sorry and __________ / to __________the proposal / miserable and __________ poverty. capere, sammansättning -cipere: ta kapabel kapacitet acceptera recept reception E captive capture capacious anticipate recipe receipt contraceptive contra + (con)ception receive conceive perceive perceptible perception susceptible susceptive vara intelligent och ha stor __________ / vara __________ till mycket / på__________ goda kakor / få nyckeln i hotell-__________ -en / E be taken __________ in the war / the __________ of the prisoners / the need of a __________ bag for so many things / a __________ of some nice food / to buy, to pay and get a __________ / __________ a large future income / to take __________ -s against pregnancy, hardly __________ words / to be__________ to kindness / __________ nature facere: göra faktor faktum facit deficit defekt affekt affektion effekt koefficient konfekt konfektion E fact affection affective efficient sufficient effective den mänskliga __________/ säkra _________/ ha __________-svärde / finna svaren i __________/ Ett __________på 2000 kr i kassan är ett__________ . / råka i __________/ smaka gott med __________/ göra stark __________ på publiken / __________ arbete / köpa __________-svaror / ______________ är den siffra som "samverkar", dvs. står tillsammans med okända ____________-er som x och y . / E The fact is that he is an __________worker. / an __________ photo / a strong __________ life / not very good but ____________ agere: driva, göra, handla (re)agera agent agenda akt aktiv aktivitet aktör aktris aktie reaktion transaktion E agent agency act action interaction reaktion actor actress __________ snabbt, när det gäller / följa dagens __________ / bedriva __________-er på börsen / Subjektet i en __________ sats omvandlas till __________ i en passiv sats. / vara __________ under lektionerna / ett drama i tre __________-er / ha många fritids-__________ / beundra stora __________-er ( __________-er) / en häftig kärn-__________ / en timme och tre minuter för att vara __________/ E find a partner for ________________ / a state ____________ / a travel __________ / a film with good __________-s and much __________ / caught in the very ___________ premere, sammansättning -primere: trycka, pressa deprimerad komprimerad reprimand depression kompress/or/ press E pressure express/ion impress/ion impressive oppression repress/ion suppress/ion känna sig ___________/ lägga ___________på såret / en högst ___________redogörelse / sätta ___________på eleverna / lida av en svår ___________/ utdela ___________-er till dem som felat / apparat för att sammanpressa gaser kallas ___________och för avfall _____________/ ___________-ens verk kännetecknas av en häftig koloristisk uttryckskraft och ___________-ens av verkan av det ögonblickliga intrycket. / åka med ___________-tåg / E under hard pressure / an ___________actress / make a deep ___________on people / ___________oneself clearly / ___________-s of happiness and joy / ___________a rebellion / a ___________ (indragning) of newspapers / a ___________ (bortträngning) of all the hardships under the enemy' s ___________during the war vadere: gå invadera invasion Vademecum E invade invasion vademecum evade evasive (undvikande, kringgående) evasion pres. rom. språk ___________landet / fiendens fruktansvärda ___________/ använda ___________för tandrengörning / E ___________the city / the ___________of tourists summertime / ___________an attack from the boss / escape with an ___________answer / tax ___________ / always remember to take your _____________ with you Fyll i presens indikativ av verbet för 'gå' på några stora romanska språk du lärt dig: Italienska:

Source: http://www.klassikerforbundet.se/dokument/Ovning_till_de_latinska_verben.pdf

Borrador condicionado consejo general colegios de espaÑa p…

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PREÁMBULO Las Condiciones Particulares y Especiales que a continuación se estipulan derogan lo dispuesto en las Condiciones Generales de la Póliza, exclusivamente en aquellos extremos en que existe contradicción expresa entre ambas, quedando subsistente en toda su integridad, el clausulado de las Condiciones Generales al que no Se otorga el

475antipsychotics-traditionaldrugs.pdf

ANTIPSYCHOTICS: Traditional Drugs (p.1) 1. Introduction antipsychotic drugs = “major tranquilizers”, “neuroleptics” these drugs have revolutionized the tx of schizophrenia since 1950s do not cure schizophrenia (or mania or Tourettes), but do significantly reduce their symptoms allow clearer thought, less agitation without marked sedation, dependence, addition, or tolerance

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment