Autonoma.edu

La major esperança de vida després del trasplantament hepàtic, exigeix noves estratègies immunosupresores La major esperança de vida després del trasplantament hepàtic,
exigeix noves estratègies immunosupresores
01/2010 - Medicina i Salut.
[]
Després del trasplantament de fetge, és necessari prendre fàrmacs immunosupressors per evitar que les defenses
naturals de cada individu destrueixin el nou fetge. Aquests fàrmacs són necessaris per a tota la vida, ja que el risc
de rebuig existeix mentre duri la vida del pacient. Els grans avanços científics han produït una major esperança de
vida després del trasplantament hepàtic. No obstant aixó, aquesta major supervivència condiciona l'administració
crònica d'immunosupressors, amb el consegüent dany crònic sobre les nostres defenses naturals. A més, tots els
medicaments produeixen efectes adversos en major o menor mesura, i la probabilitat de la seva aparició depèn de la
dosi i de la durada del tractament. Malhauradament, i mentre no es descobreixin noves alternatives, són medicaments
que s'han de prendre durant tota la vida.

Dra I. Bilbao, Dra C. Dopazo i Dr R. Rodríguez en un moment d'un trasplant de donant viu.
[]Els fàrmacs immunosupressors més utilitzats en gairebé tots els trasplantaments d'òrgans són els anomenats fàrmacsanticalcineurínics, com són la Ciclosporina neoral (Sandimmun Neoral) i el Tacrolimus (Prograf i Advagraf). Els principalsefectes adversos d'aquests fàrmacs són el dany renal crònic, la hipertensió arterial, la diabetis mellitus, la hipercolesterolèmia,el dany neurològic i els càncers o tumors "de novo" entre d'altres. L'explicació a l'aparició de càncer de novo radica en què,el nostre sistema immunològic està preparat per lluitar contra atacs externs (infecciosos, físics, material estrany, etc) o atacsinterns (cèl·lules pròpies que degeneren, mutan i es tornen malignes). Quan el nostre sistema immunològic no és capaçd'eliminar aquestes cèl·lules, aquestes sobreviuen, es reprodueixen i donen lloc a un càncer. Els pacients trasplantats,requereixen tenir les seves defenses constantment disminuïdes perquè no rebutgin el fetge, de manera que en ocasions no sóncapaços d'eliminar les cèl·lules que degeneren i es tornen malignes. Aquest és el motiu pel qual alguns tipus de càncers sónmes freqüents entre els pacients trasplantats que en la població general.
[]L'aparició de tots aquests efectes secundaris entre la població trasplantada ha motivat el desenvolupament de nous fàrmacsamb un perfil de seguretat diferent. Entre aquests fàrmacs alternatius es troba Everolimus (Certican), un fàrmac que inhibeixuna via cel·lular anomenada m-TOR (mammalian target of Rapamicine). Aquesta via és utilitzada pels glòbuls blancs per areproduir-se, que són els encarregats de les nostres defenses, però també és una via utilitzada per les cèl·lules malignes per areproduir-se. Per això aquests fàrmacs tenen dues propietats : la immunosupressora i la antitumoral.
[]La Unitat de Trasplantament hepàtic de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona va iniciar la seva activitat fa més de 20 anys, elque significa que molts pacients duen dues dècades prenent medicaments immunosupressors, amb l'aparició dels consegüentsefectes adversos. Per això, hem analitzat les històries clíniques de tots ells per avaluar en quines situacions hem utilitzatEverolimus i com ha estat el maneig i els resultats amb el fàrmac. Des de l'any 1988 fins al 2008, 759 pacients han estattrasplantats en el nostre centre. D'ells, 25 han modificat la seva pauta immunosupressora i han rebut Everolimus. En lanostra sèrie, la indicació principal en 6 pacients (24%) va ser la presència, al fetge extret, d'un tumor hepàtic més avançat del 2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats
La major esperança de vida després del trasplantament hepàtic, exigeix noves estratègies immunosupresores que les proves radiològiques pretrasplantament indicaven. La segona indicació més freqüent en 6 pacients (24%) va ser eldesenvolupament d'un nou càncer després del trasplantament hepàtic. La tercera indicació en freqüència en 4 pacients (16%)va ser la recidiva del tumor hepàtic després del trasplantament . Altres indicacions menys freqüents van ser l'aparició d'efectesadversos als anticalcineurinics, com toxicitat neurológica i insuficiència renal (3 pacients) i rebuig greu (3 pacients). El fàrmacva ser utilitzat tant en les primeres setmanes post-trasplantament com anys després del mateix. En quant als resultats desprésdel canvi, podem dir que amb un seguiment mig de 10 ± 9 mesos, més del 75% dels pacients van millorar o van resoldrela complicació. Dels 6 pacients amb tumors avançats en la biòpsia, solament un va recidivar. Dels 6 pacients amb tumorsrecidivats en el seguiment, solament 2 van progressar fins a la mort. En tots els altres, el tumor va romandre estable. Dels 6pacients amb càncers de nova aparició, cap va presentar recidiva del tumor després de ser operats. El 75% dels pacients ambrebuig, el 60% dels quals presentaven insuficiència renal i el 100% dels quals van presentar toxicitat neurológica van resoldrela complicació. El principal efecte advers del medicament va ser l'elevació del colesterol i triglicéridos en sang, però fàcilmentresolt amb medicació.
[]En conclusió podem dir que en fases precoces post-trasplantament, la indicació principal del Everolimus ha estat els rebutjosgreus que no responen a les pautes habituals i els pacients que han estat trasplantats per un càncer hepàtic, en els quals labiòpsia mostra que el tumor estava molt més avançat del que les proves radiològiques indicaven. En fases tardanes la indicacióha estat l'aparició d'efectes adversos als anticalcineurínics (neurotoxicitat, insuficiència renal), la recidiva del càncer hepàtic pelqual es va trasplantar o l'aparició d'un nou càncer.
[]Aquest estudi demostra que el desenvolupament de nous fàrmacs immunosupressors, permet administrar un tractamentmés individualitzat i ajustat a les diferents situacions que van presentant els pacients trasplantats al llarg de la seva vida detrasplantats.
"Indications and management of everolimus after liver transplantation". Bilbao I, Sapisochin G, Dopazo C, Lazaro JL, Pou L,Castells L, Caralt M, Blanco L, Gantxegi A, Margarit C, Charco R. Transplant Proc. 2009 Jul-Aug;41(6):2172-6.
2011 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Source: http://autonoma.edu/PDF/PDF_1263973313368_ca.pdf

Trasmissione fede ai figli_abramo e sara_ritiro genitorialità

don Cristiano Marcucci (direttore Diocesano Ufficio Famiglia) campo genitorialità – luglio 2009 Trasmissione della fede ai figli la responsabilità dei genitori nell’educazione alla fede Educare significa dare ai figli buoni ricordi, i quali, al momento opportuno, si accenderanno come lampade e illumineranno il loro cammino. Non soltanto il bambino viene alla luce attr

Microsoft word - ruotsinnos_sydämenvajaatoiminta_13 4 2008 sv.doc

Hjärtsvikt Marja-Liisa Nuotio social- och utbildningssekreterare, politices kandidat Pirjo Koivisto näringsexpert, agronomie- och forstkandidat Annukka Alapappila motionsplanerare, magister i hälsovetenskaper, TILL LÄSAREN Hjärta och blodomlopp Hjärtsvikt och orsaker Kranskärlssjukdom Högt blodtryck Klaffel Andra orsaker Andnöd Utmattning Ödem och viktuppgång Övriga symtom EK

Copyright © 2010-2019 Pdf Physician Treatment