Agri dergisi sayi4-1-70low

EXPERIMENTAL AND CLINICAL STUDIES
DENEYSEL VE KL‹N‹K ÇALIfiMALAR
Diz artroskopilerinden sonra intraartiküler olarak
uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum
fizyoloji¤in analjezik etkinli¤inin karfl›laflt›r›lmas›
Meltem Eren*, Kemalettin Koltka*, Gül Köknel Talu*, Mehmet Afl›k**,
Süleyman Özyalç›n*
ÖZET
Günübirlik yap›lan artroskopik diz operasyonlar›nda a¤r› taburcu olmay› ve erken rehabilitasyonu önleyen önemli bir
engeldir. Bu çal›flmada diz artroskopisi operasyonlar›ndan sonra intraartiküler uygulanan lornoksikam, bupivakain ve serum
fizyoloji¤in postoperatif a¤r› üzerine olan etkileri karfl›laflt›r›lm›flt›r. Etik komitenin izni ve hastalar›n onamlar› al›nd›ktan sonra
yafllar› 18-65 aras›nda de¤iflen ve ASA de¤eri I-II olan, artroskopik menisektomi uygulanacak 90 hasta bu randomize, tek kör,
prospektif olarak çal›flmaya al›nd›. Hastalar üçe ayr›ld› (her grupta 30 hasta): Grup L’de (GL) hastalara 8 mg
lornoksikam; Grup B’de (GB) hastalara 50 mg bupivakain ve Grup S’de (GS) hastalara serum fizyolojik 20 mL intraartiküler
olarak uyguland›. Postoperatif analjezide ilk 4 saat boyunca intravenöz tramadol hidroklorit 50 mg uygulan›rken çal›flman›n
kalan› boyunca parasetamol 500 mg ve kodein 7.5 mg preparat› uyguland›. Say›sal a¤r› skalas› (SAS) kullan›larak 4, 12, 24 ve
48. saatlerdeki istirahat, aktif ve pasif hareketler s›ras›ndaki a¤r› düzeyleri, ilk 4 saatteki tramadol tüketimi, 48 saat sonunda-
ki toplam analjezik tüketimi (tablet say›s› olarak) kaydedildi. Tramadol gereksinimi olan hastalar aç›s›ndan GS ile GL ve GS
ile GB aras›nda anlaml› farklar oldu¤u (p<0.05 ve p<0.05) görüldü. GL’deki hastalar›n 48 saatteki analjezik tüketimi GB’den
ve GS’den azd› (p<0.001 ve p<0.05). GL’deki hastalar›n tüm ölçüm zamanlar›nda SAS de¤erleri di¤er gruplardan daha düflük
bulundu; ama bu sadece belli zamanlarda istatistiksel aç›dan anlaml› idi. Diz artroskopilerinde postoperatif analjezi amac› ile
intraartiküler lornoksikam›n uygulanmas›n›n bupivakain ve serum fizyolojikten daha iyi bir analjezi sa¤lad›¤› sonucuna
var›lm›flt›r.
Anahtar Kelimeler: Artroskopik diz cerrahisi, postoperatif analjezi, intraartiküler ilaç uygulamas›, lornoksikam, bupivakain
ABSTRACT
Comparison of analgesic activity of intraarticular lornoxicam, bupivacaine and saline after knee arthroscopy
Postoperative pain is an important parameter in discharge and rehabilitation in daycase arthroscopic knee surgery. This study
compared the efficacy of intraarticular application of lornoxicam, bupivacaine and placebo on postoperative pain after
arthroscopic knee surgery. With the approval of the local ethics committee and informed consent of the patients, 90 patients
(ASA score I-II), aged between 18-65 years undergoing arthroscopic meniscectomy were included in this randomized, blinded,
prospective study and were divided into three groups (30 patients each): 8 mg lornoxicam was applied to Group L (GL), 50 mg
bupivacaine to Group B (GB) and normal saline to Group S (GS) in 20 mL volume intraarticularly. Postoperative analgesia
was maintained by intravenous tramadol-HCl 50 mg/h at the first 4 h and then paracetamol 500 mg plus codeine 7.5 mg
preparation as needed. The numeric rating scale (NRS) values were evaluated at rest and at active-passive motion at 4, 12, 24
and 48 h, total analgesic consumption were recorded. There were statistically significant differences between GS and GL and
GS and GB in term of tramadol consumption (p<0.05 and p<0.05). The analgesiconsumption of GL patients at the end of 48
h were lower than GB and GS (p<0.001 and p<0.05). The NRS values of GL were always lower than the other groups with sta-
tistical significance at certain times. We concluded that intraarticular lornoxicam provided better pain control than bupiva-
caine and saline in arthroscopic knee surgery.

Key words: Arthroscopic knee surgery, postoperative analgesia, intraarticular drug application, lornoxicam, bupivacaine
* ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Anesteziyoloji Ana Bilim Dal› ** ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal› Baflvuru Adresi:
‹.Ü. ‹stanbul T›p Fakültesi Anesteziyoloji A. D. Çapa Klinikleri Fatih 34390 ‹stanbul - Türkiye * Department of Anesthesiology, Medical Faculty of Istanbul University ** Department of Orthopedy and Travmatology, Medical Faculty of Istanbul University Correspondence to:
Department of Anesthesiology, Medical Faculty of Istanbul University Baflvuru tarihi: 25.02.2008, Kabul tarihi: 13.10.2008 runlar› aç›s›ndan sorguland› ve incelendi.
Anestetik, analjezik ve cerrahi tekniklerde mey- Çal›flmaya dâhil edilme kriterleri Tablo 1’de veril- dana gelen geliflmeler, k›sa etkili opioid anal- jeziklerin ve h›zl› derlenme sa¤layan anestetikajanlar›n gelifltirilmesi ve rejyonal anestetik ve Hastalara preoperatif dönemde say›sal a¤r› ska- analjezik yöntemlerin s›k olarak kullan›lmaya las›, aktif ve pasif hareketler (izometrik kuad- bafllanmas› daha fazla olgunun günübirlik olarak riseps egzersizleri ve 90∞ üzerinde fleksiyon ve gerçeklefltirilmesine neden olmufltur (Casati ve ekstansiyon hareketleri) ö¤retildi. Olgular kura ark. 2004, Epple ve ark. 2001, Pavlin ve ark.
ile randomize olarak üç gruba ayr›ld›.
Anestetik Teknik
Artroskopik diz cerrahisi en s›k uygulanan Hastalara premedikasyon olarak operasyondan günübirlik operasyonlardand›r; a¤r› bu operasy- önce 0.01mg.kg-1 intravenöz midazolam uygu- onlarda taburcu olmay› önleyen veya geciktiren land›. Noninvazif tansiyon arteryel, elektro- ve erken rehabilitasyonu önleyen ana engeller- kardiyografi (EKG), oksijen satürasyonu (SpO2) den biri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Sistemik monitörize edildi. Anestezi indüksiyonunda 2-2.5 opioid ve opioid olmayan analjezikler, santral ve mg.kg-1 propofol, 1-2 mcg.kg-1 fentanil ve 0.2 periferik sinir bloklar›, preemptif analjezi ve mg.kg-1 atrakuryum yap›ld›ktan sonra hastalara intraartiküler ilaç uygulamas› diz artroskopilerine laringeal maske yerlefltirildi. Anestezi idamesinde ba¤l› geliflen a¤r›n›n önlenmesinde veya % 40 O2- %60 N2O içinde % 1-2 konsantrasyon- tedavisinde denenmifl tekniklerdir (Rawal 1998).
da sevofluran kullan›ld›. Hastalara ek opioid Bu tekniklerin baz›lar› pahal› yöntemlerdir, baz›lar› özel donan›m ve monitörizasyonagereksinim gösterirler, baz›lar› yeterli analjezi Tüm hastalara pnömotik turnike kullan›larak 250- sa¤layamazken baz›lar› taburcu olma zaman›nda 300 mmHg bas›nç; anestezi indüksiyonundan uzamaya veya hastalar›n tekrar yat›r›lmas›na sonra ameliyat bafllamadan önce uyguland›.
‹ntraartiküler bupivakain uygulanmas› yeterli Grup L’deki (GL: lornoksikam grubu) hastalara ancak k›sa süreli bir analjezi sa¤lar (Geutjens ve (n=30) turnike indirilmeden 10 dakika önce 8 mg ark. 1994, Allen ve ark. 1993, Smith ve ark. 1991, lornoksikam 20 mL serum fizyolojik içinde Henderson ve ark. 1990). Analjezik etkiyi uzat- intraartiküler olarak uyguland›; Grup B’deki (GB: mak için ketamin, morfin, klonidin veya nons- bupivakain grubu) hastalara turnike indirilmeden teroidal analjezikler bupivakaine eklenmifltir 10 dakika önce 20 mL %0.25 (50 mg) bupivakain (Brill ve Plaza 2004). Artroskopik diz cerrahisin- intraartiküler olarak uyguland›; Grup S’deki (GS: den sonra nonsteroidal analjeziklerin kullan›lmas› serum fizyolojik grubu) hastalara (n=30) turnike yeterli bir analjezi sa¤lar; buna karfl›n ideal uygu- indirilmeden 10 dakika önce 20 mL serum fizyo- lama yolunun hangisi oldu¤u net olarak belli lojik intraartiküler olarak uyguland›.
Tablo 1. Çal›flmaya dâhil edilme kriterleri
Çal›flmam›zda günübirlik vaka olarak planlanan diz artroskopisi hastalar›nda intraartiküler yoldan uygulanan lornoksikam, bupivakainin ve serum fizyoloji¤in (SF) erken (ilk 4 saat) ve geç dönem (4 saatten- 48 saatin sonuna kadar) analjezik Son 7 gün içinde analjezik al›m› olmayan etkinliklerini karfl›laflt›r›lmas› amaçlanm›flt›r.
Çal›flmadaki ilaçlara alerjisi olmayanTurnike zaman› 30-60 dakika aras›nda olan Materyal ve Metot
Baflka bir intraartiküler lezyonu olmayan Etik kurul izni ile diz artroskopisi uygulanacakASA de¤erleri I-II olan, 18-65 yafllar› aras›ndaki Operasyonlar ve intraartiküler enjeksiyonlar ayn› elektif olarak menisektomi planlanan 90 hasta cerrah taraf›ndan uyguland›. ‹ntraartiküler enjek- sözel izinleri al›narak çal›flmam›za dâhil edildi.
siyonlar cerrahi ifllem ve irrigasyon tamam- Çal›flmaya al›nmadan önce hastalar sistemik so- land›ktan sonra ana artroskoptan pnömotik tur-nike indirilmeden önce yap›ld›.
Postoperatif Analjezi
anlaml› kabul edildi. Olgular›n cinsiyet da¤›l›m› Postoperatif analjezi, hastanede kal›nan ilk 4 saat ve ilk 4 saatte analjezik talep eden hastalar›n boyunca SAS >4 olunca uygulanan intravenöz 50 say›s›n›n karfl›laflt›r›lmas› için ki-kare testi kul- mg tramadol hidroklorit (THCL, Contramal®) ile lan›ld› ve p< 0.05 anlaml› kabul edildi.
sa¤lan›rken sonras›nda gereksinim halinde kul-lan›lan (maksimum 6 adet/gün) parasetamol 500 Bulgular
mg ve kodein 7.5 mg kombinasyonu (Pacofen®) Gruplar aras›nda yafl, cins, vücut a¤›rl›¤›, anestezi süresi ve turnike süresi aç›s›ndan anlaml› farksaptanmad› (Tablo 2).
‹ncelenen Parametreler
‹stirahat halinde, aktif ve pasif hareketler Grup B’den 8 hasta ve Grup L’den 9 hastan›n yaparken hastalar›n SAS de¤erleri (0-10cm ara- postoperatif ilk 4 saatte THCL gereksinimi olmufl- s›nda) ilk 4 saat boyunca hastaya hangi anal- ken Grup S’deki 18 hastan›n THCL gereksinimi jezi¤in uyguland›¤›n› bilmeyen bir anesteziyolog taraf›ndan de¤erlendirildi. ‹lk 4 saat içinde hasta-lar›n kulland›klar› toplam tramadol dozu kay- Table 2. Hastalar›n tramadol gereksinimleri
THCL alan
THCL almayan
Geç dönemde (ilk 4 saatten sonra) hastalar pos- tanestezi ç›k›fl skorlar› 9 ve üzerinde olunca ta- burcu edildiler ve hastalar evlerinde oral yolla postoperatif analjezik olarak parasetamol 500 mgkulland›lar (günde maksimum 6 tablet). Hastalara12, 24 ve 48. saatlerde yine hastaya hangi anal- 24 saatteki analjezik al›m› aç›s›ndan gruplar aras› jezi¤in uyguland›¤›n› bilmeyen bir anesteziyolog karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda ilk 24 saatte GL’deki taraf›ndan telefon edildi; ilk analjezik al›mlar›, hastalar 1.1 ± 0.8 tablet analjezik tüketirken toplam analjezik tüketimleri, 12, 24 ve 48.
GB’deki hastalar 3.6 ± 1.3 tablet ve GS’deki has- saatlerdeki istirahat halindeki, aktif ve pasif talar da 2.8 ± 1.1 tablet analjezik tükettiler; bu hareketlerdeki SAS de¤erlerine bak›ld›. bak›mdan GL ile GS ve GL ile GB aras›nda an-laml› fark bulundu (p<0.01 ve p<0.001). Grup S ‹statistiksel De¤erlendirme
ile Grup B aras›nda anlaml› bir fark bulunmad›.
Yafl, turnike zaman›, SAS de¤erleri ve kullan›lan 48. saatteki toplam analjezik al›m›na bak›ld›¤›nda oral analjezik tabletlerin say›s›n›n istatistiksel ilk 48 saatte GL’deki hastalar 2 ± 1.6 tablet anal- de¤erlendirilmesinde ANOVA testi kullan›l›rken jezik tüketirken GB’deki hastalar 5.25 ± 2.2 tablet posttest olarak TUKEY kullan›ld› ve p< 0.05 ve GS’deki hastalar da 4.2 ± 2 tablet analjezik Table 3. Hastalar›n demografik verileri anestezi ve turnike süreler
‹statistiksel anlam
Veriler ortalama de¤er ± standart sapma olarak verilmifltir. NS: anlaml› de¤il. Grafik 1. Gruplar›n 48 saatte ald›klar› toplam tablet say›s›
de¤erlerinden yüksek oldu¤u saptand› (p<0.05ve p<0.05). GB’deki SAS de¤erlerinde zamanla azalmakla beraber grup içi anlaml› bir fark bulun- mad›. ‹stirahat halindeki SAS de¤erleri Grafik 2’de Aktif Hareket S›ras›nda SAS De¤erlerinin
Karfl›laflt›r›lmas›
Postoperatif 4. saat SAS de¤erleri karfl›- laflt›r›ld›¤›nda Grup L’nin VAS de¤erinin GS’den istatistiksel olarak düflük oldu¤u saptand› (p<0.05). Postoperatif 12, 24, 48. saatlerdeki SAS de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda Grup L’nin SASde¤erleri GS ve GB’nin SAS de¤erlerinden düflükolmas›na ra¤men anlaml› bir fark bulunmad›.
tükettiler; bu aç›dan GL ile GS ve GL ile GBaras›nda anlaml› fark oldu¤u görüldü (p<0.05, GL’nin postoperatif 1. ve 48. saat karfl›lafl- p<0.001). Grup S ile Grup B aras›nda anlaml› bir t›r›ld›¤›nda postoperatif 48. saatin SAS de¤eri pos- toperatif 1. saate göre istatistiksel olarak düflükbulundu (p<0.05). GB ve GS’de anlaml› bir fark ‹stirahat Halindeki SAS De¤erlerinin
Karfl›laflt›r›lmas›
‹stirahat halindeki SAS de¤erlerine bak›ld›¤›nda
Pasif Hareket S›ras›ndaki SAS De¤erlerinin
postoperatif 2. saatte GL’nin SAS de¤eri GS’den Karfl›laflt›r›lmas›
istatistiksel anlaml› olarak daha düflüktü (p<0.01).
Postoperatif 4. saate bak›ld›¤›nda Grup L’nin SAS Postoperatif 4. saatte GL’nin SAS de¤eri GS’den de¤erinin Grup S’den ve Grup B’den anlaml› istatistiksel anlaml› olarak daha düflüktü (p<0.05).
olarak daha düflük oldu¤u bulundu (p<0.01 ve Postoperatif 12. saatte GS’nin SAS de¤eri Grup B’ p<0.01). Postoperatif 12. saatte Grup L’nin SAS den istatistiksel anlaml› olarak daha düflüktü de¤erinin Grup B’den istatistiksel olarak daha (p<0,05). Postoperatif 12, 24 ve 48. saatlerde düflük oldu¤u bulundu (p<0.05). Postoperatif Grup L’nin SAS de¤eri GS ve GB’ye göre düflük 24.saatteki SAS de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda olmakla birlikte, gruplar aras›nda anlaml› bir fark GL’nin SAS de¤eri GB’den istatistiksel anlaml› olarak düflüktü (p<0.01). 48. saatte GL’nin SASde¤erinin di¤er iki gruba göre daha düflükolmas›na ra¤men gruplar aras›nda anlaml› bir Grafik 2. Gruplar›n istirahat SAS de¤erleri
GL’nin postoperatif 1. saat SAS de¤erinin postop- eratif 48. saatin SAS de¤erinin istatistiksel anlaml› olarak yüksek oldu¤u saptand› (p<0.05). Grup B’ye bak›ld›¤›nda ise postoperatif 4. saattin SAS de¤eri, postoperatif 48.saat (p<0.001) SAS de¤e- rinden istatistiksel anlaml› yüksek saptand›. Grup S kendi içinde incelendi¤inde postoperatif 48.
saattin SAS de¤eri, postoperatif 1.saat (p<0.05) ve postoperatif 4. saat (p<0.05) SAS de¤er- lerinden istatistiksel olarak anlaml› düflük bulun- Tart›flma
GL’de postoperatif 1. saat SAS de¤erinin postop- Maliyetleri azaltmak için diz artroskopisi gibi pek eratif 48.saatin SAS de¤erinden yüksek oldu¤u çok invazif olmayan giriflim günübirlik operasyon görüldü (p<0.05). GS’de postoperatif 1. saat SAS olarak yap›lmaktad›r; ancak ciddi postoperatif de¤erinin postoperatif 24.saat ve 48. saat SAS a¤r› hastaneden taburcu olmay› güçlefltiren veya hastan›n yatan hasta haline dönmesine veya has- yapt›klar› metaanalizde elde ettikleri sonuçlarla taneye tekrar baflvurmas›na neden olan bir etken olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (Rawal ve ark.
1997). Etkin bir a¤r› tedavisi hastanede kal›fl Artroskopik diz cerrahisinden sonra meydana süresini k›saltt›¤› gibi cerrahiden derlenmeyi de gelen a¤r› patellar tendondan greft al›nan olgu- k›salt›r ve erken rehabilitasyona olanak sa¤lar.
larda oldu¤u gibi ameliyat yerine ve greft al›nanyere ba¤l› olabilir. ‹nflamasyon, ödem ve üretilen Santral sinir bloklar›, periferik sinir bloklar›, pre- hiperaljezik maddeler de a¤r›ya neden olabilir; emptif analjezi, intravenöz ve intraartiküler ilaç bu nedenle lornoksikam gibi antiinflamatuar et- uygulamalar›n›n aralar›nda bulundu¤u pek çok kisi olan ajanlar›n sistemik veya lokal olarak yöntem artroskopik diz operasyonlar›ndan sonra uygulanmas› inflamasyonu ve ödemi azaltarak kullan›lm›flt›r, bu yöntemlerin baflar› oranlar› a¤r› düzeyi ve analjezik gereksinimlerinde de de¤iflken olup ideal bir yöntem halen tan›mlan- azalmaya neden olabilir. Ancak literatürde diz mam›flt›r. Artroskopik diz operasyonlar›nda artroskopilerinde postoperatif analjezi amac› ile intraartiküler ilaç uygulamas› en basit teknikler- intraartiküler lornoksikam uygulanan baflka bir den biri olup ek cihaz gerektirmez. Morfin, çal›flmaya rastlayamad›¤›m›z için oksikam lidokain, klonidin ve nonsteroid analjeziklerin grubundan di¤er bir ajan olan tenoksikam ile ilig- (NSA‹‹) de aralar›nda bulundu¤u pek çok ilaç ili yay›nlara bakt›k. El-hakim ve arkadafllar› intraartiküler olarak kullan›lm›flt›r; ancak bu intraartiküler tenoksikam-lidokain-petidin kombi- konuda yap›lm›fl plasebo kontrollü ve kör olarak nasyonunu serum fizyolojik ve lidokain-petidin yap›lan çal›flmalar›n say›s› fazla de¤ildir ve ile karfl›laflt›rd›klar› bir çal›flmada bu hastalar›n yap›lan çal›flmalardaki detaylardaki ufak di¤er hastalara göre daha düflük a¤r› skorlar›na farkl›l›klar sonuçlar›n yorumlanmas›n› son dere- sahip olduklar›n› ve daha az oral analjezik tüket- tiklerini bulmufllard›r (Elhakim ve ark.1999). El-hakim ve arkadafllar› intraartiküler tenoksikam ile Çal›flmam›zda, intraartiküler yoldan uygulanan intravenöz tenoksikam› karfl›laflt›rd›klar› bir lornoksikam, bupivakainin ve serum fizyoloji¤in çal›flmada intraartiküler uygulamay› daha etkili diz artroskopisi hastalar›ndaki postoperatif a¤r› üzerine olan etkileri karfl›laflt›r›lm›flt›r. Sonuç-lar›m›z incelendi¤inde diz artroskopisi has- Bizimkine benzer bir klinik çal›flmada Talu ve talar›nda intraartiküler yoldan uygulanan lornok- arkadafllar› bupivakain-tenoksikam kombinasy- sikam ve bupivakainin yeterli analjezi sa¤lad›¤› onu uygulad›klar› hastalarda sadece bupivakain söylenebilir. Asl›nda intraartiküler yoldan uygu- veya tenoksikam uygulanan hastalardan daha iyi lanan lokal anestetiklerin diz artroskopilerinde a¤r› kontrolü sa¤lam›fllard›r (Talu ve ark. 2002).
a¤r› azaltmakta etkili oldu¤u; ancak bu etkinin Alagöl ve arkadafllar›n›n intraartiküler uygulanan k›sa süreli oldu¤u bilinmektedir (Geutjens ve neostigmin, klonidin, tenoksikam, morfin ve Hambidge 1994, Smith ve ark. 1991, Chirwa ve bupivakaini karfl›laflt›rd›klar› bir çal›flmada en etk- ark. 1989). Lokal anestetiklere opioidlerin eklen- ili ajanlar olarak neostigmin ve klonidin bulun- mesi baz› çal›flmalarda etkili olmuflken baz› muflsa da tenoksikam morfin ve bupivakainden yay›nlarda da bunun fayda sa¤lamad›¤› gösteril- daha iyi bir analjezi sa¤lam›fl ve neostigmin, mifltir (Rasmussen ve ark. 2002, Graham ve ark.
klonidin ve tenoksikam uygulanan hastalar daha 2000, Joshi ve ark. 2000, Rasmussen ve ark.
az analjezik tüketmifllerdir (Alagöl ve ark. 2005).
1998, Lundin ve ark. 1998, Reuben ve Connelly Bu iki çal›flma da diz artroskopisi hastalar›nda 1996, Heine ve ark.1994). Bizim çal›flmam›zda da postoperatif analjezi amac› ile oksikam grubunun intraartiküler bupivakain yap›lan hastalarda ilk 4 intraartiküler uygulanmas›n›n lokal anestetikler- saat süresince hem istirahat hem de aktif ve pasif den daha iyi oldu¤u yönündeki bulgular›m›z› hareketler s›ras›nda SAS de¤erleri ve tramadol tüketimi daha düflük olsa da lokal anestetik etk-isi azald›kça bupivakain uygulanan hastalar›n Sonuç olarak diz artroskopisi hastalar›nda post- SAS de¤erleri artmaya bafllam›fl ve serum fizyolo- operatif analjezi amac› ile lornoksikam›n intraar- jik yap›lan hastalara denk de¤erlere ulaflm›flt›r ve tiküler yoldan uygulanmas›n›n serum fizyolojik bu hastalar serum fizyolojik uygulanan hastalar- ve bupivakainin intraartiküler olarak uygulan- dan daha fazla analjezik tablet tüketmifllerdir ve mas›ndan daha iyi bir analjezi sa¤lad›¤› bulun- bu bulgular›m›z Moiniche ve arkadafllar›n›n Kaynaklar:
Henderson RC, Campion ER, DeMasi RA, Taft TN.
Alagöl A, Çalpur OU, Usar PS, Turan N, Pamukçu Z.
Postarthroscopy analgesia with bupivacaine. A Intraarticular analgesia after arthroscopic knee surgery: rospective, randomized, blinded evaluation. Am J Sports comparison of neostigmine, clonidine, tenoxicam, morphine and bupivacaine. Knee Surg Sports Traumatol Joshi W, Reuben SS, Kilaru PR, Sklar J, Maciolek H.
Arthrosc. 2005 Nov;13(8):658-63. Epub 2005 May 24.
Postoperative analgesia for outpatient arthroscopic knee Allen GC, St Amand MA, Lui AC, Johnson DH, Lindsay MP. surgery with intraarticular clonidine and/or morphine. Anesth Analg. 2000 May; 90(5): 1102-6.
bupivacaine/morphine. A randomized clinical trial.
Lundin O, Rydgren B, Sward L, Karlsson J. Analgesic effects of intra-articular morphine during and after knee Brill S, Plaza M. Non-narcotic adjuvants may improve the arthroscopy: A comparison of two methods.
duration and quality of analgesia after knee arthroscopy: a brief review. Can J Anaesth. 2004 Moiniche S, Mikkelsen S, Wetterslev J, Dahl JB. A systematic review of intra-articular local anesthesia for Casati A, Cappelleri G, Aldegheri G, Marchetti C, Messina M, De postoperative pain relief after arthroscopic knee Ponti A. Total intravenous anesthesia, spinal anesthesia surgery. eg Anesth Pain Med. 1999 Sep-Oct;24(5):430-7.
or combined sciatic-femoral nerve block for outpatient Pavlin DJ, Rapp SE, Polissar NL, Malmgren JA, Koerschgen M, knee arthroscopy. Minerva Anestesiol. 2004 Jun; Keyes H. Factors affecting discharge time in adult outpatients. Anesth Analg. 1998 Oct;87(4):816-26.
Chirwa SS, MacLeod BA, Day B. Intraarticular bupivacaine Rasmussen S, Lorentzen JS, Larsen AS, Thomsen ST, Kehlet H.
(Marcaine) after arthroscopic meniscectomy: a Combined intra-articular glucocorticoid, bupivacaine randomized double-blind controlled study. Arthroscopy.
and morphine reduces pain and convalescence after diagnostic knee arthroscopy. Acta Orthop Scand. 2002 Elhakim M, Nafie M, Eid A, Hassin M. Combination of intra-articular tenoxicam, lidocaine, and pethidine for Rasmussen S, Larsen AS, Thomsen ST, Kehlet H. Intra-articular outpatient knee arthroscopy. Acta Anaesthesiol Scand. glucocorticoid, bupivacaine and morphine reduces pain, inflammatory response and convalescence after Elhakim M, Fathy A, Elkott M, Said MM. Intra-articular arthroscopic meniscectomy. Pain 1998 Nov;78(2):131-4 tenoxicam relieves post-arthroscopy pain. Acta Rawal N. Postoperative pain management in day surgery. Anaesthesiol Scand 1996 Nov;40(10):1223-1226 Anaesthesia. 1998 May; 53 Suppl 2:50-2.
Epple J, Kubitz J, Schmidt H, Motsch J, Bottiger BW, Martin E, Rawal N, Hylander J, Nydahl PA, Olofsson I, Gupta A. Survey Bach A. Comparative analysis of costs of total postoperative analgesia following ambulatory surgery.
intravenous anaesthesia with propofol and remifentanil Acta Anaesthesiol Scand. 1997 Sep;41(8):1017-22.
vs. balanced anaesthesia with isoflurane and fentanyl.
Reuben SS, Connelly NR. Postarthroscopic meniscus repair Eur J Anaesthesiol. 2001 Jan;18(1):20-28.
analgesia with intraarticular ketorolac or morphine.
Geutjens G, Hambidge JE. Analgesic effects of intraarticular Anesth Analg. 1996 May;82(5):1036-9.
bupivacaine after day-case arthroscopy. Arthroscopy Smith I, Van Hemelrijck J, White PF, Shively R. Effects of local anesthesia on recovery after outpatient arthroscopy.
Graham NM, Shanahan MD, Barry P, Burgert S, Talkhani I.
Postoperative analgesia after arthroscopic knee surgery: Talu GK, Özyalç›n S, Koltka K, Ertürk E, Ak›nc› O, Afl›k M, a randomized, prospective, double-blind study of Pembeci K. Comparison of efficacy of intraarticular intravenous regional analgesia versus intra-articular application of tGrup enoxicam, bupivacaine and tenoxi analgesia. Arthroscopy. 2000 Jan-Feb;16(1):64-6.
cam: bupivacaine combination in arthroscopic knee Heine MF, Tillet ED, Tsueda K, Loyd GE, Schroeder JA, Vogel surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2002 RL, Yli-Hankala A. Intra-articular morphine after Nov; 10(6): 355-60. Epub 2002 Aug 7.
arthroscopic knee operation. Br J Anaesth 1994;73:413-415.

Source: http://www.drmehmetasik.net/yayinlar/ulusaldergilerde/Comparison_of_analgesic_activity_of_intraarticular_lornoxicam_bupivacaine_and_saline_after_k.pdf

m91199119.fastmail.fm

A graph consists of a set of objects called Description vertices and a list of pairs of vertices, called edges . tures, with vertex A represented by a dotThe edge joining A to A is called a loop ,labelled A and each edge AB representedand the graph is called a loop multigraph . by a curve joining A and B . A general graph is one with possible loopsdata or relationshi

无刷电子调速器使用说明书

BRUSHLESS ESC INSTRUCTION MANUAL Thank you for buying our brushless ESC. Before using the product, please read this manual 1. INSTRUCTIONS A. Scientific circuitry designs, all of them are make from import components. B. Using lowest impedance PCB, the capability of enduring current is good and compeletly reach the current specifications marked. C. Controlling circuitry and BEC

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment