Dokument5

a odborná konference zamûfiená na nové trendy Paláci Flóra – v prostorách kina Cinema City Flora/ OskarImax Palác Flóra se nachází na rohu kfiiÏovatky Vinohradská-Jiãínská Hlavní vchod do obchodního centra z ulice Vinohradská Vjezd do parkovi‰tû Paláce Flóra z Jiãínské ulice Pro úãastníky akce je zaji‰tûno bezplatné parkovné – Vበparkovací lístek Vám bude vymûnûn za kartu, která Na akci jsou zváni nejv˘znamnûj‰í obchodní partnefii spoleãnosti DNS. Prezentace jsou více obchodního neÏ technického rázu.
Vzhledem k omezené kapacitû 3D kina IMAX je poãet limitován maximálnû tfiemi úãastníky z jedné spoleãnosti.
V‰ichni úãastníci akce obdrÏí CD se v‰emi prezentacemi konference.
KaÏd˘ z úãastníkÛ dále obdrÏí pamûtní triãko.
Pfii registraci obdrÏí v‰ichni úãastníci slosovatelnou vstupenku na projekci IMAX. V závûru budou vstupenky slosovány a tfii úãastníci obdrÏí nov˘ mobilní telefon s integrovan˘m fotoaparátem Nokia 7250 Na jednoho z Vás navíc ãeká pfiekvapení v podobû lehce futuristického dárku, kter˘ v âeské republice zatím nekoupíte.
Registrace je moÏná pouze na webovsk˘ch stránkách: www.dns.cz/future
Vstup je pro registrované úãastníky bezplatn˘.
Zaregistrujte se jiÏ dnes, poãet míst je omezen kapacitou sálu! DNS a.s. – nejvût‰í distributor s pfiidanou hodnotou v âR ManaÏer konference: Blanka Hudeãková, tel.: 296 377 400, e-mail: dns@dns.cz Úvodní slovo, Petr Poláãek, General Manager, DNS Nove trendy v oblasti IT? Kam smeruje IT? Ondfiej Neff ? Antivirová ochrana
MPLS VPN – bezpeãné a komplexní
HP Utility Data Center,
Voice/ Data Konvergence - zku‰enos- Jifií Hromadník,
fie‰ení
IT jako sluÏba
ti z vyuÏití IP Telephonie
Komplexní pojetí bezpeãnosti
Business-Driven NetworksTM
Bezpeãnostní infrastruktura
Management IT prostfiedí (OV)
v podnikovém prostfiedí
a dostupnost sluÏeb
Channel Manager – region East. Eur.,Check Point Software Technologies Bezpeãná autentizace
Application Intelligence
X-Force – aneb kozel zahradníkem
I can do it.
jednodu‰e a rychle
Security Consultant Eastern Europe, SCI – Secure Connected
¤e‰ení virtuálních privátních sítí,
IBM Middleware - základ pro budo-
SAN nebo NAS? CASA!
Infrastructure
vání infrastruktury pro eBusiness
Director – Value Added Solution, Detekce prÛnikÛ
Anal˘za sítû – Sniffer
Adaptive Infrasructure – Itanium
Adresáfiové sluÏby – pfiechod
a hodnocení zranitelnosti
na Active Directory
Enterprise Protection Strategy
Security – technology of the future
V˘vojové trendy (pSeries)
OPSEC – v˘hody best of breed fie‰ení Petr Hnûvkovsk˘,

Source: http://www.com4t.cz/ukazky/T-rex2.pdf

Sterilite bilan masculin de sterilite

BILAN MASCULIN DE STERILITE Au Maroc l’homme est impliqué dans 50 à 60% des infécondités du couple I/ Interrogatoire 1. La durée de l’infertilité : c’est la durée pendant laquelle le couple a eu des rapports sans contraception et sans qu’il y ait eu une grossesse ; plus cette durée est longue et plus le risque d’infertilité est grand ; 1 an est la durée communéme

stemcellpanama.com

Bone Marrow Transplantation (2003) 32, S57–S59& 2003 Nature Publishing Group All rights reserved 0268-3369/03 $25.00Hematopoietic stem cell transplantation for severe Crohn’s diseaseDivision of Immunotherapy, Northwestern University Medical Center, Chicago, IL, USAcorticosteroids that are broad-spectrum anti-inflammatoryagents;2–9 cytokine suppression or stimulation that work onIt

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment